Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copipului Caras Severin

  >  DGASPC   >  Regulamentul de organizare si functionare   >  REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL SERVICIULUI SOCIAL CU CAZARE: ”CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE „SFINȚII CONSTANTIN ȘI ELENA” CARANSEBEȘ”

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL SERVICIULUI SOCIAL CU CAZARE: ”CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE „SFINȚII CONSTANTIN ȘI ELENA” CARANSEBEȘ”

 Anexa nr. 11

la hotărârea nr. 123/22.06.2017      

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

AL SERVICIULUI SOCIAL CU CAZARE: ”CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE „SFINȚII CONSTANTIN ȘI ELENA” CARANSEBEȘ

 

ARTICOLUL 1

DEFINIŢIE

(1)Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social „Căminul pentru Persoane Vârstnice „Sfinţii Constantin şi Elena” Caransebeș”, aprobat prin hotărâre a Consiliului Judeţean Caraş-Severin, în vederea asigurării funcţionării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite, drepturile şi obligaţiile beneficiarilor, precum şi condiţiile de încetare a serviciilor acordate.

(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi pentru angajaţii căminului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori.

 

ARTICOLUL 2

IDENTIFICAREA SERVICIULUI SOCIAL                  

(1) Serviciul social ”Căminul pentru Persoane Vârstnice „Sfinţii Constantin şi Elena” Caransebeș”, cod  serviciu social: nr. 8730 CR-V-I, este înfiinţat şi funcţionează ca serviciu social cu cazare, cu rang de instituţie publică, cu personalitate juridică, în subordinea furnizorului Direcția Generală de Asistență Socială şi Protecția Copilului Caraș-Severin, acreditat conform  Certificatului de acreditare, seria AF, nr. 000262/22.04.2014, deţine Licenţa de funcţionare seria LF, nr. 0001786/16.12.2016, CUI 29061740, cu sediul  în municipiul Caransebeş, str. Spitalului, nr. 10, judeţul Caraş-Severin.

(2)Antetul documentelor şi cel al corespondenţei emise la nivelul căminului va avea următorul conţinut: „România / Judeţul Caraş-Severin / Consiliul Judeţean / Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului / Căminul pentru Persoane Vârstnice „Sfinţii Constantin şi Elena” Caransebeș”.

(3) Serviciul social Căminul pentru Persoane Vârstnice „Sfinţii Constantin şi Elena” Caransebeș dispune de cont propriu în bancă şi are ştampilă proprie, de formă rotundă, cu următorul conţinut: „România / Judeţul Caraş-Severin / Consiliul Judeţean / Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului / Căminul pentru Persoane Vârstnice „Sfinţii Constantin şi Elena” Caransebeș”+ semnul grafic. 

 

ARTICOLUL 3

SCOPUL SERVICIULUI SOCIAL

(1) Scopul serviciului social Căminul pentru Persoane Vârstnice „Sfinţii Constantin şi Elena”  Caransebeș este de asigurare a resurselor umane, materiale şi financiare necesare implementării politicilor şi strategiilor în domeniul asistenţei sociale a persoanelor vârstnice şi a furnizării asistenţei sociale către categoria de beneficiari căreia i se adresează, precum şi de prevenire şi combatere a marginalizării sociale a acestora.

Serviciul social Căminul pentru Persoane Vârstnice „Sfinţii Constantin şi Elena” Caransebeș asigură şi garantează un standard de viaţă care să corespundă nevoilor celor vârstnici; asigurarea unei bătrâneţi demne şi sigure; socializarea persoanelor de vârsta a treia, prin atragerea lor în activităţi culturale, ergoterapie, turism etc.; integrarea socială a beneficiarilor în instituţie şi în comunitatea locală; prevenirea degradării şi întreţinerea psiho-fizică a celor doi parteneri (asistat-salariat); stimularea apropierii serviciilor sociale de problematica vârstnicilor în vederea armonizării condiţiilor de viaţă.

(2)Obiectul de activitate al serviciului social Căminul pentru Persoane Vârstnice „Sfinţii Constantin şi Elena” Caransebeș constă în acordarea de servicii sociale specializate în:

 1. găzduire pe perioadă nedeterminată;
 2. prepararea şi servirea hranei;
 3. îngrijire personală;
 4. asistenţă medicală;
 5. consiliere de specialitate (psihologică, socială, juridică etc.);
 6. activităţi de socializare şi petrecerea timpului liber.

(3)Capacitatea de găzduire a căminului este de 50 de locuri, cu rezidență permanentă;

(4) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice „Sfinţii Constantin şi Elena” Caransebeș sunt persoanele vârstnice care, din cauza unor motive de natură economică, fizică, psihică sau socială, se află în imposibilitatea de a-şi asigura nevoile sociale, și de a se întreţine singure.

(5)Căminul pentru Persoane Vârstnice „Sfinţii Constantin şi Elena” Caransebeș are următoarele obiective principale:

 1. să asigure persoanelor vârstnice îngrijite maximum posibil de autonomie şi siguranţă;
 2. să ofere condiţii de îngrijire care să respecte identitatea, integritatea şi demnitatea persoanei vârstnice;
 3. să permită menţinerea sau ameliorarea capacităţilor fizice şi intelectuale ale persoanelor vârstnice;
 4. să stimuleze participarea persoanelor vârstnice la viaţa socială;
 5. să faciliteze şi să încurajeze legăturile interumane, inclusiv cu familiile persoanelor vârstnice;
 6. să asigure supravegherea şi îngrijirea medicală necesară, potrivit reglementărilor privind asigurările sociale de sănătate;
 7. să prevină şi să trateze consecinţele legate de procesul de îmbătrânire.

 

ARTICOLUL 4

CADRUL LEGAL DE ÎNFIINŢARE, ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

 (1) Serviciul social Căminul pentru Persoane Vârstnice „Sfinţii Constantin şi Elena” Caransebeș, funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată în anul 2007, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a altor acte normative secundare aplicabile domeniului.

(2)Standard minim de calitate aplicabil: Anexa nr. 1 (Standarde minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare organizate ca centre rezidențiale destinate persoanelor vârstnice) la Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 2.126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinelor sociale.

(3) Serviciul social Căminul pentru Persoane Vârstnice „Sfinţii Constantin şi Elena” Caransebeș a fost înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 154/2011 și reorganizat prin Hotărârea Consiliului Județean Caraș-Severin nr. 86/20.04.2017, în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția CopiluluiCaraş-Severin.

ARTICOLUL 5

ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA SERVICIULUI SOCIAL

(1) Serviciul social Căminul pentru Persoane Vârstnice „Sfinţii Constantin şi Elena” Caransebeș este organizat şi funcţionează ca serviciu social cu cazare, cu rang de instituţie publică, cu personalitate juridică, în subordinea furnizorului Direcția Generală de Asistență Socială şi Protecția Copilului Caraș-Severin.

(2) În temeiul prerogativelor sale, Consiliul Judeţean Caraş-Severin aprobă organigrama, statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale serviciului social în cauză, asigurând totodată finanţarea activităţilor pe care le implică funcţionarea acestei entităţi de profil.

(3)Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia CopiluluiCaraş-Severin va asigura coordonarea metodologică a activităţilor de specialitate desfăşurate în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice „Sfinţii Constantin şi Elena Caransebeș, monitorizând, coordonând şi controlând modul în care sunt acordate beneficiarilor următoarele servicii de profil:

 • găzduire pe perioadă nedeterminată;
 • asigurarea hranei;
 • îngrijire personală;
 • asistenţă medicală;
 • supraveghere;
 • consiliere de specialitate (psihologică, socială, juridică etc.), informare şi suport emoţional;
 • integrare/reintegrare familială şi socială;
 • socializare şi petrecerea timpului liber;
 • servicii de recuperare/reabilitare.

(4)Serviciul social ”Căminul pentru Persoane Vârstnice „Sfinţii Constantin şi Elena” Caransebeș”va gestiona în mod corespunzător fondul arhivistic și documentaristic constituit cu privire la beneficiarii acestui serviciu social, păstrând și utilizând în mod adecvat documentele de specialitate referitoare la situația socio-medicală a beneficiarilor, potrivit legii, sub directa supraveghere a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin.

 (5) Fondul arhivistic şi documentaristic al Căminului pentru Persoane Vârstnice „Sfinţii Constantin şi Elena Caransebeș se păstrează la sediul acestei instituţii, urmând ca entitatea în cauză să pună la dispoziţia Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia CopiluluiCaraş-Severin, la solicitarea acestui furnizor de servicii sociale, xerocopii ale documentelor în cauză.

(6) Serviciul social Căminul pentru Persoane Vârstnice „Sfinţii Constantin şi Elena” Caransebeș va permite personalului de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia CopiluluiCaraş-Severin accesul în incinta unităţii, precum şi accesul la beneficiarii căminului şi respectiv la documentele/informaţiile referitoare la aceştia.

 

ARTICOLUL 6

PRINCIPIILE CARE STAU LA BAZA ACORDĂRII SERVICIILOR SOCIALE

(1) Serviciul social Căminul pentru Persoane Vârstnice „Sfinţii Constantin şi Elena” Caransebeș se organizează şi funcţionează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială, precum şi a principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte internaţionale în materie la care România este parte, precum şi în standardele minime de calitate aplicabile.

(2)Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice „Sfinţii Constantin şi Elena” Caransebeș, sunt următoarele:

 1. respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;
 1. protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare;
 2. asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare;
 3. deschiderea către comunitate;
 4. asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor lor;
 5. asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt;
 6. ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont, după caz, de vârsta şi de gradul său de discernământ, precum şi de capacitatea de exerciţiu;
 7. facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor directe, după caz, cu copii, fraţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane faţă de care acesta a dezvoltat legături de ataşament;
 8. promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;
 9. asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare;
 10. preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie sau, după caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potențialului și abilităților persoanei beneficiare de a trăi independent;
 11. încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate;
 12. asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;
 13. asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale;
 14. primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;
 15. colaborarea căminului cu serviciul public de asistenţă socială local, precum şi cu celelalte entităţi de specialitate investite cu atribuţii în domeniu.

 

ARTICOLUL 7

BENEFICIARII SERVICIILOR SOCIALE

(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Căminul pentru Persoane Vârstnice „Sfinţii Constantin şi Elena” Caransebeș sunt persoanele vârstnice care, din cauza unor motive de natură economică, fizică, psihică sau socială se află în imposibilitatea de a-şi asigura nevoile sociale și de a se întreţine singure, datorită faptului că:

 1. a) nu au familie sau nu se află în întreţinerea unei sau unor persoane obligate la aceasta, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;
 2. b) nu au locuinţă şi nici posibilitatea de a-şi asigura condiţiile de locuit pe baza resurselor proprii;
 3. c) nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare;
 4. d) nu se pot gospodări singure sau necesită îngrijire specializată;
 5. e) se află în imposibilitatea de a-şi asigura nevoile socio-medicale, datorită bolii ori stării fizice sau psihice.

Aceşti beneficiari pot fi:cetăţenii români care au domiciliul ori reşedinţa în judeţul Caraş-Severin, precum şi cetăţenii români fără domiciliu (posesori CIP – localitatea de rezidenţă din judeţul Caraş-Severin); cetăţenii altor state, precum şi apatrizii pot beneficia de servicii sociale, în conformitate cu prevederile tratatelor şi acordurilor la care România este parte, dacă au domiciliul sau reşedinţa în judeţul Caraş-Severin.

