Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copipului Caras Severin

  >  DGASPC   >  Cariera   >  Anunturi inspectori

Anunturi inspectori

Nr. XIV/ 1705/ 07.08.2014

 ANUNŢ

 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin organizează concurs de recrutare în data de 10 şi 12 septembrie 2014, pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante:

 • 2 funcţii publice de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional debutant la Serviciul de Asistenţă Maternală;
 • 2 funcţii publice de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional debutant la Compartimentul Rezidenţial;

Condiţiile de participare la concurs sunt:

Condiţii generale:

 • candidaţii trebuie sa îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare.

   Condiţii specifice:

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specializarea asistenţă socială.

 

Bibliografie pentru funcţiile publice de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Serviciului de Asistenţă Maternală este următoarea:

 1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

             2.    Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;

 1.   Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 292/2011 – Legea asistenţei sociale;
 3. Hotărârea Guvernului nr. 679/2003privind condiţiile de obţinere a atestatului, procedurile de atestare şi statutul asistentului maternal profesionist;
 4. Hotărârea Guvernului nr. 1437/2004 privind organizarea şi metodologia de funcţionare a comisiei pentru protecţia copilului;
 5. Ordin nr. 286/2006 pentru aprobarea  Normelor metodologice privind întocmirea Planului de servicii şi a Normelor metodologice privind întocmirea Planului individualizat de protecţie;

              8.Anexă la Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 81/2013 privind aprobarea Regulamentului de

organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.

Bibliografia pentru funcţiile publice de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Rezidenţial este următoarea:

 1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            2.  Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;

 1. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 292/2011 – Legea asistenţei sociale;
 3. Ordin nr. 286/2006 pentru aprobarea  Normelor metodologice privind întocmirea Planului de servicii şi a Normelor metodologice privind întocmirea Planului individualizat de protecţie;
 4. Anexă la Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 81/2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.

Proba scrisă va avea loc la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  Caraş-Severin din municipiul Reşiţa, Aleea Trei Ape, nr. 4, în data de 10.09.2014, ora 1000, iar interviul va avea loc la acelaşi sediu în data de 12.09.2014, la ora 1400.

Dosarele de concurs ale candidaţilor se vor depune la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin până la data de  28.08.2014.

Actele  necesare pentru înscrierea funcţionarilor publici la concurs sunt:

–          copia actului de identitate;

–          formularul de înscriere la concurs;

–          copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

–          copia carnetului de muncă şi/sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi în specialitate după data de 01.01.2011, după caz;

–          cazierul judiciar;

–          adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;

–          copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau, după caz, recomandarea de la ultimul loc de muncă/studii;

–          declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică;

     Copiile de pe actele solicitate se prezintă însoţite de documentele originale.