Concursul organizat în data de 23 şi 25 martie 2015 de promovare în funcţia contractuală de conducere de şef centru

  >  DGASPC   >  Cariera   >  Concursul organizat în data de 23 şi 25 martie 2015 de promovare în funcţia contractuală de conducere de şef centru

Concursul organizat în data de 23 şi 25 martie 2015 de promovare în funcţia contractuală de conducere de şef centru

Nr. XIV/1113/27.02.2015                                 Operator nr. 6372

A N U N Ţ

privind concursul organizat în data de 23 şi 25 martie 2015 de  promovare în  funcţia contractuală de conducere de şef centru, la Centrul de Plasament „Speranţa” Reşiţa din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin organizează la sediu, în data de 23 şi 25 martie 2015, concurs de  promovare în  funcţia contractuală de conducere de şef centru, la Centrul de Plasament „Speranţa” Reşiţa.

Condiţiile de participare la concurs:

– studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor socio-umane,  juridice, medicale, administrative sau economice, cu o vechime în domeniu de cel puţin 3 ani;

Bibliografie:

 1. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
 1. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale ;
 4. Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale;
 5. Ordinul nr. 21/2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului, de tip rezidenţial;
 6. Hotărârea Guvernului nr. 23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale;
 7. OMFP 2861/2009 – aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;
 1. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 150/29.08.2014;

Termenul de depunere a dosarului de concurs :  13.03.2015,ora 1500

Dosarul de concurs se depune la Serviciul Resurse Umane, în termen de 10 de zile lucrătoare de la data   afişării anunţului şi conţine în mod obligatoriu:

 1. Cerere de înscriere la concurs;
 2. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi a altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 4. Copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţa care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, după data de 01.01.2011;
 5. Cazier judiciar;
 6. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate;
 7. Curriculum-vitae;

Copiile de pe actele din dosar se prezinta însoţite de documentele originale.

Data, ora şi locul organizării concursului: Proba scrisă va fi susţinută în data de 23.03.2015, ora 1000 respectiv, interviul  în data de 25.03.2015, ora 1400, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.