(2) Condiţiile de acces/admitere în cămin sunt următoarele:

a)Actele necesare pentru admiterea în cămin sunt următoarele:

 1. Cerere tip de internare adresată conducerii căminului, aprobată de către director şi avizată de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia CopiluluiCaraş-Severin;
 2. Fişa de evaluare sociomedicală (geriatrică) – conform legislaţiei în vigoare, întocmită de serviciul public de asistenţă socială al primăriei de domiciliu;
 3. Adeverinţă medicală de la medicul de familie în care se va specifica diagnosticul şi care să ateste că nu suferă de TBC, hepatită, lues, lupus, HIV/SIDA și boli psihice;
 4. Consult de specialitate de la medicul psihiatru;
 5. Certificatul de încadrare în grad de handicap, unde e cazul[1];
 6. Analizele: – MICRO şi VDRL; – examen coproparazitologic,

– bilete de ieşire din spital (unde e cazul).

 1. Cupon de pensie din luna anterioară solicitării.
 2. b) Dosarul persoanei vârstnice va cuprinde următoarele acte:
  1. actele de stare civilă ale solicitantului (certificatele de naștere și de căsătorie ale persoanelor vârstnice) în original;
  2. copie după sentința de divorț definitivă a persoanei vârstnice (dacă este cazul);
  3. documentele de identitate ale aparținătorilor legali (soț, soție, copii etc.) în copie;
  4. declarație privind lipsa susținătorilor legali autentificată notarial;
  5. acte doveditoare privind veniturile, respectiv adeverință de salariu, talon de pensie, adeverințe de venit eliberate de organele financiare teritoriale, alte acte sau, după caz declarația pe proprie răspundere autentificată notarial că nu are venituri. Declarația se prezintă în formă autentică (de la Notariat);
  6. copie după ultima hotărâre judecătorească definitivă, prin care s-au stabilit obligații de întreținere ale unor persoane în sarcina persoanei vârstnice, dacă este cazul;
  7. copii după ultima hotărâre judecătorească definitivă, prin care aparținătorii care datorează plata contribuției de întreținere au stabilite obligații de întreținere și față de alte persoane;
  8. actul de identitate (original și copie);
  9. decizia de pensionare a beneficiarului sau cupon de pensie din luna anterioară solicitării;
  10. împuternicire pentru persoana desemnată să administreze veniturile şi bunurile beneficiarului, în cazul în care acesta nu are discernământ;
  11. declaraţie autentificată notarial din partea susţinătorilor legali că aceștia vor achita contribuția sau diferenţa de contribuţie de întreţinere;
  12. declarație cu privire la persoana care asigură organizarea funeraliilor și obținerea locului de veci, dacă este cazul;
  13. Adresă şi număr de telefon de la familie şi rudele apropiate.

c)Criterii de eligibilitate a beneficiarilor privind admiterea în cadrul căminului:

Accesul unei persoane vârstnice în cămin se face avându-se în vedere următoarele criterii de prioritate:

– necesită îngrijire medicală permanentă deosebită, care nu poate fi asigurată la domiciliu;

– nu se poate gospodări singură;

– este lipsită de susţinători legali sau aceştia nu pot să îşi îndeplinească obligaţiile datorită stării de sănătate sau situaţiei economice şi a sarcinilor familiale;

– nu are locuinţă şi nu realizează venituri proprii.

Solicitantul de servicii sociale este persoană vârstnică în sensul Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată în anul 2007, cu completările şi modificările ulterioare, adică este persoană care a împlinit vârsta de pensionare stabilită prin cadrul legal în vigoare.

Persoanele vârstnice sunt persoanele care au împlinit vârsta de 65 ani conform art. 6 lit. bb) din Legea nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

d)Admiterea persoanelor vârstnice în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice „Sfinţii Constantin şi Elena Caransebeș se face numai în baza deciziei directorului instituţiei, cu respectarea reglementărilor în vigoare, conform procedurii de admitere.

e)Serviciile se acordă în baza unui Contract pentru acordarea de servicii sociale, încheiat între directorul instituţiei şi persoana vârstnică beneficiară sau reprezentantul său legal, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

f)Contribuţia lunară datorată de persoanele vârstnice sau de susţinători legali ai acestora se stabileșteîn temeiul art. 24 alin. . (1) coroborat cu art. 25 alin. (5) – (8) din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată în anul 2007, cu modificările şi completările ulterioare, iar Consiliul Judeţean Caraș-Severin hotărăşte cu privire la cuantumul contribuţiei lunare de întreţinere datorate de persoanele vârstnice îngrijite în cămin şi/sau de susţinătorii legali, în situaţia în care veniturile acestor persoane sunt insuficiente pentru acoperirea costului mediu lunar de întreţinere, astfel:

– contribuţia lunară datorată de persoanele vârstnice este de până la 60% din veniturile realizate fără a se depăşi valoarea costului mediu lunar de întreţinere aprobat;

– în cazul susţinătorilor legali cu obligaţie de întreţinere, diferenţa de plată a contribuţiei lunare pentru persoana vârstnică îngrijită în cămin, se va calcula diferenţiat, în funcţie de veniturile nete pe membru de familie. Cotele procentuale se pot diminua astfel încât contribuţia persoanei vârstnice cumulată cu cea a susţinătorilor legali să nu depăşească costul mediu lunar de întreţinere aprobat;

– susţinătorii legali pot acoperi din veniturile proprii contribuţia lunară integrală printr-un angajament de plată;

– potrivit art. 24 alin. (2) din acelaşi act normativ, persoanele vârstnice care nu au venituri și nici susţinători legali nu datorează contribuţia de întreţinere, aceasta fiind asigurată din bugetul Consiliului Judeţean Caraş-Severin.

Contribuţia lunară este consemnată într-un Angajament de plată şi se menţionează consimţământul persoanei care urmează să achite contribuţia lunară de întreţinere, în condiţiile creşterii cuantumului acesteia ca urmare a majorării nivelului veniturilor şi a modificării costului mediu lunar de întreţinere în cămin, precum şi obligaţia de a aduce la cunoştinţa conducerii căminului orice modificare intervenită în situaţia veniturilor personale sau ale familiei persoanei vârstnice îngrijite în cămin.

În luna ianuarie a fiecărui an, conducerea căminului prin compartimentul de resort (asistenții sociali) va depune diligențe în vederea reînnoirii documentelor justificative care atestă veniturile beneficiarilor, precum și veniturile aparținătorilor legali ai beneficiarilor în vederea stabilirii venitului lunar/membru de familie pentru actualizarea contribuției lunare de întreținere.

Obligaţia de plată a contribuţiei lunare datorată de susţinătorii legali se poate stabili şi prin hotărâre judecătorească.

(3) a) Condiţiile de încetare(temporară/definitivă) a serviciilor sociale acordate în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice „Sfinţii Constantin şi Elena” Caransebeș  sunt următoarele:

– la cererea beneficiarului care are prezervată capacitatea de discernământ, sub semnătură (se solicită beneficiarului să indice în scris locul de domiciliu/rezidenţă); în termen de maxim 5 zile de la ieşirea beneficiarului, căminul notifică în scris serviciul public de asistenţă socială de la nivelul primăriei localităţii pe a cărei rază teritorială va locui persoana respectivă cu privire la prezenţa beneficiarului în localitate, precum și Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin, pentru a facilita verificarea  condițiilor de găzduire și îngrijire oferite;

– la cererea reprezentantului legal al beneficiarului lipsit de discernământ şi angajamentul scris al acestuia cu privire la respectarea obligaţiei de a asigura găzduirea, îngrijirea şi întreţinerea beneficiarului; în termen de maxim 48 ore de la ieşirea beneficiarului, căminul notifică telefonic şi în scris serviciul public de asistenţă socială pe a cărei rază teritorială va locui beneficiarul despre prezenţa acestuia în localitate, precum și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin, pentru a facilita verificarea condiţiilor de găzduire şi îngrijire oferite;

– transfer pe perioadă nedeterminată în alt cămin, la cererea scrisă a beneficiarului sau, după caz, a reprezentantului său legal; anterior ieşirii beneficiarului din centru se verifică acordul centrului/instituţiei în care se va transfera acesta;

– la recomandarea căminului rezidenţial care nu mai are capacitatea de a acorda toate serviciile corespunzătoare nevoilor beneficiarului sau se închide; cu minim 30 de zile anterior datei când se estimează încetarea serviciilor, căminul stabileşte, împreună cu beneficiarul şi cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin, modul de soluţionare a situaţiei fiecărui beneficiar (transfer în alt centru, revenire în familie pe perioadă determinată etc.);

– caz de deces al beneficiarului;

– în cazul în care a  dobândit o boală de natura celei care nu face posibil accesul în cămin;

– când nu se mai respectă clauzele contractuale de către beneficiar sau acesta are o atitudine necorespunzătoare în cadrul căminului, periclitându-şi propria viaţă şi/sau pe cele ale celorlalţi beneficiari ori ale angajaţilor; încetarea serviciilor se realizează prin decizia directorului, cu acordul prealabil al Consiliului Consultativ şi cu avizul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia CopiluluiCaraş-Severin;

– în cazuri de forţă majoră (cataclisme naturale, incendii, apariţia unui focar de infecţie, retragerea licenţei de funcţionare a căminului etc.) căminul stabileşte, împreună cu beneficiarul şi cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia CopiluluiCaraş-Severin, modul de soluţionare a situaţiei fiecărui beneficiar (transfer în alt cămin, revenire în familie pe perioadă determinată etc.).

 1. b) Actele de încetare a acordării serviciilor sociale sunt următoarele:

– cerere de încetare a acordării serviciilor sociale;

– acordul prealabil al Consiliului Consultativ, dacă este cazul;

– avizul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin;

– referatul de încetare a serviciilor acordate;

– decizia directorului de încetare a serviciilor sociale acordate;

– certificatul de deces al beneficiarului (în caz de deces al beneficiarului);

– fişa de încetare/sistare a serviciilor sociale acordate.

(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice „Sfinţii Constantin şi Elena”  Caransebeș au următoarele drepturi:

 1. a) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială;
 2. b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică;
 3. c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite[2];
 4. d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se menţin condiţiile care au generat situaţia de dificultate;
 5. e) să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exerciţiu;
 6. f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime;
 7. g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;
 8. h) să li se respecte toate drepturile prevăzute de lege.

 (5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice „Sfinţii Constantin şi Elena” Caransebeș au următoarele obligaţii:

 1. a) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, medicală şi economică;
 2. b) să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc., la procesul de furnizare a serviciilor sociale;
 3. c) să contribuie, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, în funcţie de tipul serviciului şi de situaţia lor materială;
 4. d) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală;
 5. e) să respecte prevederile prezentului regulament.

 

ARTICOLUL 8

ACTIVITĂŢI ŞI FUNCŢII 

Principalele funcţii ale serviciului social Căminul pentru Persoane Vârstnice „Sfinţii Constantin şi Elena” Caransebeș sunt următoarele:

a)De furnizare a serviciilor sociale de interes public local, prin asigurarea următoarele activităţi:

 1. reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară;
 2. găzduire pe perioadă nedeterminată;
 3. asigurarea hranei;
 4. îngrijire personală şi asistenţă medicală;
 5. consiliere de specialitate (psihologică, socială, juridică etc.), informare şi suport emoţional.

b)De informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi:

 1. materiale informative privind activităţile derulate şi serviciile oferite în cămin;
 2. elaborarea unui Ghid al beneficiarilor;
 3. informarea lunară a beneficiarilor cu privire la activităţile căminului;
 4. promovarea în mass-media a activităţii căminului;
 5. participare la activităţii comune organizate de către şi/sau alte entităţii investite cu atribuţii în acest domeniu de activitate;
 6. elaborarea de rapoarte de activitate.

c)De promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi:

 1. sesiuni de informare a beneficiarilor cu privire la drepturile consemnate în Carta drepturilor beneficiarilor;
 2. promovarea drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora în mass-media;
 3. încurajarea beneficiarilor de a-şi exprima liber opiniile.
 4. d) De asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi:
 5. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;
 6. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;
 7. determinarea gradului de satisfacţie al beneficiarilor cu privire la serviciile acordate;
 8. respectarea standardelor minime de calitate aplicabile căminului.

e)De administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale căminului prin realizarea următoarelor activităţi:

 1. gestionarea corespunzătoare a resurselor financiare alocate căminului;
 2. gestionarea eficientă a bunurilor materiale aparţinând căminului;
 3. gestionarea corespunzătoare a resurselor umane.

