Regulament de organizare și funcționare al Centrului ”NERA” Oravița

Anexa nr. 5 la hotărârea nr. 123/22.06.2017

REGULAMENT COMUN DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL

SERVICIILOR SOCIALE DIN CADRUL CENTRULUI „NERA” ORAVIŢA

 

ART. 1 Dispoziții generale

(1) Centrul „Nera” Oraviţa este o unitate de tip rezidenţial, fără personalitate juridică, care funcţionează în structura organizatorică a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin şi care are în componenţă cinci servicii sociale, şi anume:

 1. a) modulul case de tip familial pentru copii cu dizabilităţi – 2 case de tip familial pentru copii cu dizabilități:

a.1 casa de tip familial pentru copii cu dizabilități nr. 1 situată administrativ în orașul Oravița, str. Mihai Viteazu, nr. 25B;

a.2 casa de tip familial pentru copii cu dizabilități nr. 2 situată administrativ în orașul Oravița, str. Mihai Viteazu, nr. 25B.

 1. b) modulul de recuperare pentru copii cu dizabilităţi;
 2. c) modulul locuință protejată – 2 locuințe protejate:

c.1 locuința protejată situată administrativ în orașul Oravița, str. Victoriei, nr. 3A;

c.2 locuința protejată situată administrativ în orașul Oravița, str. Victoriei, nr. 3B.

(2) Centrul „Nera” Oraviţa are sigiliu (ştampilă) propriu, de formă triunghiulară, cu următorul conţinut: „Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin/Centrul „Nera” Oraviţa”.

(3) Antetul documentelor şi cel al corespondenţei, emise la nivelul Centrului „Nera” Oraviţa, va avea următorul conţinut: „România/Judeţul Caraş-Severin/Consiliul Judeţean/ Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului/Centrul „Nera” Oraviţa/adresa sediului centrului/numerele de telefon şi de fax/adresa de e-mail a centrului”.

(4) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi pentru angajaţii centrului şi, după caz, pentru membrii familiilor beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori.

ART. 2 Cadrul legal de înființare al Centrului „Nera” Oravița

Centrul „Nera” Oravița a fost înfiinţat  sub denumirea de Centrul de plasament pentru copiii cu dizabilităţi Oraviţa, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 118/21.09.2005 privind înfiinţarea şi organizarea Centrului de plasament pentru copiii cu dizabilităţi Oraviţa, cu modificările şi completările ulterioare şi este administrat de către furnizorul de servicii sociale Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin (în temeiul Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 148/10.09.2008 privind reorganizarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin), furnizor acreditat conform Certificatului de Acreditare seria AF nr. 000262 din data de 22.04.2014.

ART. 3 Dispoziții comune

(1) Dispozițiile art. 4-9 din prezentul regulament sunt comune celor cinci servicii sociale vizate.

(2) În cadrul Centrului „Nera” Oravița se furnizează servicii sociale de tip rezidenţial, a căror misiune este de a asigura găzduire, asistență medicală și îngrijire, suport emoţional şi, după caz, consiliere psihologică, educare, socializare, petrecere a timpului liber, reintegrare familială şi comunitară.

(3) Centrul „Nera” Oravița are rolul de a asigura, la nivel local, aplicarea politicilor şi strategiilor de asistenţă socială a copilului cu dizabilităţi, prin creşterea şanselor recuperării şi integrării acestora în familie ori comunitate şi de a acorda sprijin şi asistenţă pentru prevenirea situaţiilor ce pun în pericol securitatea beneficiarilor asistaţi.

ART. 4 Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal

(1) Centrul „Nera” Oraviţa are aprobat un număr de 51 posturi, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 86/20.04.2017, din care:

 1. a) personal cu funcție de conducere: şef de centru – 1 post;
 2. b) personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă; personal de specialitate şi auxiliar – 39 posturi;
 3. c) personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire – 11 posturi.

(2) Dintre cele 51 de posturi:

– un număr de 18 sunt alocate tuturor serviciilor sociale din cadrul Centrului ”Nera” Oravița, restul fiind alocate conform anexelor la prezentul regulament;

– un număr de 13 posturi sunt alocate serviciilor sociale prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. ”a”, conform Anexelor 5.1-5.2;

– un număr de 6 posturi sunt alocate serviciului social prevăzut la art. 1 alin. 1 lit. ”b”;

– un număr de 14 posturi sunt alocate serviciilor sociale prevăzute la art. 1 alin. 1 lit. ”c”, conform Anexelor 5.4-5.5.

ART. 5 Personalul cu funcție de conducere

(1) Personalul cu funcție de conducere este reprezentat de şeful de centru (134401).

(2) Atribuţiile şefului de centru sunt:

 1. asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul din subordine şi propune conducerii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin cercetarea disciplinară a salariaţilor care nu îşi îndeplinesc în mod corespunzător atribuţiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.;
 2. elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciilor sociale, stadiul implementării obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale;
 3. colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale societăţii civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calităţii serviciilor, precum şi pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare;
 4. propune aprobarea structurii organizatorice şi a numărului de personal;
 5. ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul centrului pe care îl conduce;
 6. asigură servicii sociale, potrivit standardelor minime de calitate aplicabile;
 7. răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din subordine şi dispune, în limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor activităţi sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;
 8. organizează şi controlează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a regulamentelor de organizare şi funcţionare;
 9. asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă socială de la nivelul primăriei, cu alte instituţii publice locale şi organizaţii ale societăţii civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor;
 10. întocmeşte necesarul anual de cheltuieli al centrului;
 11. răspunde pentru necesitatea, realitatea, regularitatea și legalitatea chltuielilor inițiate la nivelul centrului;
 12. depune diligenţele necesare pentru clarificarea situaţiei juridice a beneficiarilor;
 13. asigură aplicarea hotărârilor Comisiei pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin, a hotărârilor instanţelor de judecată, precum şi a dispoziţiilor directorului executiv al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin;
 14. solicită autorizaţiile necesare în vederea funcţionării centrului;
 15. răspunde de buna organizare a activităţilor din centru.

(3) Funcţia de şef centru se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condiţiile legii.

(4) Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de şef centru trebuie să fie absolvenţi cu diplomă de învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic şi al ştiinţelor administrative, cu experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.

(5) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a şefului de centru se face în condiţiile legii.

ART. 6 Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă. Personal de specialitate şi auxiliar

(1) Personalul de specialitate care deservește toate serviciile sociale din cadrul Centrului “Nera” Oravița este format din:

 1. a) medic (221108) – 1 post;
 2. b) asistent medical (222101) – 6 posturi;

(2) Medicul îndeplineşte următoarele atribuţii specifice:

 1. acordă consultaţii de specialitate şi diagnosticare a beneficiarilor;
 2. prescrie tratamente, întocmeşte reţete şi identifică situaţiile în care se impune spitalizarea;
 3. monitorizează permanent beneficiarii, supervizează administrarea tratamentelor prescrise;
 4. completează şi actualizează permanent fişa de observaţie privind starea de sănătate a beneficiarilor;
 5. informează continuu beneficiarii despre cele mai noi şi eficiente metode de diagnostic şi tratament din domeniu;
 6. răspunde de securitatea copiilor pe timpul cât participă la activități alături de aceștia.

(3) Asistentul medical  îndeplineşte următoarele atribuţii specifice:

 1. monitorizează starea de sănătate a beneficiarilor şi a angajaţilor care sunt în contact direct cu beneficiarii şi efectuează săptămânal controlul sanitar şi epidemiologic, cu consemnarea cazurilor      deosebite şi a măsurilor luate, într-un  proces-verbal;
 2. asigură medicaţia recomandată şi supervizează administrarea ei;
 3. însoţeşte beneficiarii bolnavi la medicul de familie, la medicul specialist şi la spital;
 4. realizează educaţia contraceptivă a beneficiarilor.
 5. se preocupă permanent de educaţia igienico-sanitară a copiilor şi adulţilor din instituţie participând la toaleta acestora pe schimbul lor;
 6. răspunde de securitatea copiilor pe timpul cât participă la activități alături de aceștia.

ART. 7 Personalul cu funcții administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire

(1) Personalul administrativ care deservește toate serviciile sociale din cadrul Centrului “Nera” Oravița asigură activităţile auxiliare serviciului social: aprovizionare, mentenanţă, achiziţii etc. şi este compus din:

 1. administrator (515104) – 1 post;
 2. magaziner (432102) – 1 post;
 3. spălătoreasă (912103) – 2 posturi;
 4. şofer (832201) – 2 posturi;
 5. muncitor calificat (723301) – 1 post;
 6. muncitor calificat (întreţinere) (912103) – 1 post;
 7. muncitor calificat (bucătărie) (512001) – 2 posturi.

(2) Administratorul îndeplineşte următoarele atribuţii specifice:

 1. întocmeşte necesarul de bunuri, alimente, rechizite, articole de birotică;
 2. asigură aprovizionarea cu materiale perisabile şi neperisabile;
 3. întocmeşte periodic evidenţa şi inventarul bunurilor din instituţie;
 4. întocmeşte registrul inventar cuprinzând bunurile materiale şi mijloacele fixe aflate în folosinţa unităţii;
 5. întocmeşte împreună cu magazinerul, bucătăreasa, asistenta medicală şi reprezentantul beneficiarilor, cu respectarea alocaţiei de hrană, meniul săptămânal şi lista zilnică de alimente, pe care, ulterior, le supune aprobării şefului de centru.

(3) Magazinerul îndeplineşte următoarele atribuţii specifice:

 1. asigură evidenţa intrărilor şi ieşirilor de bunuri şi obiecte din magazie;
 2. întocmeşte bonuri de consum pentru bunurile eliberate din magazie;
 3. ţine o evidenţă strictă a bunurilor din gestiune pe fişe de magazie;
 4. participă la întocmirea meniului în cadrul comisiei stabilite pe instituţie;
 5. ţine o evidenţă clară a stocului de alimente şi materiale, asigură integritatea şi folosirea în bune condiţii a bunurilor.

(4) Spălătoreasa îndeplineşte următoarele atribuţii specifice:

 1. spală hainele şi lenjeria beneficiarilor instituţionalizaţi;
 2. utilizează judicios maşinile de spălat, uscătoarele, maşinile de stors şi alte utilaje din dotare;
 3. foloseşte raţional detergenţii şi materialele de curăţenie;
 4. repartizează hainele şi lenjeria spălate la saloanele de unde au fost primite;
 5. respectă normele de protecţia muncii şi ia toate măsurile pentru prevenirea accidentelor.

