Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copipului Caras Severin

  >  DGASPC   >  Cariera   >  Concurs de recrutare mai multe funcţii publice de execuţie vacante

Concurs de recrutare mai multe funcţii publice de execuţie vacante

Nr. XIV/  1061 /13.02.2015

 ANUNŢ

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin organizează concurs de recrutare în data de 16 şi 18 martie 2015, pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante:

 • 1 funcţie publică de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional debutant la Serviciul de Asistenţă Maternală;
 • 1 funcţie publică de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional debutant la Serviciul de Asistenţă a Persoanelor Vârstnice şi Adulte cu Handicap;
 • 1 funcţie publică de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional debutant la Compartimentul de Evaluare Complexă a Copilului cu Dizabilităţi;
 • 1 funcţie publică de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional debutant la Compartimentul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap;
 • 1 funcţie publică de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional debutant la Serviciul Financiar Contabil şi Achiziţii Publice;
 • 2 funcţii publice de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional debutant la Serviciul de Urgenţă.

Condiţiile de participare la concurs sunt:

Condiţii generale:

 • candidaţii trebuie sa îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţii specifice:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specializarea asistenţă socială pentru Serviciul de Asistenţă Maternală, pentru Serviciul de Asistenţă a Persoanelor Vârstnice şi Adulte cu Handicap, pentru Compartimentul de Evaluare Complexă a Copilului cu Dizabilităţi, pentru Compartimentul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap şi pentru Serviciul de Urgenţă;
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specializarea ştiinţelor economice pentru Serviciul Financiar Contabil şi Achiziţii Publice.

Bibliografie pentru funcţia  publică de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Serviciului de Asistenţă Maternală este următoarea:

 1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
 3. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată;
 4. Hotărârea Guvernului nr. 679/2003 privind condiţiile de obţinere a atestatului, procedurile de atestare şi statutul asistentului maternal profesionist;
 5. Hotărârea Guvernului nr. 1437/2004 privind organizarea şi metodologia de funcţionare a comisiei pentru protecţia copilului;
 6. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 150/2014.

Bibliografie pentru funcţiile publice de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Serviciul  de Asistenţă a Persoanelor Vârstnice şi Adulte cu Handicap şi a Compartimentului de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap este următoarea:

 1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
 3. Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată;
 4. Legea nr. 292/2011 – Legea asistenţei sociale;
 5. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 150/2014.

Bibliografie pentru funcţia publică de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului de Evaluare Complexă a Copilului cu Dizabilităţi este următoarea:

 1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
 3. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată;
 4. Legea nr. 292/2011 – Legea asistenţei sociale;
 5. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 150/2014.

Bibliografie pentru funcţia publică de inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Serviciului  Financiar Contabil şi Achiziţii Publice este următoarea:

 1. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
 3. Legea nr. 82/1991 – legea contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Hotărârea Guvernului nr. 1860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 150/2014.

Bibliografie pentru funcţia publică de inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Serviciului de Urgenţă este următoarea:

 1. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
 3. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Hotărârea Guvernului nr. 49/2011 pentru aprobarea Metodologiei cadru privind prevenirea şi intervenţia în echipa multidisciplinară şi în reţea în situaţiile de violenţă asupra copilului şi de violenţă în familie şi a Metodologiei de intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională privind copiii exploataţi şi aflaţi în situaţii de risc de exploatare prin muncă, copiii victime ale traficului de persoane, precum şi copiii români migranţi victime ale altor forme de violenţă pe teritoriul altor state;
 5. Ordinul nr. 177/2003 privind aprobarea standardelor minime obligatorii pentru telefonul copilului, standardelor minime obligatorii privind centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat, precum şi a standardelor minime obligatorii privind centrul de resurse comunitare pentru prevenirea abuzului, neglijării şi exploatării copilului  (Anexa nr.1)
 6. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 150/2014.

 

Proba scrisă va avea loc la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  Caraş-Severin din municipiul Reşiţa, Aleea Trei Ape, nr. 4, în data de 16.03.2015, ora 1000, iar interviul va avea loc la acelaşi sediu în data de 18.03.2015, la ora 1400.

Dosarele de concurs ale candidaţilor se vor depune la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin până la data de  05.03. 2015, ora 1500.

Actele  necesare pentru înscrierea funcţionarilor publici la concurs sunt:

 • copia actului de identitate;
  – formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificată;
  – copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
  – copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
  – cazierul judiciar ;
  – adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
  – declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie

politică;

– curriculum-vitae.

Copiile de pe actele din dosar se prezintă însoţite de documentele originale.

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,                                                               ŞEF SERVICIU,
Ana Vasile                                                                               Elena Grindeanu