 

ARTICOLUL 9

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ, NUMĂRUL DE POSTURI

 ŞI CATEGORIILE DE PERSONAL

(1) Serviciul social Căminul pentru Persoane Vârstnice „Sfinţii Constantin şi Elena” Caransebeș funcţionează cu un număr maxim de 25 de posturi, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Caraș-Severin nr. 29/27.01.2016 cu modificările ulterioare, din care:

a)personal de conducere: 3 posturi, din care: director, coordonator personal de specialitate (şef serviciu) și contabil șef;

b)personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă; personal de specialitate şi auxiliar:14 posturi, din care:

– psiholog – 1 post;

– asistent social – 1 post;

– asistent medical generalist – 3 posturi;

– infirmieră – 5 posturi;

– îngrijitoare- 4 posturi.

c) personal cu funcții administrative, gospodărire, întreținere, reparații și deservire: 8 posturi, din care:

 • inspector de specialitate – 2 posturi;
 • consilier juridic – 1 post;
 • consilier – 1 post;
 • administrator – 1 post;
 • muncitor calificat (bucătar) – 2 posturi;
 • muncitor necalificat (ajutor bucătar) – 1 post.

Personalul de specialitate reprezintă minim 60% din totalul personalului.

(2) Raportul angajat/beneficiar este de 1/2 – pentru serviciile acordate în cămine pentru persoane vârstnice dependente.

 

ARTICOLUL 10

PERSONALUL DE CONDUCERE

(1) Personalul de conducere din cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice „Sfinţii Constantin şi Elena” Caransebeș este:

 1. a) director;
 2. b) coordonator personal de specialitate (şef serviciu).
 3. c) contabil șef.

(2)Atribuţiile personalului de conducere:

1.Atribuțiile directorului (Cod COR: 111207):

 1. a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul căminului conform următoarei structuri organizatorice:
 • Serviciul Financiar-Contabil, Juridic, Resurse Umane și Administrativ
 • Serviciul Asistenţă Socială, care cuprinde:
 1. Compartimentul Asistenţă Socială şi Psihologică;
 2. Compartimentul Specialitate Medicală;
 3. Compartimentul Îngrijire (Infirmerie).
 4. b) la propunerea comisiei de cercetare disciplinară decide acordarea sancţiunilor disciplinare pentru salariaţii care nu îşi îndeplinesc în mod corespunzător atribuţiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.;
 5. c) elaborează, cu avizul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin, rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor și întocmește informări pe care le prezintă Consiliului Județean Caraș-Severin;
 6. d) aprobă participarea personalului din cadrul căminului la programele de instruire şi perfecţionare;
 7. e) colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale societăţii civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calităţii serviciilor, precum şi pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare;
 8. f) întocmeşte raportul anual de activitate;
 9. g) asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii căminului;
 10. h) propune Consiliului Județean Caraș-Severin aprobarea structurii organizatorice şi a numărului de personal al căminului, cu avizul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin;
 11. i) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii căminului în comunitate;
 12. j) ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul căminului;
 13. k) răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul căminului şi dispune, în limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor activităţi sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;
 14. l) organizează activitatea personalului din subordine şi asigură respectarea timpului de lucru şi a regulamentului de organizare şi funcţionare;
 15. m) reprezintă căminul în relaţiile cu furnizorul de servicii sociale şi, după caz, cu autorităţile şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie;
 16. n) asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu Consiliul Județean Caraș-Severin, Direcția Generală de Asistență Socială și protecția Copilului Caraș-Severin, serviciul public de asistenţă socială de la nivelul primăriei, cu alte instituţii publice locale şi organizaţii ale societăţii civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor;
 17. o) numeşte şi eliberează din funcţie personalul din cadrul căminului, în condiţiile legii;
 18. p) întocmeşte proiectul bugetului propriu al căminului şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar, având calitatea de ordonator terţiar de credite ;
 19. q) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare;
 20. r) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale;
 21. s) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil;

ș) în îndeplinirea atribuțiilor sale, directorul emite decizii;

 1. t) în caz de absență din instituție, atribuțiile directorului sunt îndeplinite de drept de seful de serviciu sau de altă persoană nominalizată de acesta prin act administrativ;

ț) îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin lege, prin hotărâri ale Consiliului Județean Caraș-Severin, prin dispoziții ale președintelui Consiliului Județean Caraș-Severin, ale directorului executiv al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin și prin hotărâri ale Consiliului Consultativ.

2.Atribuțiile coordonatorului personalului de specialitate (şef serviciu) (Cod COR: 111225):

 1. a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul căminului din cadrul Serviciului Asistenţă Socială care cuprinde:
 2. Compartimentul Asistenţă Socială şi Psihologică;
 3. Compartimentul Specialitate Medicală;
 4. Compartimentul Îngrijire (Infirmerie).
 5. b) elaborează rapoartele privind activitatea entităților coordonate, stadiul implementării obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă directorului căminului;
 6. c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi perfecţionare;
 7. d) colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale societăţii civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calităţii serviciilor, precum şi pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare;
 8. e) asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii entității coordonate;
 9. f) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii căminului în comunitate;
 10. g) ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul entităților coordonate;
 11. h) răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din subordine şi dispune, în limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor activităţi sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;
 12. i) organizează activitatea personalului din subordine şi asigură respectarea timpului de lucru şi a regulamentului de organizare şi funcţionare;
 13. j) asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu Consiliul Județean Caraș-Severin, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin, serviciul public de asistenţă socială de la nivelul primăriei, cu alte instituţii publice locale şi organizaţii ale societăţii civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor;
 14. k) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil;
 15. l) îndeplinește de drept atribuțiile directorului în cazul absenței acestuia din instituție și nu a fost desemnat alt angajat în acest sens;
 16. m) îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin lege, prin hotărâri ale Consiliului Județean Caraș-Severin, prin dispoziții ale președintelui Consiliului Județean Caraș-Severin, ale directorului executiv al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin, ale directorului căminului și prin hotărâri ale Consiliului Consultativ,
 17. 3. Atribuțiile contabilului șef (Cod COR 121120):
 18. a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul căminului din cadrul Serviciului Financiar-Contabil, Juridic, Resurse Umane și Administrativ;
 19. b) elaborează rapoartele privind activitatea entităților coordonate, stadiul implementării obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă directorului căminului;
 20. c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi perfecţionare;
 21. d) organizează, îndrumă, conduce, controlează şi răspunde de desfaşurarea în mod eficient a activităţi financiar-contabile a instituţiei în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;
 22. e) asigură, organizează şi gestionează în mod eficient integritatii întregului patrimoniu al serviciului social în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare şi normele sau reglementările interne ale căminului;
 23. f) organizează şi coordonează contabilitatea operaţiilor de capital, contabilitatea imobilizarilor, contabilitatea stocurilor, contabilitatea terţilor, contabilitatea trezoreriei, contabilitatea cheltuielilor, veniturilor şi rezultatelor, contabilitatea angajamentelor şi altor elemente patrimoniale, contabilitatea de gestiune în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 24. g) urmareşte respectarea principiilor contabile şi ale evaluării patrimoniului (prudenţei, permanenţei metodelor, continuităţii activităţii, independenţei exercitiului, intangibilităţii bilanţului de deschidere, necompensării);
 25. h) organizează şi coordonează controlul financiar preventiv, stabilind operaţiunile şi documentele ce se supun controlului financiar preventiv, precum şi persoanele care exercită acest control;
 26. i) răspunde de consemnarea corectă şi la timp, în scris, în momentul efectuării ei, în documente justificative a oricarei operaţii care afectează patrimoniul societăţii şi de înregistrarea cronologică şi sistematică în evidenţa contabilă a documentelor justificative în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 27. j) raspunde de stabilirea corectă a documentelor care se întocmesc şi de circuitul lor în cadrul căminului. Pe document se va trece în mod obligatoriu numele, prenumele şi funcţia celui care îl întocmeşte, semnează şi răspunde de realitatea datelor trecute în aceasta;
 28. k) raspunde de efectuarea inventarierii generale a patrimoniului la începutul activităţii, cel putin odată pe an, pe parcursul funcţionarii sale, în orice situaţii prevăzute de lege şi de câte ori directorul instituţiei o cere;
 29. l) organizează şi participă la întocmirea lucrarilor de închidere a exerciţiului financiar-contabil, la operaţiunile de inventariere a patrimoniului urmărind modul de valorificare a rezultatelor inventarierii;
 30. m) răspunde de evidenţa formularelor cu regim special;
 31. n) organizează controlul asupra operaţiilor patrimoniale;
 32. o) răspunde de respectarea disciplinei de casă, a regulamentului operaţional de casă şi a celorlalte dispoziţii privind operaţiunile cu numerar, efectuând personal sau prin altă persoană împuternicită, cel puţin lunar şi inopinant controlul casieriei, atât sub aspectul existenţei faptice a valorilor bănesti cât şi sub aspectul securităţii acestora;
 33. p) asigură şi răspunde de îndeplinirea la termen a obligaţiilor instituţiei faţă de bugetul statului şi terţi în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;
 34. r) supervizează implementarea procedurilor de contabilitate cu ajutorul programului informaţional;
 35. s) supraveghează reconcilierea şi închiderea conturilor;

ş) asigură şi răspunde de elaborarea balanţei de verificare la termenele stabilite de legislaţia în vigoare;

 1. t) efectuează analiza financiar contabilă pe baza de bilanţ, pe care o prezintă Consiliului Consultativ spre avizare şi Consiliului Judeţean spre aprobare;

ţ) este consultat de către conducerea căminului în probleme care sunt de competenţa serviciului;

 1. u) avizează lucrări pe probleme de contabilitate a stocurilor, de urmărire, evidenţă, decontari, cheltuieli-venituri, bilanţ, analize de sistem, tehnică de calcul;
 2. v) participă la susţinerea şi discutarea lucrărilor elaborate în cadrul serviciului;
  -intocmeste aprecieri asupra activitatii desfasurate de personalul din subordine si propune pentru promovare si stimulare materiala pe cei mai buni;
 3. x) răspunde de eficienţa şi calitatea lucrărilor executate în cadrul serviciului la termenele stabilite prin reglementări interne sau prin alte acte normative;

– reprezinta instituţia in cazurile incredintate prin delegare;

– întocmește și comunică lunar formularul M500 „Declaratie privind informatiile detaliate de incadrare si salarizare a personalului platit din fonduri publice” – Raportare personal instituții publice privind personalul căminului.

 1. y) răspunde de îndeplinirea oricaror altor sarcini prevazute de Legea contabilităţii 82/1991, de regulamentul de aplicare a acesteia, precum şi de celelalte reglementări legale în vigoare, pe linie economică şi financiar-contabilă;
 2. w) răspunde disciplinar, civil, material şi penal, pentru pagubele provocate unităţii prin executarea defectuoasă a atribuţiilor sau prin neexecutarea acestora.

(3) Funcţiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, prin examen în condiţiile legii.

(4) Candidaţii pentru ocuparea funcţiilor contractuale de conducere de director, precum şi de coordonator personal de specialitate trebuie să fie absolvenţi cu diplomă de învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic şi al ştiinţelor administrative, cu experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale, conform prevederilor art. 9 alin. (4) din Anexa la Hotărârea de Guvern nr. 867/2016 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare.