(5) Şoferul îndeplineşte următoarele atribuţii specifice:

 1. menţine în stare de funcţionare autoturismul instituţiei;
 2. se deplasează cu personalul din instituţie în interes de serviciu;
 3. înregistrează corect distanţele parcurse pe foaia de parcurs, urmăreşte încadrarea în norma consumului lunar de combustibil şi predă zilnic foile de parcurs şefului de centru, pentru confirmare;
 4. nu circulă cu autoturismul din dotarea unităţii, fără revizia tehnică a acestuia;
 5. răspunde de integritatea persoanelor şi a bunurilor pe care le transportă.

(6) Muncitorul calificat îndeplineşte următoarele atribuţii specifice:

 1. asigură întreţinerea mijloacelor fixe şi buna lor funcţionare în instituţie;
 2. informează asupra necesarului de materiale şi a complexităţii reparaţiilor necesare;
 3. execută lucrări de întreţinere şi reparaţii la instalaţiile şi utilajele aflate în gestiunea instituţiei;
 4. urmăreşte folosirea instalaţiilor şi a utilajelor de către personalul instituţiei, în bune condiţii, respectarea normelor stabilite;
 5. răspunde de funcţionarea instalaţiilor electrice şi a celor de încălzire centrală.

(7) Muncitor calificat (întreținere) îndeplinește următoarele atribuții specifice:

 1. asigură întreținerea mijloacelor fixe și buna lor funcționare în instituție;
 2. informează asupra necesarului de materiale și a complexității reparațiilor necesare;
 3. execută lucrări de întreținere și reparații la instalațiile și utilajele aflate în gestiunea instituției;
 4. urmărește folosirea instalațiilor și a utilajelor de către persoanlul instituției în bune condiții, cu respectarea normelor stabilite;
 5. răspunde de funcționarea instalațiilor electrice și a celor de încălzire centrală.

(8) Muncitorul calificat (bucătărie) îndeplineşte următoarele atribuţii specifice:

 1. primeşte alimentele din magazie şi confirmă, prin semnarea listei de alimente, că acestea corespund cantităţilor specificate;
 2. răspunde de calitatea şi cantitatea hranei beneficiarilor, potrivit raţiei aprobate;
 3. răspunde de starea curăţeniei din bucătărie, a camerei de pâine, a camerei de zarzavat, a veselei şi a inventarului din dotare;
 4. participă la stabilirea meniului pentru beneficiari;
 5. păstrează probele alimentare timp de 36 ore, cu etichete pe care se înscrie felul mâncării şi data la care s-a dat în consum şi serveşte mesele la orele stabilite prin programul unităţii.

ART. 8 Finanţarea centrului

(1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş- Severin are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.

(2) Finanţarea cheltuielilor centrului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse:

 1. bugetul de stat;
 2. bugetul Consiliului Judeţean Caraş-Severin, prin Direcţia Generală deAsistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş- Severin;
 3. donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din ţară şi din străinătate;
 4. alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

ART. 9 Dispoziţii finale

(1) Beneficiarii au obligaţia să cunoască şi să respecte prevederile prezentului regulament şi normele legale în vigoare.

(2) Personalul Centrului „Nera” Oraviţa, indiferent de funcţia pe care o ocupă este obligat să cunoască şi să respecte prevederile prezentului regulament şi normele legale în vigoare.

(3) Personalul Centrului „Nera” Oraviţa are obligaţia de a depune toate diligenţele în scopul îmbunătăţirii calităţii serviciilor prestate la locul de muncă.

(4) Regulamentele de organizare și funcționare ale serviciilor sociale din cadrul Centrului         ” Nera” Oravita, se constituie ca anexe (Anexa nr. 5.1, Anexa nr. 5.2, Anexa nr. 5.3, Anexa  nr. 5.4 și Anexa nr. 5.5) la prezentul regulament și fac parte integrantă din acesta.

(5) Prevederile prezentului regulament se completează cu dispoziţiile Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului propriu al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, precum şi orice dispoziţie legală ce priveşte organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Centrului „Nera” Oraviţa.

               PREȘEDINTE,                                                       DIRECTOR EXECUTIV,

        SILVIU HURDUZEU                                                             ANA VASILE

 

Anexa nr. 5.1 la Anexa nr. 5 la hotărârea 123/22.06. 2017

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL

SERVICIULUI SOCIAL MODULUL CASE DE TIP FAMILIAL PENTRU COPII CU DIZABILITĂŢI– CĂSUȚA NR. 1, SITUATĂ ADMINISTRATIV ÎN ORAȘUL ORAVIȚA, STR. MIHAI VITEAZU, NR. 25 B, JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN

ART. 1Definiție

(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului socialmodulul case de tip familial pentru copii cu dizabilități– căsuța nr. 1,situată administrativ în orașul Oravița, str. Mihai Viteazu, nr. 25 B, județul Caraș-Severin, aprobat prin hotărâre a Consiliului Judeţean Caraş-Severin, în vederea asigurării funcţionării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite.

(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare ale serviciului social, cât şi pentru angajaţii Centrului „Nera” Oravița şi, după caz, pentru membrii familiilor beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori.

ART. 2Identificarea serviciului social

(1) Serviciul social modulul case de tip familial pentru copii cu dizabilități – căsuța nr. 1,situată administrativ în orașul Oravița, str. Mihai Viteazu, nr. 25 B, județul Caraș-Severin, cod serviciu social 8790 CR-C-I, funcționează în cadrul Centrului „Nera” Oravița, unitate rezidențială careeste administrată de furnizorulde servicii sociale Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin,furnizor acreditat conform Certificatului de Acreditare seria AF nr. 000262 din data de 22.04.2014, deține Licența de funcționare definitivă seria LF nr. 000402/08.0.2016.

(2)Serviciul social modulul case de tip familial pentru copii cu dizabilități – căsuța nr. 1,situată administrativ în orașul Oravița, str. Mihai Viteazu, nr. 25 B, județul Caraș-Severin funcționează într-un imobil situat administrativ înorașul Oravița, strada Mihai Viteazu, nr. 25 B, județul Caraș-Severin și deține licența de funcționare seria LF nr. 0004024 din data de 08.04.2016.

ART. 3Scopul serviciului social

(1) Scopul serviciului social modulul case de tip familial pentru copii cu dizabilități – căsuța nr. 1,situată administrativ în orașul Oravița, str. Mihai Viteazu, nr. 25 B, județul Caraș-Severin este de a oferi servicii sociale pentru a răspunde nevoilor sociale, precum şi celor speciale, individuale ale copilului/tânărului cu dizabilităţi, în vederea depăşirii situaţiilor de dificultate, prevenirii şi combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii.

(2) Scopul prioritar alserviciului social modulul case de tip familial pentru copii cu dizabilități – căsuța nr. 1,situată administrativ în orașul Oravița, str. Mihai Viteazu, nr. 25 B, județul Caraș-Severineste asigurarea protecției copilului/tânărului cu dizabilități pe o perioadă nedeterminată, atunci când acesta se află în pericol iminent în propria familie, în familia lărgită sau în familia substitutivă.

ART. 4Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare

(1) Serviciul social modulul case de tip familial pentru copii cu dizabilități – căsuța nr. 1,situată administrativ în orașul Oravița, str. Mihai Viteazu, nr. 25 B, județul Caraș-Severin funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de Legea nr. 448/2006privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Organizarea şi funcţionarea serviciul social modulul case de tip familial pentru copii cu dizabilități – căsuța nr. 1,situată administrativ în orașul Oravița, str. Mihai Viteazu, nr. 25 B, județul Caraș-Severineste realizată în baza Hotărârii Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Standardul minim de calitate aplicabile este: Ordinul secretarului de stat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie nr. 27/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului de tip rezidenţial pentru copiii cu dizabilităţi.

(3) Centrul de plasament pentru copiii cu dizabilități Oravițaa fost înființat prin Hotărârea Consiliului Județean Caraș-Severin nr. 118/21.09.2005, cu modificările și completările ulterioareși, în prezent, funcționează sub denumirea de Centrul ”Nera” Oravița,în structura organizatorică a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin.

ART. 5Principiile care stau la baza acordării serviciului social

(1) Serviciul social modulul case de tip familial pentru copii cu dizabilități – căsuța nr. 1,situată administrativ în orașul Oravița, str. Mihai Viteazu, nr. 25 B, județul Caraș-Severin, se organizează şi funcţionează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială, precum şi a principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte internaţionale în materie la care România este parte, precum şi în standardele minime de calitate aplicabile.

(2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul modulului case de tip familial pentru copii cu dizabilități – căsuța nr. 1,situată administrativ în orașul Oravița, str. Mihai Viteazu, nr. 25 B, județul Caraș-Severin sunt următoarele:

a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;

b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare;

c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare;

d) deschiderea către comunitate;

e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor lor;

f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt;

g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont, după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitate de exerciţiu (cu respectarea prevederilor Legii sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002, republicată);

h) facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor directe, după caz, cu fraţii, părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane faţă de care acesta a dezvoltat legături de ataşament;

i) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;

j) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare;

k) preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie sau, după caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent;

l) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate;

m) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;

n) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale;

o) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;

p) colaborarea centrului/unităţii cu serviciile publice de asistenţă socială.

ART. 6 Beneficiarii serviciilor sociale

(1) Beneficiariiserviciilor socialeacordate în cadrul modulului case de tip familial pentru copii cu dizabilități – căsuța nr. 1,situată administrativ în orașul Oravița, str. Mihai Viteazu, nr. 25 B, județul Caraș-Severin sunt copii/tineri cu dizabilităţi, cu vârste între 3-26 de ani, separați, temporar sau definitiv, de părinții lor, ca urmare a stabilirii măsurii plasamentului.

(2) Admiterea în cadrul serviciului socialmodulul case de tip familial pentru copii cu dizabilități – căsuța nr. 1,situată administrativ în orașul Oravița, str. Mihai Viteazu, nr. 25 B, județul Caraș-Severinse face în baza a hotărârii Comisiei pentru Protecţia CopiluluiCaraş-Severin sau a hotărârii instanţei de judecată, conform legislaţiei în vigoare.