(5) Candidaţii pentru ocuparea funcţiei contractuale de conducere de contabil-şef trebuie să aibă cetățenie română și domiciliul în România, să cunoască limba română, scris și vorbit, să aibă capacitate deplină de exercițiu și o stare de sănătate corespunzătoare, atestată pe bază de examen medical de specialitate, să aibă studii superioare economice de lungă durată/studii universitare de licență și master, vechime efectivă de minim 3 ani în domeniul financiar-contabil, precum și cunoștințe de operare calculator.

(5) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a conducătorilor instituţiei se face în condiţiile legii.

 

ARTICOLUL 11

CONSILIUL CONSULTATIV

(1)Consiliul Consultativ este o structură care asigură:

a) monitorizarea de către furnizorul de servicii sociale care a solicitat şi obţinut licenţa de funcţionare a căminului a respectării standardelor minime de calitate;

b) respectarea principiului participării beneficiarilor la luarea deciziilor în ceea ce priveşte funcţionarea căminului.

(2) Consiliul Consultativ este compus din 5 membri, din care: 2 reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Caraş-Severin, 1 reprezentant al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin şi 2 reprezentanţi ai beneficiarilor serviciilor acordate în cadrul căminului, aleşi în mod democratic şi validaţi de Consiliul Judeţean Caraş-Severin.

 (3) Consiliul Consultativ îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

 1. a) participă la deciziile privind planificarea bugetului căminului, în special a aspectelor care au impact direct asupra serviciilor sociale (de exemplu: achiziţia obiectelor de inventar de uz personal, amenajare etc.);
 2. b) analizează activităţile derulate în cămin şi propune măsuri şi programe de îmbunătăţire a acestora;
 3. c) după caz, îşi exprimă acordul prealabil cu privire la încetarea/sistarea serviciilor acordate unei persoane beneficiare în situaţia în care aceasta nu a respectat clauzele contractului de acordare a serviciilor sau are un comportament inadecvat care face incompatibilă găzduirea acestuia în centru în condiţii de securitate pentru el, ceilalţi beneficiari sau personalul centrului.

 

ARTICOLUL 12

PERSONALUL DE SPECIALITATE DE ÎNGRIJIRE ŞI ASISTENŢĂ.

PERSONAL DE SPECIALITATE ŞI AUXILIAR

(1) Personalul de specialitate al serviciului social Căminul pentru Persoane Vârstnice „Sfinţii Constantin şi Elena” Caransebeșse află în subordinea șefului de serviciu – coordonator de specialitate, iar potrivit organigramei şi statului de funcţii cuprinde următoarele posturi:

 1. a) Asistent social, Cod COR: 263501, cu următoarele atribuţii:
 2. Oferă informaţii solicitanţilor cu privire la serviciile oferite şi răspunde de realizarea activităţilor de relaţii publice ale căminului;
 3. Răspunde de coordonarea activităţii compartimentului de asistenţă socială;
 4. Preia şi înregistrează dosarele persoanelor care solicită internarea;
 5. Pregătirea persoanelor pentru internare (interviu, vizită la domiciliu, vizită la cămin);
 6. Face parte din Comisia de evaluare a dosarelor de primire în cămin făcând recomandări cu privire la admiterea/respingerea dosarului pe baza informaţiilor din fişa de evaluare socio-medicală;
 7. Primeşte în cămin persoanele admise pentru internare şi familiile acestora şi împreună cu asistentul medical şi psihologul prezintă serviciile oferite;
 8. Face parte din echipa multidisciplinară de evaluare;
 9. Împreună cu echipa mutidisciplinară de evaluare elaborează planul personalizat de servicii;
 10. Asistentul social efectuează evaluarea iniţială prin care identifică situaţiile şi cauzele care afectează echilibrul psihic, economic sau moral al individului şi participă la elaborarea planului de intervenţie şi a planului individualizat de asistenţă şi îngrijire şi baza acestuia încheie contractul de furnizare a serviciilor sociale;
 11. Se implică în organizarea activităţilor psihosociale şi culturale din cămin;
 12. Asistentul social asigură consiliere şi asistenţă de specialitate în vederea prevenirii situaţilor de criză;
 13. Monitorizează şi analizează situaţia beneficiarilor de servicii ulterior finalizării programului de recuperare;
 14. Introduce beneficiarul de servicii în activitatea căminului şi participă alături de ceilalţi specialişti la integrarea noului venit în colectiv;
 15. Asigură contactul permanent cu familia beneficiarului de servicii şi intervine când este cazul pentru evitarea separării membrilor familiei de persoana aflată în îngrijire;
 16. Contactează familia pentru a o informa cu privire la orice modificare apărută în modul de viaţă, tratamentul şi dorinţele beneficiarilor de servicii;
 17. Ţine evidenţa dosarelor personale ale beneficiarilor de servicii şi a învoirilor, transferurilor şi a externării acestora;
 18. Se obligă să păstreze confidenţialitatea cu privire la datele personale ale beneficiarilor conform cu dispoziţiile legale în vigoare;
 19. Transmite organelor financiare teritoriale în a căror evidenţă se află beneficiarul căminului comunicările de transfer sau sistare a veniturilor;
 20. În baza împuternicirii dată de conducerea căminului reprezintă beneficiarii în relaţiile acestora cu alte instituţii;
 21. Se ocupă de întocmirea formalităţilor necesare în cazul decesului pentru beneficiarii fără aparţinători;
 22. Este încunoştiinţat şi asistă la semnarea oricăror acte notariale ale beneficiarilor;
 23. Urmăreşte raporturile ce se stabilesc între beneficiari şi personalul de îngrijire;
 24. Este interzisă întreţinerea de raporturi cu beneficiarii, altele decât cele de serviciu,
 25. Intervine şi sesizează conducerea căminului în cazul în care apar conflicte între personalul de îngrijire şi beneficiar;
 26. Analizează împreună cu asistentul medical şi psihologul cauzele devierii de la conduita corespunzătoare a beneficiarilor şi face recomandări în sensul soluţionării acestor situaţii;
 27. Studiază legislaţia în vigoare privind drepturile persoanelor cu nevoi speciale, legislaţia privind asistenţa socială şi orice alte dispoziţii legale care pot fi în avantajul beneficiarilor căminului;
 28. Urmăreşte şi intervine când este cazul pentru ca persoanele îngrijite în cămin să beneficieze de toate drepturile legale;
 29. Face propuneri pentru îmbunătăţirea serviciilor oferite de cămin;
 30. Participă la formele de perfecţionare a pregătirii profesionale organizate în cămin sau după caz, din alte structuri din afara acestuia;
 31. Să citească toate actele normative şi publicaţiile stabilite prin rezoluţie a directorului;
 32. Îndeplineşte orice alte atribuţii necesare bunei funcţionări a căminului dispuse de directorul căminului.
 33. b) Psiholog, Cod COR: 263411, cu următoarele atribuţii:
 34. Utilizează cunoştinţele de specialitate în beneficiul beneficiarilor;
 35. Pe timpul desfăşurării activităţilor respectă demnitatea, viaţa particulară şi libertatea persoanelor;
 36. Stabileşte diagnosticul şi elaborează, Programul de intervenţie specializat (recuperare, reabilitare, consiliere) pentru fiecare caz în parte;
 37. Colaborează cu asistentul social, asistentul medical şi ceilalţi factori de răspundere pentru atingerea obiectivelor propuse;
 38. Participă în cadrul comisiei multidisciplinare pentru fixarea unui diagnostic corect, menţine legătura cu specialiştii direct implicaţi;
 39. Menţine legătura periodic cu familiile beneficiarilor sau cu alte persoane de suport;
 40. Efectuează periodic evaluări pentru o monitorizare cât mai eficientă a fiecărui caz;
 41. Consiliază periodic membrii familiilor beneficiarilor;
 42. Dezvoltă şi menţine un climat de colaborare şi întrajutorarea cu membrii echipei de lucru din cadrul căminului;
 43. Informează conducerea căminului când intervin modificări în activitate;
 44. Poate invoca necesitatea organizării de întruniri a echipei de specialişti în regim de urgenţă;
 45. Răspunde la solicitările Consiliului Județean Caraş-Severin, informând conducerea serviciului social Căminul pentru Persoane Vârstnice „Sfinţii Constantin şi Elena” Caransebeș;
 46. Respectă normele de folosire a calculatorului şi a altor echipamente de birotică din instituţie;
 47. Face propuneri pentru îmbunătăţirea calităţii activităţilor pe linie de specialitate în punctele ce depăşesc limitele de competenţă a funcţiei din interior: urmare a unor programe terapeutice şi investigări de specialitate;
 48. Respectă Codul Deontologic şi cel de conduită al personalului contractual din instituţii publice;
 49. Facilitează accesul beneficiarilor la serviciile sociale guvernamentale şi neguvernamentale existente;
 50. Să îndeplinească, în cel mai scurt timp, orice sarcină repartizată de către directorul căminului şi persoanele competente din cadrul consiliului judeţean, iar în caz de nerezolvare să comunice, de îndată, acest fapt persoanei care i-a repartizat sarcina.
 51. c) Asistent medical generalist, Cod COR: 325901, cu următoarele atribuţii:
 52. Respectă secretul profesional şi codul de etică al asistentului medical;
 53. Îşi desfăşoară activitatea în mod responsabil, în conformitate cu cerinţele postului;
 54. Participă la efectuarea controlului epidemiologic şi la aplicarea măsurilor igienico-sanitare care se impun;
 55. Aduce la cunoştinţă șefului ierarhic superior și directorului căminului toate probleme de natură profesională care s-au ivit în timpul schimbului;
 56. Însoţeşte beneficiarul la cabinetul medical al medicului de familie şi la alte cabinete medicale după caz;.
 57. Participă activ la operaţiunile de dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare care au loc în cadrul căminului;
 58. Verifică în permanenţă igiena personală a beneficiarilor de servicii sociale;
 59. Aplică şi răspunde de respectarea normelor sanitare în vigoare în ceea ce priveşte starea igienică a Căminului, potrivit indicaţiilor organelor abilitate şi anunţă orice semne de boală medicului de familie;
 60. Efectuează zilnic triajul epidemiologic al beneficiarilor;
 61. Completează fişa de consultaţie medicală pentru fiecare beneficiar acceptat în cămin;
 62. Acordă primul ajutor şi cheamă medicul în situaţii de urgenţă;
 63. Participă la examinarea de către medici a persoanelor internate, informându-i asupra stării şi evoluţiei acestora;
 64. Execută indicaţiile medicilor cu privire la efectuarea tratamentului şi a analizelor medicale, la regimul alimentar şi la igiena persoanelor respective;
 65. Identifică problemele privind îngrijirea persoanelor internate, stabileşte priorităţile, completează la zi fişa de observaţie pentru fiecare persoană îngrijită;
 66. Monitorizează parametrii fiziologici: temperatură, respiraţie, puls, tensiune arterială, diureză, scaun;
 67. Efectuează tehnicile medicale impuse şi completează zilnic fişa individuală a beneficiarului (măsurarea glicemiei cu glucometrul, recoltarea de produse biologice, clisme cu scop evacuator sau cu scop terapeutic, alimentare artificială pe sondă gastrică sau nazogastrică şi pe gastrostomă, masajul limfedemului, şamd);
 68. Se ocupă de mobilizare, aplicaţii medicamentoase locale, utilizarea colacilor de cauciuc şi a rulourilor pentru evitarea escarelor de decubit şi de îngrijirea plăgilor simple şi suprainfectate, a escarelor multiple, îngrijirea tubului de dren, îngrijirea canulei traheale, îngrijirea ochilor, mucoasei nazale şi a mucoasei bucale, suprimarea firelor de sutură, îngrijirea stomelor şi fistulelor, calmarea şi tratarea durerii;
 69. Recoltează produse biologice pentru analizele de laborator, în conformitate cu prescripţiile medicului;
 70. Răspunde de îngrijirea persoanelor supravegheate şi urmăreşte efectuarea de către infirmiere a toaletei acestora (schimbarea lenjeriei de corp şi de pat, asigurarea condiţiilor pentru satisfacerea nevoilor fiziologice, schimbarea poziţiei şi altele asemenea);
 71. Supraveghează distribuirea alimentaţiei în conformitate cu prescripţiile cuprinse în foile de observaţie;
 72. Administrează personal medicaţia, efectuează tratamentele, imunizările, testările biologice şi altele asemenea, în conformitate cu prescripţiile medicale;
 73. Pregăteşte materialele sanitare şi instrumentarul medical pentru sterilizare;
 74. Cunoaşte şi aplică normele de securitate, manipulare şi descărcare a substanţelor stupefiante, precum şi a medicamentelor cu regim special;
 75. Respectă graficul pe ture stabilit de conducerea instituţiei;
 76. Efectuează verbal şi în scris preluarea şi predarea fiecărei persoane internate şi a serviciului în cadrul raportului de tură;
 77. În caz de deces al persoanelor internate inventariază obiectele personale ale acestora şi organizează transportul cadavrelor la morgă;
 78. Utilizează şi păstrează în bune condiţii instrumentarul din dotare, supraveghează colectarea materialelor şi instrumentarului de unică folosinţă utilizat şi urmăreşte colectarea acestora în vederea distrugerii;
 79. Utilizează echipamentul de protecţie, schimbându-l ori de câte ori este nevoie;
 80. Respectă reglementările în vigoare referitoare la prevenirea, controlul şi combaterea infecţiilor nosocomiale;
 81. Se preocupă şi realizează efectiv înscrierea la medicul de familie  a beneficiarilor (atunci când este cazul);
 82. Întocmeşte lista zilnică de alimente împreună cu administratorul căminului;