(3) Încetarea serviciilor acordate în cadrul modulului case de tip familial pentru copii cu dizabilități – căsuța nr. 1,situată administrativ în orașul Oravița, str. Mihai Viteazu, nr. 25 B, județul Caraș-Severinse realizează în baza hotărârii Comisiei pentru Protecţia CopiluluiCaraş-Severin sau a hotărârii instanţei de judecată, conform legislaţiei în vigoare.

(4) Beneficiarii serviciilor sociale furnizate în cadrulmodulului case de tip familial pentru copii cu dizabilități – căsuța nr. 1,situată administrativ în orașul Oravița, str. Mihai Viteazu, nr. 25 B, județul Caraș-Severin au următoarele drepturi:

a) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială;

b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică;

c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite;

d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se menţin condiţiile care au generat situaţia de dificultate;

e) să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exerciţiu;

f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime;

g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;

h) să li se respecte toate drepturile prevăzute în legislația în vigoare.

(5) Beneficiarii serviciilor sociale furnizate încadrul modulului case de tip familial pentru copii cu dizabilități – căsuța nr. 1,situată administrativ în orașul Oravița, str. Mihai Viteazu, nr. 25 B, județul Caraș-Severinau următoarele obligaţii:

a) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, medicală şi economică;

b) să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc., la procesul de furnizare a serviciilor sociale;

c) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală;

d) să nu aducă atingere, prin acţiunile lor, imaginii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin şi/sau Centrului „Nera” Oravița, încălcarea acestei obligaţii atrăgând răspunderea în condiţiile legii; această obligaţie va fi inserată şi în contractul cu beneficiarii;

e) să păstreze şi să folosească bunurile din dotarea Centrului ”Nera” Oravița în condiţii corespunzătoare, pentru ca acestea să nu se deterioreze sau să se distrugă;

f) să respecte prevederile prezentului regulament.

ART. 7Activităţi şi funcţii

Principalele funcţii ale serviciului socialmodulul case de tip familial pentru copii cu dizabilități – căsuța nr. 1,situată administrativ în orașul Oravița, str. Mihai Viteazu, nr. 25 B, județul Caraș-Severinsunt următoarele:

a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarele activităţi:

 1. găzduire pe perioadă nedeterminată de timp;

 2. îngrijire personală;

 3. asistenţă medicală şi îngrijire;

 4. recuperare/reabilitare;

 5. socializare şi petrecere a timpului liber;

 6. suport emoţional şi,după caz, consiliere psihologică/socială;

 7. reintegrare socio-familială;

 8. educare şi informare;

b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi:

1. elaborarea şi distribuirea de materiale informative privind activităţile derulate/serviciile oferite;

2. elaborarea şi utilizarea unui Ghid al beneficiarului pentru informarea exclusivă a beneficiarilor sau, după caz, a reprezentanţilor legali/reprezentanţilor convenţionali, a familiilor acestora, cu privire la serviciile şi facilităţile oferite;

3. dezvoltarea de parteneriate şi colaborări cu organizaţii si alte instituţii implicate în furnizarea serviciilor sociale prin încheierea unor protocoale de colaborare, prin intermediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.

c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi:

1. elaborarea şi aplicarea unei Carte a drepturilor beneficiarilor şi asigurarea informării beneficiarilor/reprezentanţilor legali/reprezentanţilor convenţionali ai acestora cu privire la drepturile înscrise în Cartă;

2. planificarea şi organizarea de sesiuni de instruire a personalului privind respectarea drepturilor beneficiarilor înscrise în Cartă, precum şi privind identificarea, semnalarea şi soluţionarea cazurilor de abuz şi neglijenţă asupra beneficiarilor;

3.deţinerea şi aplicarea unui Cod propriu de etică care cuprinde un set de reguli ce privesc, în principal, asigurarea unui tratament egal pentru toţi beneficiarii, fără nici un fel de discriminare, acordarea serviciilor exclusiv în interesul beneficiarilor şi pentru protecţia acestora, respectarea eticii profesionale în relaţia cu beneficiariişi organizarea de sesiuni de instruire a personalului privind prevederile Codului de etică referitoare la metodele de abordare, comunicare şi relaţionare cu beneficiarii, în funcţie de particularităţile psiho-comportamentale ale acestora;

4. iniţierea unor colaborări cu instituţiile publice sau private din comunitate pentru promovarea unei imagini pozitive a beneficiarilor şi prevenire a situaţiilor de dificultate în care aceştia pot intra.

d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi:

1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;

2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;

3. facilitarea participării tuturor beneficiarilor şi a personalului la stabilirea obiectivelor şi priorităţilor de dezvoltare, în vederea creşterii calităţii serviciilor;

4. în scopul autoevaluării calităţii activităţii proprii, deţinerea şi aplicarea unei proceduri proprii de măsurare a gradului de satisfacţie a beneficiarilor prin chestionare.

e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale Centrului „Nera” Oravița prin realizarea următoarelor activităţi:

1. ţinerea evidenţei produselor/bunurilor achiziţionate şi asigurarea dotării, întreţinerii şi folosirii eficiente a bazei materiale şi a bunurilor din dotare;

2. asigurarea respectării reglementărilor legale specifice domeniilor de activitate;

3. administrarea şi coordonarea resurselor în scopul acordării unor servicii de calitate.

ART. 8 Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal

(1) Serviciul social modulul case de tip familial pentru copii cu dizabilități – căsuța nr. 1,situată administrativ în orașul Oravița, str. Mihai Viteazu, nr. 25 B, județul Caraș-Severin funcționează cu un număr de 6 posturi, din care:

– personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă: 6 posturi.

(2) La cele 6 posturi se adaugă cele 18 alocate tuturor serviciilor sociale din cadrul Centrului “Nera” Oravița, din care:

a) personal cu funcție de conducere: 1 post;

b) personal de specialitate de îngrijire şi asis/tenţă; personal de specialitate și auxiliar: 7 posturi;

c) personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire – 10 posturi.

(3) Raportul angajat/beneficiar este ,

ART. 9 Personalul cu funcție de conducere

Personalul cu funcție de conducere este reprezentat de şeful de centru și deservește toate serviciile sociale din cadrul Centrului ”Nera” Oravița, potrivit Anexei nr. 5.

ART. 10 Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă. Personal de specialitate şi auxiliar

(1) Personalul de specialitate este format din:

a) instructor de educaţie (235204) – 3 posturi;

b) îngrijitoare (532104) – 3 posturi.

(2) La personalul anterior menționat se adaugă personalul de specialitate care deservește toate serviciile sociale din cadrul Centrului “Nera” Oravița, potrivit Anexei nr. 5.

(3) Instructorul de educaţie îndeplineşte următoarele atribuţii specifice:

1.colaborează cu echipa multidisciplinară, la elaborarea, completarea, îmbunătăţirea şi implementarea Programelor de Intervenţie Specifică (PIS), în vederea realizării obiectivelor şi scopurilor cuprinse în Planul Individualizat de Protecţie (PIP);

2. organizează şi conduce atât studiul individual al copiilor/ cât şi activităţile instructiv-educative şi de petrecere a timpului liber al copiilor/tinerilor, în raport cu nevoile şi opţiunile acestora;

3. contribuie atât la orientarea şcolară şi profesională a beneficiarilor – în vederea facilităriiintegrării socio-profesionale – precum şi la pregătirea acestora pentru viaţa de familie;

4. ţine legătura cu părinţii/reprezentanţii legali ai copiilor/tinerilor şi însoţeşte beneficiarii, de fiecare dată, atât în tabere şi la alte activităţi organizate în afara instituţiei, cât şi la spital, atunci când situaţia impune acest lucru;

5. încurajează copiii/tinerii să participe la orice activitate colectivă în cadrul centrului, stimulându-i să-şi asume responsabilităţi, diferenţiat, în raport de dezvoltarea şi gradul de maturitate ale fiecărui beneficiar;

6. răspunde de securitatea copiilor pe timpul cât participă la activități alături de aceștia.

(4) Îngrijitoarea îndeplineşte următoarele atribuţii specifice:

 1. asigură curăţenia zilnică, atât în spaţiile ocupate de beneficiari, cât şi în grupurile sanitare;

 2. răspunde de sănătatea şi integritatea copiilor, de la preluarea acestora de la educatorul de grupă şi până la predarea lor schimbului de noapte;

 3. efectuează baia copiilor şi participă efectiv la toaleta de dimineaţa a acestora, iar săptămânal se va asigura tăierea şi curăţarea unghiilor la preşcolari şi şcolarii mici;

 4. ia măsuri pentru prevenirea accidentelor şi răspunde de securitatea copiilor şi a tinerilor pe timpul cât participă la activităţi alături de aceştia, precum şi în timpul schimbului de noapte;

 5. însoţeşte copiii în tabere, excursii, inclusiv la spital, atunci când situaţia impune acest lucru;

6.răspunde de securitatea copiilor pe timpul cât participă la activități alături de aceștia.

ART. 11 Personalul cu funcții administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire

Personalul avut în vedere deservește toate serviciile sociale din cadrul Centrului ”Nera” Oravița, conform Anexei nr. 5.

ART. 12 Finanţarea centrului

Pentru finanțarea serviciului social modulul case de tip familial pentru copii cu dizabilități – căsuța nr. 1,situată administrativ în orașul Oravița, str. Mihai Viteazu, nr. 25 B, județul Caraș-Severinse face conform Anexei nr. 5.

ART. 13 Dispoziţii finale

(1) Beneficiarii au obligaţia să cunoască şi să respecte prevederile prezentului regulament şi normele legale în vigoare.

(2) Personalul care deservește serviciul social modulul case de tip familial pentru copii cu dizabilități – căsuța nr. 1,situată administrativ în orașul Oravița, str. Mihai Viteazu, nr. 25 B, județul Caraș-Severin, indiferent de funcţia pe care o ocupă este obligat să cunoască şi să respecte prevederile prezentului regulament şi normele legale în vigoare.

(3) Personalul care deservește serviciul social modulul case de tip familial pentru copii cu dizabilități – căsuța nr. 1,situată administrativ în orașul Oravița, str. Mihai Viteazu, nr. 25 B, județul Caraș-Severin are obligaţia de a depune toate diligenţele în scopul îmbunătăţirii calităţii serviciilor prestate la locul de muncă.

(4) Prevederile prezentului regulament se completează cu dispoziţiile Regulamentului comun de Organizare şi Funcţionare al Centrului ”Nera” Oravița.

               PREȘEDINTE,                                                       DIRECTOR EXECUTIV,

        SILVIU HURDUZEU                                                             ANA VASILE

                                              Anexa nr. 5.2 la Anexa nr. 5 la hotărârea 123/22.06.2017

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL

SERVICIULUI SOCIAL MODULUL CASE DE TIP FAMILIAL PENTRU COPII CU DIZABILITĂŢI – CĂSUȚA NR. 2, SITUATĂ ADMINISTRATIV ÎN ORAȘUL ORAVIȚA, STR. MIHAI VITEAZU, NR. 25 B, JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN

ART. 1 Definiție

(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social modulul case de tip familial pentru copii cu dizabilități – căsuța nr. 2,situată administrativ în orașul Oravița, str. Mihai Viteazu, nr. 25 B, județul Caraș-Severin, aprobat prin hotărâre a Consiliului Judeţean Caraş-Severin, în vederea asigurării funcţionării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite.

(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare ale serviciului social, cât şi pentru angajaţii Centrului „Nera” Oravița şi, după caz, pentru membrii familiilor beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori.

ART. 2 Identificarea serviciului social

(1) Serviciul social modulul case de tip familial pentru copii cu dizabilități – căsuța nr. 2,situată administrativ în orașul Oravița, str. Mihai Viteazu, nr. 25 B, județul Caraș-Severin, cod serviciu social 8790 CR-C-I, funcționează în cadrul Centrului „Nera” Oravița, unitate rezidențială care este administrată de furnizorul de servicii sociale Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin, furnizor acreditat conform Certificatului de Acreditare seria AF nr. 000262 din data de 22.04.2014, deține Licența de funcționare definitivă seria LF nr. 0004023/08.04.2016.

(2) Serviciul social modulul case de tip familial pentru copii cu dizabilități – căsuța nr. 2,situată administrativ în orașul Oravița, str. Mihai Viteazu, nr. 25 B, județul Caraș-Severin funcționează într-un imobil situat administrativ în orașul Oravița, strada Mihai Viteazu, nr. 25 B, județul Caraș-Severin și deține licența de funcționare seria LF nr. 0004023 din data de 08.04.2016.

ART. 3 Scopul serviciului social

(1) Scopul serviciului social modulul case de tip familial pentru copii cu dizabilități – căsuța nr. 2,situată administrativ în orașul Oravița, str. Mihai Viteazu, nr. 25 B, județul Caraș-Severin este de a oferi servicii sociale pentru a răspunde nevoilor sociale, precum şi celor speciale, individuale ale copilului cu dizabilităţi, în vederea depăşirii situaţiilor de dificultate, prevenirii şi combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii.

(2) Scopul prioritar al serviciului social modulul case de tip familial pentru copii cu dizabilități – căsuța nr. 2,situată administrativ în orașul Oravița, str. Mihai Viteazu, nr. 25 B, județul Caraș-Severin este asigurarea protecției copilului/tânărului cu dizabilități pe o perioadă nedeterminată, atunci când acesta se află în pericol iminent în propria familie, în familia lărgită sau în familia substitutivă.

ART. 4 Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare

(1) Serviciul social modulul case de tip familial pentru copii cu dizabilități – căsuța nr. 2,situată administrativ în orașul Oravița, str. Mihai Viteazu, nr. 25 B, județul Caraș-Severin funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Organizarea şi funcţionarea serviciul social modulul case de tip familial pentru copii cu dizabilități – căsuța nr. 2,situată administrativ în orașul Oravița, str. Mihai Viteazu, nr. 25 B, județul Caraș-Severin este realizată în baza Hotărârii Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Standardul minim de calitate aplicabile este: Ordinul secretarului de stat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie nr. 27/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului de tip rezidenţial pentru copiii cu dizabilităţi.

(3) Centrul de plasament pentru copiii cu dizabilități Oravița a fost înființat prin Hotărârea Consiliului Județean Caraș-Severin nr. 118/21.09.2005, cu modificările și completările ulterioare și, în prezent, funcționează sub denumirea de Centrul ”Nera” Oravița, în structura organizatorică a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin.

ART. 5 Principiile care stau la baza acordării serviciului social

(1) Serviciul social modulul case de tip familial pentru copii cu dizabilități – căsuța nr. 2,situată administrativ în orașul Oravița, str. Mihai Viteazu, nr. 25 B, județul Caraș-Severin, se organizează şi funcţionează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială, precum şi a principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte internaţionale în materie la care România este parte, precum şi în standardele minime de calitate aplicabile.

(2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul modulului case de tip familial pentru copii cu dizabilități – căsuța nr. 2,situată administrativ în orașul Oravița, str. Mihai Viteazu, nr. 25 B, județul Caraș-Severin sunt următoarele:

a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;

b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare;

c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare;

d) deschiderea către comunitate;

e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor lor;

f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt;

g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont, după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitate de exerciţiu (cu respectarea prevederilor Legii sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002, republicată);

h) facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor directe, după caz, cu fraţii, părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane faţă de care acesta a dezvoltat legături de ataşament;

i) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;

j) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare;

k) preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie sau, după caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent;

l) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate;

m) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;

n) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale;

o) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;

p) colaborarea centrului/unităţii cu serviciul public de asistenţă socială.

ART. 6 Beneficiarii serviciilor sociale

(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în cadrul modulului case de tip familial pentru copii cu dizabilități – căsuța nr. 2,situată administrativ în orașul Oravița, str. Mihai Viteazu, nr. 25 B, județul Caraș-Severin sunt copii/tineri cu dizabilităţi, cu vârste între 3-26 de ani, separați, temporar sau definitiv, de părinții lor, ca urmare a stabilirii măsurii plasamentului.

(2) Admiterea în cadrul serviciului social modulul case de tip familial pentru copii cu dizabilități – căsuța nr. 2,situată administrativ în orașul Oravița, str. Mihai Viteazu, nr. 25 B, județul Caraș-Severin se face în baza hotărârii Comisiei pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin sau a hotărârii instanţei de judecată, conform legislaţiei în vigoare.

(3) Încetarea serviciilor acordate în cadrul modulului case de tip familial pentru copii cu dizabilități – căsuța nr. 2,situată administrativ în orașul Oravița, str. Mihai Viteazu, nr. 25 B, județul Caraș-Severin se realizează în baza hotărârii Comisiei pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin sau a hotărârii instanţei de judecată, conform legislaţiei în vigoare.

(4) Beneficiarii serviciilor sociale furnizate în cadrul modulului case de tip familial pentru copii cu dizabilități – căsuța nr. 2,situată administrativ în orașul Oravița, str. Mihai Viteazu, nr. 25 B, județul Caraș-Severin au următoarele drepturi:

a) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială;

b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică;

c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite;

d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se menţin condiţiile care au generat situaţia de dificultate;

e) să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exerciţiu;

f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime;

g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;

h) să li se respecte toate drepturile prevăzute de legislația în vigoare.

(5) Beneficiarii serviciilor sociale furnizate în cadrul modulului case de tip familial pentru copii cu dizabilități – căsuța nr. 2,situată administrativ în orașul Oravița, str. Mihai Viteazu, nr. 25 B, județul Caraș-Severin au următoarele obligaţii:

a) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, medicală şi economică;

b) să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc., la procesul de furnizare a serviciilor sociale;

c) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală;

d) să nu aducă atingere, prin acţiunile lor, imaginii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin şi/sau Centrului „Nera” Oravița, încălcarea acestei obligaţii atrăgând răspunderea în condiţiile legii; această obligaţie va fi inserată şi în contractul cu beneficiarii;

e) să păstreze şi să folosească bunurile din dotarea Centrului ”Nera” Oravița în condiţii corespunzătoare, pentru ca acestea să nu se deterioreze sau să se distrugă;

f) să respecte prevederile prezentului regulament.

ART. 7 Activităţi şi funcţii

Principalele funcţii ale serviciului social modulul case de tip familial pentru copii cu dizabilități – căsuța nr. 2,situată administrativ în orașul Oravița, str. Mihai Viteazu, nr. 25 B, județul Caraș-Severin sunt următoarele:

a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarele activităţi:

 1. găzduire pe perioadă nedeterminată de timp;

 2. îngrijire personală;

 3. asistenţă medicală şi îngrijire;

 4. recuperare/reabilitare;

 5. socializare şi petrecere a timpului liber;

 6. suport emoţional şi, după caz, consiliere psihologică/socială;

 7. reintegrare socio-familială;

 8. educare şi informare;

b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi:

1. elaborarea şi distribuirea de materiale informative privind activităţile derulate/serviciile oferite;

2. elaborarea şi utilizarea unui Ghid al beneficiarului pentru informarea exclusivă a beneficiarilor sau, după caz, a reprezentanţilor legali/reprezentanţilor convenţionali, a familiilor acestora, cu privire la serviciile şi facilităţile oferite;

3. dezvoltarea de parteneriate şi colaborări cu organizaţii si alte instituţii implicate în furnizarea serviciilor sociale prin încheierea unor protocoale de colaborare, prin intermediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.

c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi:

1. elaborarea şi aplicarea unei Carte a drepturilor beneficiarilor şi asigurarea informării beneficiarilor/reprezentanţilor legali/reprezentanţilor convenţionali ai acestora cu privire la drepturile înscrise în Cartă;

2. planificarea şi organizarea de sesiuni de instruire a personalului privind respectarea drepturilor beneficiarilor înscrise în Cartă, precum şi privind identificarea, semnalarea şi soluţionarea cazurilor de abuz şi neglijenţă asupra beneficiarilor;

3.deţinerea şi aplicarea unui Cod propriu de etică care cuprinde un set de reguli ce privesc, în principal, asigurarea unui tratament egal pentru toţi beneficiarii, fără nici un fel de discriminare, acordarea serviciilor exclusiv în interesul beneficiarilor şi pentru protecţia acestora, respectarea eticii profesionale în relaţia cu beneficiarii şi organizarea de sesiuni de instruire a personalului privind prevederile Codului de etică referitoare la metodele de abordare, comunicare şi relaţionare cu beneficiarii, în funcţie de particularităţile psiho-comportamentale ale acestora;

4. iniţierea unor colaborări cu instituţiile publice sau private din comunitate pentru promovarea unei imagini pozitive a beneficiarilor şi prevenire a situaţiilor de dificultate în care aceştia pot intra.

d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi:

1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;

2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;

3. facilitarea participării tuturor beneficiarilor şi a personalului la stabilirea obiectivelor şi priorităţilor de dezvoltare, în vederea creşterii calităţii serviciilor;

4. în scopul autoevaluării calităţii activităţii proprii, deţinerea şi aplicarea unei proceduri proprii de măsurare a gradului de satisfacţie a beneficiarilor prin chestionare.

e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale Centrului „Nera” Oravița prin realizarea următoarelor activităţi:

1. ţinerea evidenţei produselor/bunurilor achiziţionate şi asigurarea dotării, întreţinerii şi folosirii eficiente a bazei materiale şi a bunurilor din dotare;

2. asigurarea respectării reglementărilor legale specifice domeniilor de activitate;

3. administrarea şi coordonarea resurselor în scopul acordării unor servicii de calitate.