 83. Întocmeşte meniul zilnic şi săptămânal, împreună cu administratorul căminului;
 84. Ţine evidenţa controlului medical al personalului şi asigură vaccinările profilactice ale acestuia când situaţia o impune;
 85. Duce necesarul de medicamente la farmacie, preia medicamentele de la farmacie și repartizează tratamentele pe zile, ore, beneficiar conform indicaţiilor medicului de familie;
 86. Efectuează şi răspunde de tratamentul injectabil şi vaccinări şi supraveghează administrarea tratamentului oral, efectuează tratamentul prescris de medic pentru beneficiarii bolnavi;
 87. Asistă beneficiarii (când situaţia o impune) pe timpul efectuării igienei corporale;
 88. Controlează modul de respectare a normelor de igienă şi dezinfecţie de către personalul din bucătărie, oficiu de alimente şi magazia de alimente, spălătorie şi face propuneri pentru corectarea deficienţelor constatate;
 89. Trimestrial face instructajul personalului mediu şi auxiliar cu privire la normele de igienă şi dezinfecţie obligatorii pentru fiecare compartiment din unitate;
 90. Întocmeşte lunar necesarul de materiale şi produse de igienă şi dezinfecţie, specificând cantităţile necesare pentru respectarea normelor de igienă şi dezinfecţie obligatorii;
 91. Stabileşte caloriile necesare meniului zilnic;
 92. Are o ţinută corespunzătoare faţă de colegi, beneficiari şi vizitatori;
 93. Este interzisă agresarea verbală sau fizică a beneficiarilor având obligaţia de a menţine un climat adecvat unităţii;
 94. Să poarte în permanenţă o ţinută corespunzătoare (uniformă) pe tot parcursul schimbului;
 95. Să încerce să creeze un climat de afectivitate, delicateţe sufletească apropiat de cel familial;
 96. Să manifeste promptitudine la solicitările beneficiarilor;
 97. La sfârşitul programului să întocmească proces-verbal, în care să menţioneze activităţile şi toate problemele ivite în timpul schimbului;
 98. Notează în procesul verbal starea beneficiarilor din cursul serviciului şi manifestările deosebite. Întotdeauna se va menţiona numele beneficiarului care a cauzat probleme şi numărul dormitorului;
 99. Relaţia asistent medical-infirmieră să se bazeze pe ajutor reciproc;
 100. Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de director căminului.
 101. d) Infirmieră, Cod COR: 532103, cu următoarele atribuţii:
 102. Secondează asistentul medical cu care lucrează, în administrarea medicaţiei şi în efectuarea procedurilor medicale etc.;
 103. Cunoaşte substanţele dezinfectante, concentraţie, cantitate, timp de acţiune;
 104. Asigură curăţenia, dezinfecţia pardoselilor şi suprafeţelor lavabile;
 105. Participă activ la operaţiunile de dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare care au loc în cadrul căminului;
 106. Asigură toaleta bolnavului imobilizat ori de câte ori este nevoie;
 107. Pregăteşte beneficiarii pentru efectuarea programelor de recuperare, servirea mesei precum şi pentru odihnă;
 108. Participă la efectuarea controlului epidemiologic şi la aplicarea măsurilor igienico-sanitare care se impun;
 109. Aduce la cunoştinţă asistentului medical cu care lucrează, șefului ierarhic superior și directorului căminului toate probleme de natură profesională care s-au ivit în timpul schimbului;
 110. Însoţeşte beneficiarul la cabinetul medical de B.F.T.;
 111. Păstrează în permanenţă  igiena personală a beneficiarilor de servicii sociale;
 112. Păstrează în perfectă stare de curăţenie lenjeria de pat şi corp a beneficiarilor de servicii;
 113. Schimbă ori de câte ori este nevoie lenjeria de pat şi de corp a beneficiarilor de servicii;
 114. Asigură ajutor beneficiarilor de servicii la îmbrăcat şi spălat;
 115. Se preocupă de efectuarea igienei corporale a beneficiarilor de servicii, dimineaţa şi de câte ori este nevoie (spălat pe mâini, faţă, dinţi, tăierea unghiilor, urmărirea tunsului şi a bărbieritului);
 116. Face baie beneficiarilor ori de câte ori este nevoie (în sala de baie sau la pat);
 117. Asigură servirea mesei la sala de mese, dar şi pentru beneficiarii nedeplasabili care sunt la pat (hrănire activă şi pasivă);
 118. Se va preocupa ca beneficiarii imobilizaţi la pat să aibă asigurată în permanenţă apă potabilă, pe care o vor servi prompt;
 119. Va schimba rufăria şi hainele beneficiarilor de servicii la spălătorie, predând cele murdare contra celor curate;
 120. Aplică pampers la persoanele cu incontinenţă, şi-l schimbă când este nevoie, făcând şi toaleta regiunii, aplică condoame urinare şi participă activ la montarea de sonde şi catetere urinare;
 121. Să pună ploşti la cei care necesită şi să golească ploştile la timp;
 122. Să efectueze curăţenia din/de pe noptiere, în dulapul de haine al fiecărui beneficiar;
 123. Să facă patul beneficiarilor ori de câte ori este nevoie şi să-l menţină curat;
 124. Sub îndrumarea asistenţei de serviciu se va preocupa de controlarea beneficiarilor de servicii noi, efectuarea triajului epidemiologic, îmbăierea lor, aranjarea hainelor în dulap şi se va asigura depunerea hainelor la magazia căminului;
 125. Îi face cunoştinţă noului venit cu ceilalţi beneficiari de servicii împreună cu asistenta medicală cu care lucrează şi asistentul social al căminului;
 126. Să aibă o atitudine cuviincioasă faţă de beneficiarii de servicii ai căminului;
 127. Să poarte în permanenţă o ţinută corespunzătoare pe tot parcursul schimbului;
 128. Să poarte şi să schimbe de ori câte ori este nevoie echipamentul de protecţie;
 129. Să încerce să creeze un climat de afectivitate, delicateţe sufletească apropiat de cel familial;
 130. În caz de deces se va preocupa ca decedaţii să fie spălaţi, îmbrăcaţi şi transportaţi la morgă, sub îndrumarea asistentei de serviciu;
 131. Să participe la gimnastica medicală a beneficiarilor şi la plimbarea acelora care prezintă deficienţe motorii (sprijinire sau cu căruciorul);
 132. Să manifeste promptitudine la solicitările beneficiarilor;
 133. Se prezinte asistentei medicale cu care lucrează, în cabinetul medical la începutul schimbului, în vederea colaborării şi rezolvării problemelor apărute;
 134. La sfârşitul programului să întocmească proces-verbal, în care să menţioneze activităţile şi toate problemele ivite în timpul schimbului;
 135. Notează în procesul verbal starea beneficiarilor din cursul serviciului şi manifestările deosebite. Întotdeauna se va menţiona numele beneficiarului care a cauzat probleme şi numărul dormitorului;
 136. În cazul în care, în mod accidental, schimbul nu soseşte nu se va părăsi serviciul decât după ce asistenta medicală a asigurat un înlocuitor;
 137. Răspunde de obiectele de inventar din dormitoarele pe care le are în primire pe timpul schimbului;
 138. Inventariază hainele, lenjeria de corp şi de pat a fiecărui beneficiar notând în fişa individuală obiectele şi hainele fiecăruia;
 139. Relaţia asistent medical-infirmieră să se bazeze pe ajutor reciproc;
 140. Îşi desfăşoară activitatea numai sub îndrumarea şi supravegherea asistentului medical;
 141. Va respecta comportamentul etic faţă de beneficiari, faţă de personalul căminului şi faţă de vizitatori;
 142. Execută şi alte sarcini din profilul postului pe care îl ocupă, dispuse de conducerea căminului.
 143. e) Îngrijitoare, Cod COR: 532104, cu următoarele atribuţii:
 144. Cunoaşte şi respectă prevederile regulamentelor de organizare şi funcţionare, precum şi cele de ordine interioară ale căminului;
 145. Răspunde de curăţenia dormitoarelor, coridoarelor şi a scărilor (aspirat, măturat şi spălat zilnic);
 146. Răspunde de curăţenia aleilor şi spaţiilor din jurul căminului;
 147. În timpul efectuării curăţeniei în dormitoare, îngrijitoarea are obligaţia de a deschide geamul pentru o corectă aerisire a încăperii;
 148. Va spăla şi va păstra curate geamurile, uşile, cuierele, dulapurile care vor fi curăţate ori de câte ori este nevoie;
 149. La începutul programului cât şi pe timpul zilei urmăreşte integritatea bunurilor şi funcţionarea instalaţiilor procedând la anunţarea în cel mai scurt timp posibil a directorului, pentru remedierea defecţiunilor constatate;
 150. Va face zilnic curăţenie în birouri, cabinet medical, sală de mese, holurile căminului, sala de activităţi etc.;
 151. Va igieniza şi dezinfecta zilnic grupurile sanitare, sălile de duş, faianţa şi gresia din băi, faianţa, oglinda şi chiuveta din dormitoare;
 152. Va avea grijă de întreţinerea corespunzătoare a obiectelelor sanitare din inox (bateriile de chiuveta, duş);
 153. Va folosi în mod raţional materialele de curăţenie şi va solicita suplimentarea lor în caz de nevoie;
 154. Pe durata programului de lucru, curăţenia se va efectua ori de câte ori este necesar şi ori de câte ori este solicitat;
 155. Va aduce la cunoştinţă directorului căminului toate defecţiunile din dormitoare, baie şi sala de mese sesizate în timpul programului de lucru;
 156. Are obligaţia de a purta echipament de lucru în timpul programului de lucru;
 157. Are obligaţia de a semna condica de prezenţă la venire şi la plecare în zilele în care lucrează;
 158. Face propuneri pentru întreţinerea şi îmbunătăţirea stării de curăţenie la nivelul instituţiei;
 159. Desfăşoară activităţile în deplină concordanţă cu respectarea măsurilor igenico-sanitare;
 160. Păstrează confidenţialitatea datelor şi informaţiilor pe care le deţine din instituţie;
 161. Este interzis să împrumute bani sau să accepte bani cu titlu de împrumut de la beneficiarii din cadrul căminului;
 162. Răspunde de buna efectuare a atribuţiilor ce îi revin;
 163. Aduce la cunoştinţa directorului căminului, orice eveniment produs în timpul cât acesta lipseşte din cadrul instituţiei;
 164. Va respecta comportamentul etic faţă de beneficiari, faţă de personalul căminului şi faţă de vizitatori;
 165. Răspunde de calitatea şi operativitatea lucrărilor efectuate;
 166. Aduce la cunoştinţă directorului căminului, orice eveniment produs pe perioada cât acesta lipseşte din cadrul instituţiei;
 167. Să nu desfăşoare alte activităţi în scopuri personale, altele decât cele de serviciu, astfel încât să fie afectată desfăşurarea activităţilor şi calitatea muncii;
 168. Să nu-şi îndeplinească defectuos sarcinile mai sus enumerate astfel încât să creeze pagube materiale ce-i pot fi impuse;
 169. Să folosească cu măsură şi răspundere materialele igienico-sanitare, uneltele individuale de lucru, echipamentul individual de protecţie, pierderea lor putându-i fi imputată;
 170. Să nu distrugă sau să nu-şi însușească bunuri din proprietatea căminului, faptă ce va duce la aplicarea legilor în vigoare;
 171. Execută şi alte sarcini din profilul postului pe care îl ocupă, dispuse de şeful ierarhic şi de conducerea căminului.