ART. 8 Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal

(1) Serviciul social modulul case de tip familial pentru copii cu dizabilități – căsuța nr. 2,situată administrativ în orașul Oravița, str. Mihai Viteazu, nr. 25 B, județul Caraș-Severin funcționează cu un număr de 7 posturi, din care:

– personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă: 7 posturi.

(2) La cele 6 posturi se adaugă cele 18 alocate tuturor serviciilor sociale din cadrul Centrului “Nera” Oravița, din care:

a) personal cu funcție de conducere: 1 post;

b) personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă; personal de specialitate și auxiliar: 7 posturi;

c) personal cu funcţii administrative, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire – 10 posturi.

(3) Raportul angajat/beneficiar este 1,29/1.

ART. 9 Personalul cu funcție de conducere

Personalul cu funcție de conducere este reprezentat de şeful de centru și deservește toate serviciile sociale din cadrul Centrului ”Nera” Oravița, potrivit Anexei nr. 5.

ART. 10 Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă. Personal de specialitate şi auxiliar

(1) Personalul de specialitate este format din:

a) instructor de educaţie (235204) – 4 posturi;

b) îngrijitoare (532104) – 3 posturi.

(2) La personalul anterior menționat se adaugă personalul de specialitate care deservește toate serviciile sociale din cadrul Centrului “Nera” Oravița, potrivit Anexei nr. 5.

(3) Instructorul de educaţie îndeplineşte următoarele atribuţii specifice:

1. colaborează cu echipa multidisciplinară, la elaborarea, completarea, îmbunătăţirea şi implementarea Programelor de Intervenţie Specifică (PIS), în vederea realizării obiectivelor şi scopurilor cuprinse în Planul Individualizat de Protecţie (PIP);

2. organizează şi conduce atât studiul individual al copiilor/tinerilor cât şi activităţile instructiv-educative şi de petrecere a timpului liber al copiilor/tinerilor, în raport cu nevoile şi opţiunile acestora;

3. contribuie atât la orientarea şcolară şi profesională a beneficiarilor – în vederea facilitării integrării socio-profesionale – precum şi la pregătirea acestora pentru viaţa de familie;

4. ţine legătura cu părinţii/reprezentanţii legali ai copiilor/tinerilor şi însoţeşte beneficiarii, de fiecare dată, atât în tabere şi la alte activităţi organizate în afara instituţiei, cât şi la spital, atunci când situaţia impune acest lucru;

5. încurajează copiii/tinerii să participe la orice activitate colectivă în cadrul centrului, stimulându-i să-şi asume responsabilităţi, diferenţiat, în raport de dezvoltarea şi gradul de maturitate ale fiecărui beneficiar;

 1. răspunde de securitatea copiilor pe timpul cât participă la activități alături de aceștia.

(4) Îngrijitoarea îndeplineşte următoarele atribuţii specifice:

 1. asigură curăţenia zilnică, atât în spaţiile ocupate de beneficiari, cât şi în grupurile sanitare;

 2. răspunde de sănătatea şi integritatea copiilor, de la preluarea acestora de la educatorul de grupă şi până la predarea lor schimbului de noapte;

 3. efectuează baia copiilor şi participă efectiv la toaleta de dimineaţa a acestora, iar săptămânal se va asigura tăierea şi curăţarea unghiilor la preşcolari şi şcolarii mici;

 4. ia măsuri pentru prevenirea accidentelor şi răspunde de securitatea copiilor şi a tinerilor pe timpul cât participă la activităţi alături de aceştia, precum şi în timpul schimbului de noapte;

 5. însoţeşte copiii în tabere, inclusiv la spital, atunci când situaţia impune acest lucru;

6.răspunde de securitatea copiilor pe timpul cât participă la activități alături de aceștia.

ART. 11 Personalul cu funcții administrative, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire

Personalul avut în vedere deservește toate serviciile sociale din cadrul Centrului ”Nera” Oravița, conform Anexei nr. 5.

ART. 12 Finanţarea centrului

Pentru finanțarea serviciului social modulul case de tip familial pentru copii cu dizabilități – căsuța nr. 2,situată administrativ în orașul Oravița, str. Mihai Viteazu, nr. 25 B, județul Caraș-Severin se face conform Anexei nr. 5.

ART. 13 Dispoziţii finale

(1) Beneficiarii au obligaţia să cunoască şi să respecte prevederile prezentului regulament şi normele legale în vigoare.

(2) Personalul care deservește serviciul social modulul case de tip familial pentru copii cu dizabilități – căsuța nr. 2,situată administrativ în orașul Oravița, str. Mihai Viteazu, nr. 25 B, județul Caraș-Severin, indiferent de funcţia pe care o ocupă este obligat să cunoască şi să respecte prevederile prezentului regulament şi normele legale în vigoare.

(3) Personalul care deservește serviciul social modulul case de tip familial pentru copii cu dizabilități – căsuța nr. 2,situată administrativ în orașul Oravița, str. Mihai Viteazu, nr. 25 B, județul Caraș-Severin are obligaţia de a depune toate diligenţele în scopul îmbunătăţirii calităţii serviciilor prestate la locul de muncă.

(4) Prevederile prezentului regulament se completează cu dispoziţiile Regulamentului comun de Organizare şi Funcţionare al Centrului ”Nera” Oravița.

          PREȘEDINTE,                                        DIRECTOR EXECUTIV,

        SILVIU HURDUZEU                                         ANA VASILE

Anexa nr. 5.3 la Anexa nr. 5 la hotărârea 123/22.06.2017

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL SERVICIULUI SOCIALMODULUL DE RECUPERARE PENTRU COPII CU DIZABILITĂȚI

ART. 1Definiție

(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului socialmodulul de recuperare pentru copii cu dizabilități,aprobat prin hotărâre a Consiliului Judeţean Caraş-Severin, în vederea asigurării funcţionării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite.

(2) Serviciul social modulul de recuperare pentru copii cu dizabilități funcționează ca o componentă a Centrului ”Nera” Oravița.

(3) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare ale serviciului social, cât şi pentru angajaţii Centrului „Nera” Oravița şi, după caz, pentru membrii familiilor beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori.

ART. 2Identificarea serviciului social

(1) Serviciul social modulul de recuperare pentru copii cu dizabilități, cod serviciu social 8891 CZ-C-III, funcționează în cadrul Centrului „Nera” Oravița, unitate rezidențială careeste administrată de furnizorulde servicii sociale Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin,furnizor acreditat conform Certificatului de Acreditare seria AF nr. 000262 din data de 22.04.2014, deține Licența de funcționare provizorie nr. 283/03.05.2017.

(2)Serviciul social modulul de recuperare pentru copii cu dizabilitățifuncționează într-un imobil situat administrativ înorașul Oravița, strada Mihai Viteazu, nr. 25 A, județul Caraș-Severin.

ART. 3Scopul serviciului social

(1) Scopul serviciului social modulul de recuperare pentru copii cu dizabilitățieste de a oferi servicii sociale pentru a răspunde nevoilor sociale, precum şi celor speciale, individuale ale copilului/tânărului cu dizabilităţi, în vederea depăşirii situaţiilor de dificultate, prevenirii şi combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii.

(2) Scopul prioritar este de a asigura asistență socio-psiho-educativă și recuperare pentru copiii și tinerii cu dizabilități.

ART. 4Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare

(1) Serviciul social modulul de recuperare pentru copii cu dizabilitățifuncţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de Legea nr. 448/2006privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Organizarea şi funcţionarea serviciul social modulul de recuperare pentru copii cu dizabilități este realizată în baza Hotărârii Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Standardul minim de calitate aplicabile este: Ordinul secretarului de stat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie nr. 25/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrele de zi pentru copiii cu dizabilități.

(3) Centrul de plasament pentru copiii cu dizabilități Oravița a fost înființat prin Hotărârea Consiliului Județean Caraș-Severin nr. 118/21.09.2005, cu modificările și completările ulterioare și, în prezent, funcționează sub denumirea de Centrul ”Nera” Oravița, în structura organizatorică a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin.

ART. 5Principiile care stau la baza acordării serviciului social

(1) Serviciul social modulul de recuperare pentru copii cu dizabilități, se organizează şi funcţionează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială, precum şi a principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte internaţionale în materie la care România este parte, precum şi în standardele minime de calitate aplicabile.

(2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul modulului de recuperare pentru copii cu dizabilitățisunt următoarele:

a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;

b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare;

c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare;

d) deschiderea către comunitate;

e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor lor;

f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt;

g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont, după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitate de exerciţiu (cu respectarea prevederilor Legii sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002, republicată);

h) facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor directe, după caz, cu fraţii, părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane faţă de care acesta a dezvoltat legături de ataşament;

i) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;

j) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare;

k) preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie sau, după caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent;

l) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate;

m) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;

n) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale;

o) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;

p) colaborarea centrului/unităţii cu serviciul public de asistenţă socială.

ART. 6Beneficiarii serviciilor sociale

(1) Beneficiarii serviciului social în modulul de recuperare pentru copii cu dizabilităţi sunt copii/tinerii cu dizabilităţi;

(2) Admiterea în cadrul modulul de recuperare pentru copii cu dizabilităţi se face în baza a hotărârii Comisiei pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin.

(3) Încetarea serviciilor acordate de către modulul de recuperare pentru copii cu dizabilităţi se realizează în baza hotărârii Comisiei pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin.

(4) Beneficiarii serviciilor sociale furnizate în cadrul modulului de recuperare pentru copii cu dizabilităţi au următoarele drepturi:

a) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială;

b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică;

c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite;

d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se menţin condiţiile care au generat situaţia de dificultate;

e) să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exerciţiu;

f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime;

g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;

h) să li se respecte toate drepturile prevăzute de legislația în vigoare.

(5) Beneficiarii serviciilor sociale furnizate în cadrul serviciului social modulul de recuperare pentru copii cu dizabilităţi au următoarele obligaţii:

a) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, medicală şi economică;

b) să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc., la procesul de furnizare a serviciilor sociale;

de tipul serviciului şi de situaţia lor materială;

c) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală;

d) să nu aducă atingere, prin acţiunile lor, imaginii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin şi/sau Centrului „Bunavestire” Caransebeș, încălcarea acestei obligaţii atrăgând răspunderea în condiţiile legii;

e) să păstreze şi să folosească bunurile din dotarea Centrului „Bunavestire” Caransebeș în condiţii corespunzătoare, pentru ca acestea să nu se deterioreze sau să se distrugă;

f) să respecte prevederile prezentului regulament.

ART. 7Activităţi şi funcţii

Principalele funcţii ale serviciului socialmodulul de recuperare pentru copii cu dizabilități sunt următoarele:

a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarele activităţi:

 1. îngrijire personală;

 2. asistenţă medicală şi îngrijire;

 3. recuperare/reabilitare;

 4. socializare şi petrecere a timpului liber;

 5. suport emoţional şi,după caz, consiliere psihologică/socială;

 6. educare şi informare;

b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi:

1. elaborarea şi distribuirea de materiale informative privind activităţile derulate/serviciile oferite;

2. elaborarea şi utilizarea unui Ghid al beneficiarului pentru informarea exclusivă a beneficiarilor sau, după caz, a reprezentanţilor legali/reprezentanţilor convenţionali, a familiilor acestora, cu privire la serviciile şi facilităţile oferite;

3. dezvoltarea de parteneriate şi colaborări cu organizaţii si alte instituţii implicate în furnizarea serviciilor sociale prin încheierea unor protocoale de colaborare, prin intermediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.

c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi:

1. elaborarea şi aplicarea unei Carte a drepturilor beneficiarilor şi asigurarea informării beneficiarilor/reprezentanţilor legali/reprezentanţilor convenţionali ai acestora cu privire la drepturile înscrise în Cartă;

2. planificarea şi organizarea de sesiuni de instruire a personalului privind respectarea drepturilor beneficiarilor înscrise în Cartă, precum şi privind identificarea, semnalarea şi soluţionarea cazurilor de abuz şi neglijenţă asupra beneficiarilor;

3.deţinerea şi aplicarea unui Cod propriu de etică care cuprinde un set de reguli ce privesc, în principal, asigurarea unui tratament egal pentru toţi beneficiarii, fără nici un fel de discriminare, acordarea serviciilor exclusiv în interesul beneficiarilor şi pentru protecţia acestora, respectarea eticii profesionale în relaţia cu beneficiariişi organizarea de sesiuni de instruire a personalului privind prevederile Codului de etică referitoare la metodele de abordare, comunicare şi relaţionare cu beneficiarii, în funcţie de particularităţile psiho-comportamentale ale acestora;

4. iniţierea unor colaborări cu instituţiile publice sau private din comunitate pentru promovarea unei imagini pozitive a beneficiarilor şi prevenire a situaţiilor de dificultate în care aceştia pot intra.

d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi:

1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;

2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;

3. facilitarea participării tuturor beneficiarilor şi a personalului la stabilirea obiectivelor şi priorităţilor de dezvoltare, în vederea creşterii calităţii serviciilor;

4. în scopul autoevaluării calităţii activităţii proprii, deţinerea şi aplicarea unei proceduri proprii de măsurare a gradului de satisfacţie a beneficiarilor prin chestionare.

e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale Centrului „Nera” Oravița prin realizarea următoarelor activităţi:

1. ţinerea evidenţei produselor/bunurilor achiziţionate şi asigurarea dotării, întreţinerii şi folosirii eficiente a bazei materiale şi a bunurilor din dotare;

2. asigurarea respectării reglementărilor legale specifice domeniilor de activitate;

3. administrarea şi coordonarea resurselor în scopul acordării unor servicii de calitate.

ART. 8 Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal

(1) Serviciul social modulul de recuperare pentru copii cu dizabilitățifuncționează, conform hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin, cu un număr de 6 posturi, din care:

a) personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă; personal de specialitate şi auxiliar – 5 posturi;

b) personal cu funcţii administrative, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire – 1 post.

(2) La cele 6 posturi se adaugă cele 18 alocate tuturor serviciilor sociale din cadrul Centrului “Nera” Oravița, din care:

a) personal cu funcție de conducere: 1 post;

b) personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă; personal de specialitate și auxiliar: 7 posturi;

c) personal cu funcţii administrative, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire – 10 posturi.

(3) Raportul angajat/beneficiar este 0,4/1.

ART. 9 Personalul cu funcție de conducere

Personalul cu funcție de conducere este reprezentat de şeful de centru și deservește toate serviciile sociale din cadrul Centrului ”Nera” Oravița, potrivit Anexei nr. 5.

ART. 10 Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă. Personal de specialitate şi auxiliar

(1) Personalul de specialitate este format din:

a) psiholog (263411) – 2 posturi;

b) logoped (226603) – 1 post;

c) educator (ergoterapeut) (325503) – 1 post;

d) educator (educator specializat) (235203) – 1 post.

(2) La personalul anterior menționat se adaugă personalul de specialitate care deservește toate serviciile sociale din cadrul Centrului “Nera” Oravița, potrivit Anexei nr. 5.

(3) Psihologul îndeplineşte următoarele atribuţii specifice:

1. asigură evaluarea psihologică iniţială a beneficiarilor;

2. asigură testarea şi consilierea psihologică lunară şi ori de câte ori este cazul;

3. previne şi mediază conflictele între beneficiari;

4. asigură un mediu empatic şi proactiv prin generarea de obiective accesibile beneficiarilor şi personalului de specialitate;

5. asigură terapia specială a beneficiarilor cu tulburări şi a familiilor acestora;

6.răspunde de securitatea copiilor pe timpul cât participă la activități alături de aceștia.

(4) Logopedul îndeplineşte următoarele atribuţii specifice:

 1. desfăşoară activităţi educaţionale necesare dezvoltării optime şi pregătirii pentru viaţa de adult: pregătire şi orientare şcolară şi profesională, comunicare-socializare, auto-îngrijire şi autogospodărire;desfăşoară activităţi de logopedie;

 2. protejează şi supraveghează permanent securitatea şi sănătatea copiilor;

 3. asigură dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă şi a altor condiţii necesare pentru reintegrarea sau integrarea familială şi integrarea/includerea socială;

 4. întocmeşte pentru fiecare copil un plan de intervenţie specifică care va fi dezvoltat în programe de intervenţie specifică pentru următoarele aspecte: nevoile de sănătate şi promovare a sănătăţii, nevoile de îngrijire inclusiv de securitate şi promovarea bunăstării, nevoile educaţionale şi urmărirea de rezultate corespunzătoare potenţialului de dezvoltare al copilului, nevoile de petrecere a timpului liber, nevoile de socializare;

 5. oferă sprijin şi încurajează copiii cu dizabilităţi de a-şi menţine legăturile cu părinţii, familia lărgită şi alte persoane importante sau apropiate faţă de ei;

6.răspunde de securitatea copiilor pe timpul cât participă la activități alături de aceștia.

(5) Educatorul (ergoterapeut) îndeplineşte următoarele atribuţii specifice:

 1. desfăşoară activităţi de ergoterapie, recuperare și reabilitare a beneficiarilor;

 2. supraveghează continuu beneficiarii cu deficit mental sever sau grav, veghează ca beneficiarii din grupele pe care le coordonează să nu fie agresați, abuzați, exploatați;

 3. anunţă asistentul medical, la primele semne de îmbolnăvire sau de tulburări de comportament ale beneficiarilor;

 4. activitatea cotidiană înseamnă supraveghere, educarea beneficiarilor privind igiena individuală, desfăşurarea activităţilor de grup, a activităţilor de terapie ocupaţională, cultural-sportive, cuprinse în orarul zilnic;

 5. organizează activităţi de grup, cu beneficiarii și participă la activităţile de parteneriat desfăşurare de centrul rezidenţial;

6.răspunde de securitatea copiilor pe timpul cât participă la activități alături de aceștia.

(6) Educatorul (educatorul specializat) îndeplineşte următoarele atribuţii specifice:

1. asigură instruirea și educația beneficiarilor;

2. angrenează beneficiarii în jocuri și activități care să le stimuleze creativitatea și să le faciliteze integrarea în mediu;

3. acordă sprijin beneficiarilor în efectuarea temelor, le stimulează curiozitatea de a citi, de a se informa;

4. asigură activități instructive pentru petrecerea timpului liber al beneficiarilor;

5. colaborează cu echipa multidisciplinară, la elaborarea, completarea, îmbunătățirea și implementarea Programelor de Intervenție Specifică (PIS), în vederea realizării obiectivelor și scopurilor cuprinse în Planul Individualizat de Protecție (PIP);

6.răspunde de securitatea copiilor pe timpul cât participă la activități alături de aceștia.

ART. 11 Personalul cu funcții administrative, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire

(1) Personalul cu funcții administrative care deservește modulul de recuperare pentru copii cu dizabilități este format din:

– inspector de specialitate (242203) – 1 post.

(2) La personalul anterior menționat se adaugă personalul administrativ care deservește toate serviciile sociale din cadrul Centrului „Nera” Oravița, potrivit Anexei nr. 5.