 

ARTICOLUL 13

PERSONALUL ADMINISTRATIV, GOSPODĂRIRE,

ÎNTREŢINERE-REPARAŢII, DESERVIRE

Personalul administrativ asigură activităţile auxiliare ale serviciului: aprovizionare, mentenanţă, achiziţii etc. şi cuprinde conform organigramei şi statului de funcţii următoarele posturi:

 1. a) Inspectorul de specialitate (resurse umane), Cod COR: 242314, cu următoarele atribuţii:
 2. Întocmește statul de funcţiuni (de personal) al căminului, în concordanţă cu organigrama şi statele de funcţii aprobate;
 3. Colaborează cu coordonatorii entităților, cu conducerea căminului în activitatea de elaborare a fișei postului pentru tot personalul din cadrul căminului;
 4. Colaborează cu directorul și șeful de serviciu la elaborarea fișelor de evaluare în timpul procesului evaluării anuale;
 5. Asigură întocmirea, completarea și păstrarea dosarelor personale ale salariaților din cadrul căminului;
 6. Asigură secretariatul comisiilor de concurs/examen desfăşurate la nivelul instituţiei şi întocmeşte lucrările privind încadrarea în muncă a persoanelor declarate admise, pe baza proceselor verbale ale comisiilor de examinare;
 7. Întocmeşte planul anual de formare profesională pe baza propunerilor primite;
 8. Colaborează cu compartimentul financiar contabil în vederea întocmirii bugetului de venituri si cheltuieli furnizând datele necesare şi a statelor de plată;
 9. Solicită efectuarea evaluării psihologice a salariaţilor Căminului pentru Persoane Vârstnice Reşiţa;
 10. Întocmește referate și dispoziții cu privire la acordarea tuturor drepturilor salariale prevăzute de legislaţia în vigoare, cu privire la încetarea/suspendarea contractului individual de muncă precum și la reluarea activității pentru personalul din cadrul căminului;
 11. Întocmește referate și dispoziții cu privire la modificarea raporturilor de muncă prevăzute de legislaţia în vigoare pentru personalul din cadrul căminului;
 12. Pune în aplicare prevederile legale cu privire la cariera personalului, întocmind ulterior referate și dispoziții privind promovarea personalului din cadrul căminului;
 13. Asigură aplicarea corectă şi la timp a actelor normative cu privire la acordarea drepturilor salariale ale personalului din căminului;
 14. Soluţionează adrese, scrisori, sesizări şi reclamaţii privitoare la organizare și salarizare;
 15. Elaborează în colaborare cu celelalte entități ale căminului, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare precum și Regulamentul Intern al căminului;
 16. Organizează potrivit legii concursuri în vederea ocupării posturilor vacante / temporar vacante din cadrul căminului, precum și examenele de promovare;
 17. Urmărește activitatea de perfecționare a pregătirii profesionale a personalului din cadrul căminului:
 18. Întocmeşte potrivit legii, împreună cu conducerea căminului graficul privind programarea concediului anual de odihnă și concediul de odihnă neefectuat în anul anterior, urmărind modul de efectuare al acestuia cumulat şi de acordare a concediilor suplimentare şi fără plată prevăzute de lege;
 19. Întocmeşte, potrivit legii, la cerere, adeverinţe privind drepturile salariale (sporurile) necesare întocmirii dosarului de pensie, atât pentru personalul existent, cât și pentru foști angajați, în condițiile existenței documentației necesare în arhiva căminului;
 20. Întocmește și eliberează adeverințe privind calitatea de salariat;
 21. Ține evidența vechimii în muncă pentru salariați în vederea acordări claselor de salarizare corespunzătoare schimbării gradației, precum și în vederea stabilirii competinței concediului de odihnă;
 22. Ține evidența vechimii în grad/treaptă profesională, precum și a calificativelor obținute de salariați în vederea organizării examenelor de promovare în grad / treaptă profesională a acestora, în condițiile legii;
 23. Întocmește trimestrial/semestrial situații privind numărul de posturi aprobate, ocupate, remunerate și vacante din cadrul căminului;
 24. Răspunde de întocmirea și completarea Registrului de evidenţă a salariaţilor (REVISAL) în format electronic;
 25. Întocmește contractele de muncă și actele adiționale de modificare a acestora și le înregistrează în Registrul de evidență al salariaților (REVISAL);
 26. Ține evidența numerelor matricole acordate la încadrarea în unitate;
 27. Ține evidența eliberării legitimaţiilor de serviciu;
 28. Centralizează pontajele entităților întocmind pontajul lunar general al salariaților din cadrul căminului;
 29. Verifică, înregistrează, păstrează și publică declaraţiile de avere şi de interese potrivit legislaţiei în vigoare pentru personalul căminului, acordând asistență de specialitate la cerere/din oficiu în vederea completării acestora, conform legii;
 30. Ordonează, păstrează şi arhivează documentele produse sau gestionate la nivelul compartimentului;
 31. Colaborează cu salariatul care are în sarcină control managerial intern, atât în vederea implementări procedurilor operaționale și de sistem, cât și pentru întocmirea documentaților necesare identificărilor riscurilor;
 32. Colaborează cu salariații care au în sarcină petițiile sau solicitările de informații de interes public din domeniul resurse umane/salarizare
 33. Execută lucrările de registratură generală (sortarea, înregistrarea, datarea, distribuirea) acolo unde nu există un compartiment specializat de registratură;
 34. Execută lucrări de corespondenţă primită şi emisă de unitate; lecturarea corespondenţei primite, prezentarea la conducere, înregistrarea, repartizarea şi urmărirea rezolvării corespondenţei primite, întocmirea unor răspunsuri pe baza documentării prealabile, dactilografierea lor, prezentarea la semnat a corespondenţei cu materialul de bază; pregătirea corespondenţei pentru expediere, predarea la registratură sau expedierea directă, după caz, asigurarea transportului corespondenţei prin organizarea muncii curierilor;
 35. Întocmeşte unele planuri pentru desfăşurarea în bune condiţii a întâlnirilor cu persoane din afară instituţiei, primirea vizitatorilor şi a partenerilor de afaceri, cunoaşterea, documentarea în ceea ce priveşte regulile de comportament şi protocol specifice ţării din care vine partenerul, pregăteşte corespondenţa protocolară cu ocazia diferitelor evenimente;
 36. Selectează materialul ce trebuie prezentat directorului instituţiei; prezintă materialul rezultat sub formă de tabele, scheme, statistici, etc., clasează documentele, organizează şi asigură o bună funcţionare a arhivei unităţii;
 37. Studiază legislaţia în vigoare necesară îndeplinirii atribuţiilor funcţionale;
 38. Primeşte şi analizează diferite cereri/reclamaţii ale salariaţilor în domeniul resurselor umane propunând soluţii pentru rezolvarea acestora;
 39. Întocmeşte adeverinţe care atestă calitatea de angajat, precum şi privind drepturile salariale.
 40. b) Inspectorul de specialitate, Cod COR: 242203, cu următoarele atribuţii:
  1. Întocmeşte proiectul de buget anual şi îl depune spre aprobare organului ierarhic superior, rectificarea bugetului, contul anual de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul precedent în vederea adoptării acestuia;
 41. Întocmeşte documentaţiile referitoare la modificarea repartizării pe trimestre a cheltuielilor, a efectuării virărilor de credite bugetare între subdiviziunile clasificaţiei bugetare şi le înaintează spre aprobare;
 42. Primeşte facturile de la furnizori pe care le înregistrează şi verifică dacă sunt însoţite de documentele prevăzute de lege (referate de necesitate, comandă etc.);
 43. Lunar va efectua analiza contului furnizori şi va comunica directorului situaţia furnizorilor neachitaţi, pentru a ordona în limita disponibilului existent, prioritatea furnizorilor ce urmează a se achita;
 44. Calculează zilnic lista de alimente, urmărind încadrarea în alocaţia zilnică de hrană aprobată;
 45. Ţine evidenţa sintetică şi analitică a debitorilor (alţii decât cei din majorări de întârziere) şi a creditorilor şi analizează periodic soldul acestora, informând directorul despre rezultatele analizei şi măsurile propuse în vederea recuperării debitelor;
 46. Urmăreşte respectarea circuitului documentelor financiar-contabile în interiorul căminului;
 47. Efectuează plata cheltuielilor ca fază finală a execuţiei bugetare prin care căminul este eliberat de obligaţii faţă de terţi creditori, întocmind ordinele de plată pe baza ordonanţărilor întocmite de compartimentele de specialitate;
 48. Înregistrează în contabilitate intrările la alimente, materiale gospodăreşti achiziţionate de serviciul social Căminul pentru Persoane Vârstnice „Sfinţii Constantin şi Elena” Caransebeș, sau primite sub formă de donaţie, conform notelor de recepţie;
 49. Analizează lunar situaţia realizării veniturilor şi cheltuielilor bugetului, informează conducerea instituţiei asupra modului de realizare a acesteia şi propune măsurile necesare care trebuie luate atunci când se constată că acestea nu se realizează conform prevederilor legale;
 50. Întocmeşte închiderea lunară a veniturilor şi cheltuielilor pe capitole bugetare şi articole de cheltuieli, întocmind balanţa de verificare în baza notelor contabile la salarii, materiale, investiţii şi venituri;
 51. Întocmeşte documentaţia necesară deschiderii creditelor bugetare pentru efectuarea cheltuielilor aprobate de buget, răspunde de corectitudinea întocmirii datelor ce se înaintează la trezorerie;
 52. Întocmeşte bilanţul, respectiv darea de seamă şi anexele, trimestrial, anual şi se depune în termenele prevăzute de lege;
 53. Asigură ţinerea evidenţei lunare a cheltuielilor din buget cu ajutorul filelor bugetare urmărind încadrarea în prevederile aprobate;
 54. Asigură efectuarea inventarierii anuale/inopinate şi ori de câte ori este nevoie a patrimoniului unităţii, urmăreşte mişcările care se fac în gestiuni, în cursul anului şi asigură valorificarea procesului verbal de inventariere întocmit de comisia de inventariere, răspunde de evidenţierea în contabilitate a materialelor sau pieselor rezultate din dezmembrarea bunurilor aprobate spre casare în baza proceselor verbale de casare ale Comisiei de casare;
 55. Verifică existenţa documentelor care să ateste recepţionarea de materiale şi bunuri de natura obiectelor de inventar şi mijloace fixe livrate de furnizori şi ia măsuri în cazul constatării unor eventuale diferenţe;
 56. Urmăreşte efectuarea în numerar sau virament a tuturor plăţilor efectuate prin trezorerie, ridică extrasele de cont şi verifică exactitatea sumelor înscrise în acestea;
 57. Întocmeşte statele de plată a salariilor, indemnizaţiilor, concediilor de odihnă sau boală;
 58. Verifică contabilitatea primară şi răspunde pentru întocmirea acestora;
 59. Păstrează secretul profesional şi confidenţialitatea conţinutului documentelor pe care le întocmeşte;
 60. Răspunde de activitatea Compartimentului financiar-contabil a serviciului social Căminul pentru Persoane Vârstnice „Sfinţii Constantin şi Elena” Caransebeș;
 61. Întocmeşte răspunsurile la adresele înregistrate la nivel de compartiment;
 62. Efectuează plata cheltuielilor ca fază finală a execuţiei bugetare prin care căminul este eliberat de obligaţii faţă de terţi creditori, întocmind ordinele de plată;
 63. Operează încasările şi plăţile prin conturile de disponibil de la trezorerie pe baza extraselor de cont şi a documentelor justificative;
 64. Calculează şi reţine obligaţiile angajatorului şi angajatului faţă de bugetul statului, asigurările sociale, de sănătate şi şomaj conform prevederilor legale;
 65. Pe perioada efectuării concediului de odihnă sau ori de câte ori situaţia o impune, atribuţiunile fişei postului sunt preluate de referentul (contabil);
 66. Avizează toate contractele ce se încheie la nivel de instituţie şi vizează referatele de necesitate;
 67. Prin decizia conducerii serviciului social Căminul pentru Persoane Vârstnice „Sfinţii Constantin şi Elena” Caransebeș, va face parte din comisiile constituite la nivelul instituţiei;
 68. Întocmeşte Angajamentele de plată în temeiul art. 25 alin. (7) din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată în anul 2007, cu modificările şi completările ulterioare;
 69. Participă la valorificarea inventarelor anuale;
 70. Ţine corespondenţa cu Trezoreria Operativă a Municipiului Caransebeş cu privire la transmiterea listei cu specimene de semnături, convenţii pentru aprobarea plafoanelor maxime de plăţi etc.;
 71. Respectă procedura privind parcurgerea celor patru etape ale execuţiei bugetare şi legale, respectiv angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;
 72. Asigură calcularea şi plata drepturilor salariale ale personalului şi răspunde de întocmirea şi depunerea declaraţiilor lunare, trimestriale şi anuale privind aceste drepturi;
 73. Întocmeşte notele contabile privind consumurile şi transferurile de obiecte de inventar în conformitate cu normele metodologice pentru unităţile bugetare;
 74. Ţine evidenţa cantitativ-valorică pe fişele de cont analitice la gestiunile de obiecte de inventar, materiale, alimente, medicamente şi materiale sanitare, ambalaje, în ceea ce priveşte intrările (achiziţii) şi ieşirile (transferuri, consumuri, casări);
 75. Verifică ordinele de plată şi existenţa contractelor către terţi, validarea lor se face doar pe baza existenţei contractelor;
 76. Răspunde de arhivarea documentelor specifice postului din cadrul compartimentului de specialitate;
 77. Îndeplineşte alte atribuţii impuse de conducerea instituţiei conform pregătirii profesionale;
 78. Răspunde de inventarierea stocurilor şi a bunurilor mobile şi imobile, precum şi de aprobarea scoaterii din funcţiune a mijloacelor fixe şi a proceselor verbale de predare-primire;
 79. Întocmeşte statele de plata și ordinele de plată aferente viramentelor la salarii şi ordonanţările la plata ale acestora;
 80. Aplică şi respectă normele de protecţia muncii şi de P.S.I., precum şi celelalte prevederi legale, referitoare la postul său.
 81. c) Consilier juridic, Cod COR: 261103, cu următoarele atribuţii:
 82. Analizează şi aprobă contractele existente între cămin şi furnizori/clienţi şi le adapteză conform legislaţei comerciale şi civile şi intereselor căminului;
 83. Analizează contractele de muncă între instituţie şi angajaţi şi propune soluţii pentru buna desfăşurare a activităţii;
 84. Analizează şi aprobă toate documentele furnizate de celelalte departamente şi oferă consultanţă juridică cu privire la subiectele expuse;
 85. Actualizează permanent informaţiile referitoare la noile modificari de legislaţie şi pune la dispoziţie către persoanele interesate din instituţie noile informaţii şi implicaţii pentru activitatea acestora;
 86. Soluţonează problemele apărute în activitatea căminului din punct de vedere legal;
 87. Apelează la specialişti din domeniu, în cazul în care problemele apărute sunt mai presus de cunoştinţele şi experienţa sa;
 88. Consiliază managementul cu privire la corectitudinea şi modul de realizare a planurilor şi strategiei elaborate de acesta, din punct de vedere legal;
 89. Recrutează, instruieşte, elaborează proceduri de lucru şi metode de evaluare pentru persoanele din departament, elaborează bugetul aferent.
 90. Verifică şi tine evidenţa contractelor, precum şi a debitelor neachitate ale instituţiei;
 91. Răspunde de evidenţa, corespondenţa şi arhivarea actelor societăţii;
 92. Ţine permanent legatura cu agenţii economici pentru lichidarea restanţelor;
 93. Participă la audienţe împreună cu directorul;
 94. Îndeplinirea altor sarcini curente atribuite de către superiorul direct, în concordanţă cu necesităţile imediate ale unităţii;
 95. Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de directorul căminului;
 96. Aplică şi respectă normele de protecţia muncii şi de P.S.I., precum şi celelalte prevederi legale, referitoare la postul său.