(3) Inspectorul de specialitate îndeplinește următoarele atribuții specifice:

1. prezintă copilului/tânărului, clar, în funcție de gradul său de maturitate care sunt principalele reguli de organizare a instituției;

2. menţine permanent legătura cu instituția de învățământ;

3. elaborează unele situaţii şi rapoarte privind: evidenţa personalului, a concediilor de odihnă, a concediilor medicale, a suspendărilor contractelor individuale de muncă;

4.organizează activităţi de grup, în funcţie de propunerile şi preferinţele personale ale copiilor/tinerilor, stimulând libera exprimare a opiniei;

5.răspunde de securitatea copiilor pe timpul cât participă la activități alături de aceștia.

ART. 12 Finanţarea centrului

Finanțarea serviciuluisocial modulul de recuperare pentru copii cu dizabilități se face conform Anexei nr. 5.

ART. 13 Dispoziţii finale

(1) Beneficiarii au obligaţia să cunoască şi să respecte prevederile prezentului regulament şi normele legale în vigoare.

(2) Personalul care deservește serviciul social modulul de recuperare pentru copii cu dizabilități, indiferent de funcţia pe care o ocupă este obligat să cunoască şi să respecte prevederile prezentului regulament şi normele legale în vigoare.

(3) Personalul care deservește serviciul social modulul de recuperare pentru copii cu dizabilități are obligaţia de a depune toate diligenţele în scopul îmbunătăţirii calităţii serviciilor prestate la locul de muncă.

(4) Prevederile prezentului regulament se completează cu dispoziţiile Regulamentului comun de Organizare şi Funcţionare al Centrului ”Nera” Oravița .

                PREȘEDINTE,                                                       DIRECTOR EXECUTIV,

        SILVIU HURDUZEU                                                             ANA VASILE

Anexa nr. 5.4 la Anexa nr. 5 la hotărârea nr. 123/22.06.2017

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL SERVICIULUI SOCIAL MODULUL LOCUINȚĂ PROTEJATĂ – LOCUINȚA PROTEJATĂ  SITUATĂ ADMINISTRATIV ÎN ORAŞUL ORAVIŢA, STR. VICTORIEI, NR. 3A, JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN

 

ART. 1 Definiţie

(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social modulul locuințe protejate – locuința protejată situată administrativ în oraşul Oraviţa, str. Victoriei, nr. 3A, judeţul Caraş-Severin, aprobat prin hotărâre a Consiliului Judeţean Caraş-Severin, în vederea asigurării funcţionării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere și serviciile oferite.

(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare ale serviciului social, cât şi pentru angajaţii Centrului „Nera” Oraviţa şi, după caz, pentru membrii familiilor beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori.

ART. 2 Identificarea serviciului social

(1) Serviciul social modulul locuințe protejate – locuința protejată situată administrativ în oraşul Oraviţa, str. Victoriei, nr. 3A, judeţul Caraş-Severin, cod serviciu social 8790 CR-D-VII, funcţionează în cadrul Centrului „Nera” Oraviţa, unitate rezidenţială care este administrată de către furnizorul de servicii sociale Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, furnizor acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr. 000262 din data de 22.04.2014.

(2) Serviciul social avut în vedere are sediul în oraşul Oraviţa, str. Valea Minerilor, nr. 35-36, judeţul Caraş-Severin.

ART. 3 Scopul serviciului social

(1) Scopul serviciului social modulul locuințe protejate – locuința protejată situată administrativ în oraşul Oraviţa, str. Victoriei, nr. 3A, judeţul Caraş-Severin este de a oferi servicii sociale pentru a răspunde nevoilor sociale, precum şi celor speciale, individuale ale persoanei adulte cu dizabilităţi, în vederea depăşirii situaţiilor de dificultate, prevenirii şi combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii.

(2) Scopul prioritar este de a menţine funcţionalitatea socială a persoanei cu dizabilităţi, urmărind reinserţia în mediul propriu de viaţă, familial şi comunitar, precum şi menţinerea, refacerea sau dezvoltarea capacităţilor individuale pentru depăşirea unei situaţii de nevoie socială.

ART. 4 Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare

(1) Serviciul social modulul locuințe protejate – locuința protejată situată administrativ în oraşul Oraviţa, str. Victoriei, nr. 3A, judeţul Caraş-Severin funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Organizarea şi funcţionarea serviciului social modulul locuințe protejate – locuința protejată situată administrativ în oraşul Oraviţa, str. Victoriei, nr. 3A, judeţul Caraş-Severin este realizată în baza Hotărârii Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Standardul minim de calitate aplicabil este: Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 67/2015 pentru aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi.

(3) Centrul de plasament pentru copiii cu dizabilități Oravița a fost înființat prin Hotărârea Consiliului Județean Caraș-Severin nr. 118/21.09.2005, cu modificările și completările ulterioare și, în prezent, funcționează sub denumirea de Centrul ”Nera” Oravița, în structura organizatorică a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin.

ART. 5 Principiile care stau la baza acordării serviciului social

(1) Serviciul social modulul locuințe protejate – locuința protejată situată administrativ în oraşul Oraviţa, str. Victoriei, nr. 3A, judeţul Caraş-Severin se organizează şi funcţionează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială, precum şi a principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte internaţionale în materie la care România este parte, precum şi în standardele minime de calitate aplicabile.

(2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul modulului locuințe protejate – locuința protejată situată administrativ în oraşul Oraviţa, str. Victoriei, nr. 3A, judeţul Caraş-Severin sunt următoarele:

 1. a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;
 2. b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare;
 3. c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare;
 4. d) deschiderea către comunitate;
 5. e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor lor;
 6. f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt;
 7. g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont, după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitate de exerciţiu;
 8. h) facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor directe, după caz, cu fraţii, părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane faţă de care acesta a dezvoltat legături de ataşament;
 9. i) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare;
 10. j) preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie sau, după caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent;
 11. k) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate;
 12. l) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;
 13. m) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale;
 14. n) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;
 15. o) colaborarea centrului/unităţii cu serviciul public de asistenţă socială.

ART. 6 Beneficiarii serviciilor sociale

(1) Beneficiarii serviciilor sociale în cadrul modulului locuințe protejate – Locuința protejată situată administrativ în oraşul Oraviţa, str. Victoriei, nr. 3A, judeţul Caraş-Severin sunt: persoane adulte cu dizabilităţi.

(2) Admiterea în cadrul modulului locuințe protejate – locuința protejată situată administrativ în oraşul Oraviţa, str. Victoriei, nr. 3A, judeţul Caraş-Severin se face potrivit următoarelor etape:

 1. a) Persoana cu dizabilităţi/reprezentantul legal al acesteia sau altă persoană interesată va depune şi va înregistra o cerere în acest sens fie la registratura Direcției, fie la primăria în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana cu dizabilităţi, însoţită de următoarele documente:
 • copie de pe actele de identitate;
 • certificatul de naştere, de căsătorie sau de deces al aparţinătorului;
 • copie de pe documentul care atestă încadrarea în grad de handicap;
 • adeverinţă de venit;
 • documente doveditoare a situaţiei locative;
 • ultimul talon de pensie, dacă este cazul;
 • anchetă socială;
 • investigaţii paraclinice;
 • dovada eliberată de serviciul specializat al primăriei în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap, prin care se atestă că acesteia nu i s-au putut asigura protecţia şi îngrijirea la domiciliu sau în cadrul altor servicii din comunitate.
 1. b) Beneficiarii sunt admişi în cadrul modulului locuințe protejate – Locuința protejată situată administrativ în oraşul Oraviţa, str. Victoriei, nr. 3A, judeţul Caraş-Severin numai în baza deciziei de admitere a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Caraş-Severin, emise în condiţiile legii, în limita locurilor disponibile şi numai dacă acesta le poate satisface nevoile specifice handicapului.
 2. c) În temeiul deciziei de admitere a beneficiarului în locuință se realizează încheierea unui contract de acordare de servicii sociale, în baza căruia i se asigură serviciile sociale. În contract sunt stipulate condiţiile în care se desfăşoară activităţile de asistenţă socială, drepturile şi obligaţiile fiecăreia dintre părţi şi acordul de voinţă al acestora în vederea acordării de servicii sociale. Contractul de acordare de servicii sociale se încheie între Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin – Centrul „Nera” Oraviţa şi beneficiar sau, după caz, reprezentantul legal al acestuia. Modelul contractului de furnizare a serviciilor sociale este stabilit prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice.

(3) Condiţii de încetare a serviciilor acordate în cadrul modulului locuințe protejate – locuința protejată situată administrativ în oraşul Oraviţa, str. Victoriei, nr. 3A, judeţul Caraş-Severin:

 1. a) Încetarea serviciilor oferite de modulul locuințe protejate – locuința protejată situată administrativ în oraşul Oraviţa, str. Victoriei, nr. 3A, judeţul Caraş-Severin se face pe baza hotărârii Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Caraş-Severin, în una dintre următoarele situaţii:
 • la cererea beneficiarului sau, după caz, a reprezentantului său legal adresată Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Caraş-Severin;
 • transfer pe perioadă nedeterminată în alt centru de tip rezidenţial/altă instituţie, la cererea scrisă a beneficiarului sau, după caz, a reprezentantului său legal;
 • în situaţia în care centrul nu-i poate oferi toate serviciile de care beneficiarul are nevoie;
 • în caz de deces al beneficiarului;
 • în cazul în care beneficiarul nu mai respectă clauzele contractuale.

În caz de încetare a serviciilor oferite de modulul locuințe protejate – locuința protejată situată administrativ în oraşul Oraviţa, str. Victoriei, nr. 3A, judeţul Caraş-Severin, Centrul „Nera” Oraviţa va transmite, în termen de maxim 30 de zile de la încetare, serviciului public de asistenţă socială pe a cărui rază teritorială îşi are domiciliul sau rezidenţa beneficiarul, o copie a dosarului personal al acestuia. Centrul „Nera” Oraviţa deţine un registru de evidenţă a ieşirilor din centru şi se asigură că beneficiarul părăseşte unitatea rezidenţială în condiţii de securitate şi, după caz, facilitează sau asigură transferul/transportul beneficiarului către noua sa rezidenţă. În registrul de evidenţă a ieşirilor se consemnează modalitatea de transport şi/sau condiţiile în care beneficiarul a părăsit centrul (ex: îmbrăcat corespunzător, a utilizat mijloacele de transport auto etc.). Fişa de ieşire din centru se completează după emiterea, de către Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Caraş-Severin a deciziei de încetare sau de transfer a beneficiarului din centru.