 

 1. d) Consilier, Cod COR: 242201, cu următoarele atribuţii:
 2. Întocmirea referatelor de necesitate pentru aprobarea procedurilor de achiziţii;
 3. Primirea, înregistrarea şi repartizarea corespondenţei în interiorul căminului;
 4. Ridicarea şi expedierea corespondenţei la destinatari;
 5. Înregistrarea hotărârilor şi deciziilor luate de conducere, aplicarea ştampilei şi repartizarea acestora la compartimentele firmei;
 6. Participarea la încheierea contractelor cu furnizorii;
 7. Păstrarea şi operarea în registrul cu evidenţa delegaţiilor din cadrul căminului;
 8. Păstrarea şi operarea în registrul cu evidenţa deciziilor conducerii;
 9. Verifică exactitatea notelor de recepţie conform facturii;
 10. Participă la recepţia alimentelor, materialelor, alimentelor, ambalajelor;
 11. Urmărirea respectării contractelor cu furnizorii din punct de vedere al respectării valorilor şi termenelor;
 12. Întocmeşte registrul de inventar care cuprinde bunurile materiale ale căminului;
 13. Verifică corectitudinea întocmirii documentelor şi rectifică înregistrările eronate conform Ordinului MFP nr.  2861/2009;
 14. Organizează, conform dispoziţiilor legale, circuitul actelor justificative şi al documentelor contabile, asigurând înregistrarea lor în mod cronologic şi sistematic în evidenţa contabilă sintetică şi analitică;
 15. Efectuează lunar confruntarea cu gestiunile de alimente, materiale gospodăreşti;
 16. Participă la inventare ori de câte ori este nevoie şi valorifică inventarele la alimente, materiale gospodăreşti;
 17. Răspunde de inventarierea materialelor şi valorilor băneşti, instruieşte şi controlează periodic personalul căminului care gestionează bunurile, informând operativ directorul căminului în cazul constatării unor neajunsuri şi propune soluţii de rezolvare, în acest sens;
 18. Verifică propunerile de scoatere din funcţiune a mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar, prezentate de administratorul unităţii şi face parte din comisia de clasare a bunurilor aflate în administrarea operativă a unităţii;
 19. Se îngrijeşte de procurarea şi păstrarea documentelor privind legislaţia şi activitatea financiar-contabilă;
 20. Păstrează şi răspunde de arhiva financiar-contabilă a unităţii;
 21. Verifică lista zilnică de alimente împreună cu administratorul, asistenta medicală şi răspunde de exactitatea calculelor referitoare la costuri;
 22. Verifică periodic evidenţa meselor servite în cămin şi informează, de urgenţă, directorul Căminului în cazul constatării unor deficienţe;
 23. Răspunde de cheltuirea fondurilor băneşti potrivit actelor normative în vigoare;
 24. Asigură şi răspunde de primirea, înregistrarea, clasificarea, redactarea computerizată şi expedierea corespondenţei şi a celorlalte documente ale căminului;
 25. Îndeplinirea altor sarcini curente atribuite de către superiorul direct, în concordanţă cu necesităţile imediate ale unităţii. Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de director căminului;
 26. Răspunde în faţa directorului căminului pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a atribuţiilor care îi revin la locul de muncă;
 27. Ţine evidenţa costurilor efective pe fiecare beneficiar, nominal;
 28. Întocmește ordonanțările de plata în conformitate cu planul aprobat;
 29. Asigură desfăşurarea lucrărilor Comisiei de monitorizare a controlului intern managerial în  bune condiţii;
 30. Monitorizează, coordonează şi îndrumă metodologic dezvoltarea sistemului de control managerial intern;
 31. Aprobă şi asigură transmiterea în termenele stabilite a informărilor/raportărilor întocmite în cadrul Comisiei către părţile interesate: directorul serviciului social Căminul pentru Persoane Vârstnice „Sfinţii Constantin şi Elena” Caransebeș alte structuri desemnate;
 32. Urmăreşte respectarea termenelor decise de către Comisia de monitorizare a controlului intern managerial şi decide asupra măsurilor ce se impun pentru respectarea lor;
 33. Propune ordinea de zi şi conduce şedinţele Comisiei de monitorizare a controlului intern managerial;
 34. Decide asupra participării la şedinţele Comisiei de monitorizare a controlului intern managerial şi a altor reprezentanţi din cadrul serviciului social Căminul pentru Persoane Vârstnice „Sfinţii Constantin şi Elena” Caransebeș a căror participare este necesară pentru clarificarea şi soluţionarea unor probleme specifice;
 35. Decide asupra constituirii de grupuri de lucru pentru desfăşurarea de activităţi cu specific în  cadrul Comisiei de monitorizare a controlului intern managerial;
 36. Stabileşte procedurile ce trebuie urmate/aplicate în vederea realizării sarcinilor de serviciu de către executanţi, în limita competenţelor şi responsabilităţilor specifice, aşa cum decurg din atribuţiile personalului respectiv;
 37. Identifică riscurile inerente activităţilor din cadrul căminului şi întreprinde acţiuni care să   menţină riscurile în limite acceptabile;
 38. Monitorizează activităţile ce se desfăşoară în cadrul căminului (evaluează, măsoară şi înregistrează rezultatele, le compară cu obiectivele, identifică neconformităţile, iniţiază corecţii/acţiuni corective şi preventive etc.);
 39. Informează prompt şeful ierarhic cu privire la rezultatele verificărilor şi ale altor acţiuni derulate în cadrul căminului;
 40. Participă la şedinţele Comisiei de monitorizare a controlului intern managerial, a grupurilor de lucru constituite în cadrul acesteia, la data,  ora şi locul unde acestea au fost  stabilite;
 41. În caz de indisponibilitate, acesta desemnează o altă persoană din cadrul structurii pe care o conduce pentru participarea la şedinţe;
 42. Asigură aprobarea şi transmiterea le termenele stabilite a informărilor/rapoartelor referitoare la progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea sistemului de control managerial, în raport cu programul adoptat, la nivelul căminului;
 43. Este membru în comisia de selecţionare a documentelor arhivistice din cadrul serviciului social Căminului pentru Persoane Vârstnice „Sfinţii Constantin şi Elena” Caransebeș.
 44. e) Administrator, Cod COR: 515104, cu următoarele atribuţii:
 45. Stabileşte şi întocmeşte la începutul fiecărui an, planul cu necesarul de aprovizionare;
 46. Face propuneri şi participa la întocmirea planului de achiziţii;
 47. Se îngrijeşte şi răspunde de aprovizionarea şi înzestrarea, la timp, a unităţii cu mobilier, cazarmament, aparatură, alimente, combustibil potrivit creditelor de care dispune unitatea şi în conformitate cu prevederile legale;
 48. Asigură păstrarea şi justa folosire a tuturor bunurilor unităţii;
 49. Administrează localurile căminul, supraveghează şi verifică curăţenia în incinta instituţiei, anexelor şi curţilor acestuia;
 50. Ia măsuri de întreţinere a localurilor, mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar;
 51. Asigură repararea clădirii şi a inventarului unităţii, se ocupă de bună funcţionare a sistemului de încălzire şi iluminare a acestuia, în conformitate cu prevederile legale şi potrivit bugetului aprobat;
 52. Repartizează pe gestiuni bunurile unităţii; răspunde şi controlează sistematic felul în care sunt folosite şi păstrate acestea, anunţând în scris directorul despre orice modificare sau în cazul producerii de pagube;
 53. Întocmeşte registrul de inventar care cuprinde bunurile materiale ale căminului;
 54. Urmăreşte şi respectă normele de igienă privind păstrarea, pregătirea şi distribuirea hranei;
 55. Controlează zilnic calitatea mâncării şi răspunde de modul de folosire a alimentelor, luând măsuri pentru a se preîntâmpina sustragerile sau risipă;
 56. Se îngrijeşte permanent de asigurarea normelor de igienă pentru pregătirea şi servirea mesei, verificând sistematic documentele privind starea de sănătate a personalului;
 57. Desfăşoară operaţiuni de inventariere a patrimoniului de care dispune şi face propuneri directorului de casare şi de clasare a bunurilor inventariate, dacă este cazul, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;
 58. Face parte din comisia de inventariere, pregăteşte şi asigura operaţiile de inventariere anuală şi curentă a bunurilor unităţii;
 59. Repartizează sarcini personalului de serviciu potrivit nevoilor căminului şi obligaţiilor legale de muncă ale acestuia, controlându-i activitatea şi informând corect directorul căminului;
 60. Ţine o evidenţă strictă a tuturor ajutoarelor şi donaţiilor primite;
 61. Întocmeşte documentele supuse controlului financiar propriu pentru cămin;
 62. Are atribuţii de curier în corespondenţă cu terţii şi răspunde de aducerea la timp a corespondenţei persoanelor cărora le-a fost destinată;
 63. Identifică furnizori, analizează şi prezintă directorului oferte favorabile instituţiei;
 64. Contactează furnizori şi negociază condiţii financiare favorabile căminului;
 65. Asigură respectarea bugetului alocat, raportând neconcordanţele între bugetul de consumabile şi necesar;
 66. Asigură fluxul de documente necesare perfectării contractelor, arhivează copii ale contractelor, urmăreşte derularea contractelor cu furnizorii de servicii;
 67. Asigură remedierea situaţiilor neprevăzute;
 68. Distribuirea materialelor şi a rechizitelor conform bugetelor şi a normelor interne;
 69. Aduce la cunoştinţă directorului accidentele de muncă suferite de propria persoană şi de alte persoane participante la procesul de muncă;
 70. Opreşte lucrul la apariţia unui pericol iminent de producere a unui accident şi îl informează de îndată pe director;
 71. Utilizează echipamentul individual de protecţie din dotare, corespunzător scopului pentru care a fost acordat şi, după utilizare, îl înapoiază şi îl pune la locul destinat pentru păstrare;
 72. Utilizează corect maşinile, aparatură, uneltele, substanţele periculoase, echipamentele de transport şi alte mijloace de producţie;
 73. Nu procedează la scoaterea din funcţiune, modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii, în special ale maşinilor, aparaturii, uneltelor, instalaţiilor tehnice şi clădirilor şi utilizează corect aceste dispozitive;
 74. Cooperează, atât timp cât este necesar, cu angajatorul şi/sau persoanele desemnate, pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de muncă sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul sau de activitate;
 75. Dă relaţiile solicitate de organele de control şi de cercetare în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
 76. Studiază legislaţia în vigoare necesară îndeplinirii atribuţiilor funcţionale;
 77. Urmăreşte şi respectă normele de folosire a calculatoarelor şi a celorlalte echipamente de birotică ale Căminului;
 78. Îndeplinirea altor sarcini curente atribuite de către superiorul direct, în concordanţă cu necesităţile imediate ale unităţii. Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de director căminului.
 79. f) Muncitor calificat (bucătar), Cod COR: 512001, cu următoarele atribuţii:
 80. Propune meniul zilnic, prepară hrana zilnică necesară conform meniului zilnic în raport cu cantitatea de alimente primită şi în funcţie de afecţiunile beneficiarilor având în vedere indicaţiile asistentului medical;
 81. Comandă, testează, recepţionează şi depozitează ingredientele alimentare în condiţiile prevăzute de normele igienico-sanitare;
 82. Pregătirea mai multor feluri de mâncare în acelaşi timp, în funcţie de meniu;
 83. Să pregătească şi să aranjeze mâncarea pentru diete speciale;
 84. Face prelucrările preliminare gătitului – sortează, curată, spală, divizează şi mai apoi găteşte – fierbe, frige, coace, prăjeşte;
 85. Ţine cont de perisabilitate, termenul de garanţie, de modul în care urmează să fie folosite ingredientele;
 86. Verifică înainte de prepararea hranei cantitatea de alimente, urmăreşte să fie conformă cu lista;
 87. Asigură servirea mesei beneficiarilor conform orarului stabilit de conducerea instituţiei;
 88. Dozează în porţii echilibrate produsele gătite;
 89. Răspunde de calitatea hranei pregătită de el;
 90. Răspunde de întreţinerea şi integritatea obiectelor de inventar şi a celorlalte bunuri din dotarea bucătăriei;
 91. Participă la curăţenia generală şi întreţinerea blocului alimentar;
 92. La intrarea în serviciu verifică mijloacele fixe, bunurile mobile din dotare şi buna funcţionare a instalaţiilor din blocul alimentar; atunci când constată nereguli anunţă imediat conducerea sau personalul din echipa de intervenţie şi reparaţii;
 93. Urmăreşte zilnic ridicarea probelor de alimente, conform normelor stabilite de către Ministerul Sănătăţii ( în sticluţe cu etichete şi păstrate la frigider ca probe, în caz de intoxicare);
 94. Respectă cu stricteţe igiena personală (halat, bonetă, încălţăminte), cât şi igiena bucătăriei şi sălii de mese; poartă ţinuta prevăzută de normative halat alb şi bonetă;
 95. Participă la spălatul veselei şi tacâmurilor urmărind respectarea măsurilor de igienă (spălare cu detergent, limpezire cu apă curată şi dezinfectare);
 96. Nu permite accesul în bucătărie nici unei persoane decât a celor veniţi în control;
 97. Răspunde de inventarul mobilierului şi a veselei;
 98. Are obligaţia ca din 6 în 6 luni să efectueze analizele şi controlul medical pentru a fi trecut în carnetul lor de sănătate, urmând să prezinte acest carnet administratorului, precum şi organelor de control, la cerere;
 99. Poartă uniforma obligatorie pentru blocul alimentar, halat alb, şorţ alb, bonetă;
 100. Îndeplinirea altor sarcini curente atribuite de către superiorul direct, în concordanţă cu necesităţile imediate ale unităţii;
 101. Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de directorul căminului.
 102. g) Muncitor necalificat (ajutor bucătar), Cod COR: 941201, cu următoarele atribuţii:
 103. Participă la realizarea meniul zilnic, prepară hrana zilnică necesară în funcţie de afecţiunile beneficiarilor având în vedere indicaţiile asistentului medical;
 104. Participă la prepararea meselor sub îndrumarea bucătarului;
 105. Împreună cu bucătarul, curăţă şi dezinfectează zilnic recipientele pentru mâncare şi întreaga veselă folosită;
 106. Preia zilnic pe baza de semnătura alimentele necesare preparării hranei;
 107. Efectuează curăţenie în întreg bloc alimentar;
 108. Participă la pregătirea conservelor pentru iarnă;
 109. Poartă uniforma obligatorie pentru blocul alimentar, halat alb, şorţ alb, bonetă;
 110. Răspunde de calitatea şi cantitatea mâncării, în conformitate cu meniul zilnic stabilit, răspunzând de gramajul înscris pe meniu pentru fiecare porţie;
 111. Are obligaţia ca din 6 în 6 luni să efectueze analizele şi controlul medical pentru a fi trecut în carnetul lor de sănătate, urmând să prezinte acest carnet administratorului, precum şi organelor de control, la cerere;
 112. Respectă ora de servire a mesei;
 113. Păstrează probe din mâncare, în frigider, pentru controlul în laboratorul antiepidemic;
 114. Împarte mâncarea beneficiarilor, urmând ca aceasta să fie servită de infirmiere;
 115. Participă la activităţile gospodăreşti necesare păstrării curăţeniei la locul de muncă;
 116. Angajatul trebuie să utilizeze potrivit instrucţiunilor de utilizare a substanţele periculoase, instalaţilor, utilajele, maşinile, aparatura şi echipamentele de lucru; să acorde ajutor, atât cât este raţional posibil, oricărui alt salariat, aflat într-o situaţie de pericol;
 117. La începutul programului cât şi pe timpul zilei urmăreşte integritatea bunurilor şi funcţionarea instalaţiilor procedând la anunţarea în cel mai scurt timp posibil a directorului, făcând demersurile necesare pentru remedierea defecţiunilor constatate;
 118. Îndeplinirea altor sarcini curente atribuite de către superiorul direct, în concordanţă cu necesităţile imediate ale unităţii;
 119. Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de directorul căminului.

 

ARTICOLUL 14

FINANȚAREACĂMINULUI

(1)În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, căminul are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de calitate aplicate.

(2)Finanţarea cheltuielilor serviciului social Căminul pentru Persoane Vârstnice „Sfinţii Constantin şi Elena” Caransebeș, se asigură, în condițiile legii, din următoarele surse:

 1. a) contribuţia persoanelor beneficiare sau a întreţinătorilor acestora, după caz;
 2. b) bugetul local al judeţului;
 3. c) bugetul de stat;
 4. d) donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din ţară şi din străinătate;
 5. e) fonduri externe rambursabile şi nerambursabile;
 6. f) alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

 

ARTICOLUL 15

DISPOZIȚII FINALE

 

Prevederile prezentului regulament se completează cu prevederile legislației în vigoare care reglementează raporturile de muncă ale personalului contractual, cu dispozițiile legale aplicabile domeniului asistenței sociale, precum și materiilor incidente acestuia.

 

PREȘEDINTE,                                                         DIRECTOR EXECUTIV,

       SILVIU HURDUZEU                                                            ANA VASILE

 

[1]Gradul de handicap nu poate constitui criteriul de încadrare într-un grad de dependenţă al persoanei vârstnice.

[2] Informaţiile confidenţiale pot fi dezvăluite fără acordul beneficiarilor în următoarele situaţii:

 1. a) atunci când dispoziţiile legale o prevăd în mod expres;
 2. b) când este pusă în pericol viaţa persoanei beneficiare sau a membrilor unui grup social;
 3. c) pentru protecţia vieţii, integrităţii fizice sau a sănătăţii persoanei, în cazul în care aceasta se află în incapacitate fizică, psihică, senzorială ori juridică de a-şi da consimţământul.