 1. b) Încetarea serviciilor acordate în cadrul modulului locuințe protejate – locuința protejată situată administrativ în oraşul Oraviţa, str. Victoriei, nr. 3A, judeţul Caraş-Severin se realizează la cererea beneficiarilor, dar şi în alte condiţii prevăzute în mod expres de lege sau stipulate în procedura de ieşire din centru ori în contractul de furnizare servicii. Condiţiile de încetare/sistare a serviciilor sunt aduse la cunoştinţa beneficiarilor, de către Centrul „Nera” Oraviţa.
 2. c) Principalele situaţii în care modulul locuințe protejate – locuința protejată situată administrativ în oraşul Oraviţa, str. Victoriei, nr. 3A, judeţul Caraş-Severin sistează acordarea serviciilor către beneficiar pentru o anumită perioadă de timp sunt următoarele:
 • la cererea motivată a beneficiarului în scopul ieşirii din centru pe o perioadă determinată; se solicită acordul scris al persoanei care îi va asigura găzduirea şi îngrijirea necesară, pe perioada respectivă;
 • în caz de internare în spital, în baza recomandărilor medicului curant sau a personalului medical din serviciul de ambulanţă;
 • în caz de transfer într-un alt centru/instituţie, în scopul efectuării unor terapii sau programe de recuperare/reabilitare funcţională sau de integrare/reintegrare socială pe perioadă determinată; se solicită acordul scris al centrului/instituţiei către care se efectuează transferul beneficiarului;
 • în cazuri de forţă majoră (cataclisme naturale, incendii, apariţia unui focar de infecţie, sistarea licenţei de funcţionare a locuinței etc.) centrul stabileşte, împreună cu beneficiarul, modul de soluţionare a situaţiei fiecărui beneficiar (transfer în alt centru, revenire în familie pe perioadă determinată etc.).

(4) Beneficiarii serviciilor sociale furnizate în cadrul modulului locuințe protejate – locuința protejată situată administrativ în oraşul Oraviţa, str. Victoriei, nr. 3A, judeţul Caraş-Severin au următoarele drepturi:

 1. a) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială;
 2. b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică;
 3. c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite;
 4. d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se menţin condiţiile care au generat situaţia de dificultate;
 5. e) să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exerciţiu;
 6. f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime;
 7. g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;
 8. h) să li se respecte toate drepturile prevăzute de legislația în vigoare.

(5) Beneficiarii serviciilor sociale furnizate în cadrul modulului locuințe protejate – locuința protejată situată administrativ în oraşul Oraviţa, str. Victoriei, nr. 3A, judeţul Caraş-Severin au următoarele obligaţii:

 1. a) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, medicală şi economică;
 2. b) să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc., la procesul de furnizare a serviciilor sociale;
 3. c) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală;
 4. d) să nu aducă atingere, prin acţiunile lor, imaginii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin şi/sau Centrului „Nera” Oraviţa, încălcarea acestei obligaţii atrăgând răspunderea în condiţiile legii; această obligaţie va fi inserată şi în contractul cu beneficiarii;
 5. e) să păstreze şi să folosească bunurile din dotarea Centrului „Nera” Oraviţa în condiţii corespunzătoare, pentru ca acestea să nu se deterioreze sau să se distrugă;
 6. f) să respecte prevederile prezentului regulament.

ART. 7 Activităţi şi funcţii

Principalele funcţii ale serviciului social modulul locuințe protejate – locuința protejată situată administrativ în oraşul Oraviţa, str. Victoriei, nr. 3A, judeţul Caraş-Severin sunt următoarele:

 1. a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarele activităţi:
  1. reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară – este asigurată de către Centrul „Nera” Oraviţa;
  2. găzduire pe o perioadă nedeterminată de timp;
  3. îngrijire personală;
  4. asistenţă medicală şi îngrijire;
  5. recuperare/reabilitare funcţională;
  6. socializare;
  7. integrare/reintegrare socială;
  8. informare;
  9. suport emoţional şi după caz, consiliere psihologică;
  10. asistenţă în caz de deces – este asigurată de către Centrul „Nera” Oraviţa.
  11. b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi:
 2. elaborarea şi distribuirea de materiale informative privind activităţile derulate/serviciile oferite;
 3. facilitarea accesului în locuință a potenţialilor beneficiari/reprezentanţilor legali/reprezentanţilor convenţionali/membrilor familiei lor, anterior admiterii beneficiarilor în centru, pentru a cunoaşte condiţiile de locuit şi de desfăşurare a activităţilor/serviciilor, în baza unui program de vizită;
 4. elaborarea şi utilizarea unui Ghid al beneficiarului pentru informarea exclusivă a beneficiarilor sau, după caz, a reprezentanţilor legali/reprezentanţilor convenţionali/familiilor acestora, cu privire la serviciile şi facilităţile oferite;
 5. dezvoltarea de parteneriate şi colaborări cu organizaţii si alte instituţii implicate în furnizarea serviciilor sociale prin încheierea unor protocoale de colaborare, prin intermediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.
 6. c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi:
 7. elaborarea şi aplicarea unei Carte a drepturilor beneficiarilor şi asigurarea informării beneficiarilor/reprezentanţilor legali/reprezentanţilor convenţionali ai acestora cu privire la drepturile înscrise în Cartă;
 8. planificarea şi organizarea de sesiuni de instruire a personalului privind respectarea drepturilor beneficiarilor înscrise în Cartă, precum şi privind identificarea, semnalarea şi soluţionarea cazurilor de abuz şi neglijenţă asupra beneficiarilor;
 9. deţinerea şi aplicarea unui Cod propriu de etică care cuprinde un set de reguli ce privesc, în principal, asigurarea unui tratament egal pentru toţi beneficiarii, fără nici un fel de discriminare, acordarea serviciilor exclusiv în interesul beneficiarilor şi pentru protecţia acestora, respectarea eticii profesionale în relaţia cu beneficiarii şi organizarea de sesiuni de instruire a personalului privind prevederile Codului de etică referitoare la metodele de abordare, comunicare şi relaţionare cu beneficiarii, în funcţie de particularităţile psiho-comportamentale ale acestora;
 10. iniţierea unor colaborări cu instituţiile publice sau private din comunitate pentru promovarea unei imagini pozitive a beneficiarilor şi prevenirea situaţiilor de dificultate în care aceştia pot intra.
 11. d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi:
 12. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;
 13. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;
 14. facilitarea participării tuturor beneficiarilor şi a personalului la stabilirea obiectivelor şi priorităţilor de dezvoltare, în vederea creşterii calităţii serviciilor;
 15. în scopul autoevaluării calităţii activităţii proprii, deţinerea şi aplicarea unei proceduri proprii de măsurare a gradului de satisfacţie a beneficiarilor prin chestionare.
 16. e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale Centrului „Nera” Oraviţa prin realizarea următoarelor activităţi:
  1. ţinerea evidenţei produselor/bunurilor achiziţionate şi asigurarea dotării, întreţinerii şi folosirii eficiente a bazei materiale şi a bunurilor din dotare;
  2. asigurarea respectării reglementărilor legale specifice domeniilor de activitate;
  3. administrarea şi coordonarea resurselor în scopul acordării unor servicii de calitate.

ART. 8 Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal

(1) Serviciul social modulul locuințe protejate – locuința protejată situată administrativ în oraşul Oraviţa, str. Victoriei, nr. 3A, judeţul Caraş-Severin funcționează, conform hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin, cu un număr de 7 de posturi, din care:

– personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă; personal de specialitate şi auxiliar – 7 posturi.

(2) La cele 7 posturi se adaugă cele 18 alocate tuturor serviciilor sociale din cadrul Centrului “Nera” Oravița, din care:

 1. a) personal cu funcție de conducere: 1 post;
 2. b) personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă; personal de specialitate și auxiliar: 7 posturi;
 3. c) personal cu funcţii administrative, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire – 10 posturi.

(3) Raportul angajat/beneficiar este 1,6/1.

ART. 9 Personalul cu funcție de conducere

Personalul cu funcție de conducere este reprezentat de şeful de centru și deservește toate serviciile sociale din cadrul Centrului “Nera” Oravița, potrivit Anexei nr. 5.

ART. 10 Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă. Personal de specialitate şi auxiliar

(1) Personalul de specialitate care deservește modulul locuințe protejate – locuința protejată situată administrativ în oraşul Oraviţa, str. Victoriei, nr. 3A, judeţul Caraş-Severin este format din:

 1. a) instructor de educaţie (235204) – 2 posturi;
 2. b) infirmieră (532103) – 2 posturi;
 3. c) îngrijitoare (532104) – 3 posturi.

(2) La personalul anterior menționat se adaugă personalul de specialitate care deservește toate serviciile sociale din cadrul Centrului „Nera” Oraviţa, potrivit Anexei nr. 5.

(3) Instructorul de educaţie îndeplineşte următoarele atribuţii specifice:

 1. supraveghează continuu beneficiarii cu deficit mental sever sau grav;
 2. anunţă asistentul medical, la primele semne de îmbolnăvire sau de tulburări de comportament ale beneficiarilor;
 3. activitatea cotidiană înseamnă supraveghere, educarea beneficiarilor privind igiena individuală, desfăşurarea activităţilor de grup, a activităţilor de terapie ocupaţională, cultural – sportive, cuprinse în orarul zilnic;
 4. organizează activităţi de grup cu beneficiarii şi participă la activităţile de parteneriat desfăşurate de centrul rezidenţial;
 5. încurajează beneficiarii să participe la orice activitate colectivă în cadrul centrului, stimulându-i, diferenţiat, în raport de dezvoltarea şi gradul de înţelegere ale fiecărui beneficiar.

(4) Infirmiera îndeplineşte următoarele atribuţii specifice:

 1. 1. sprijină beneficiarii, daca este necesar, în realizarea activităţilor de bază:
  1. efectuarea igienei personale: supraveghează efectuarea igienei personale de către beneficiari si efectuează igiena personală a beneficiarilor care nu-și pot efectua singuri igiena personală;
  2. îmbrăcarea-dezbrăcarea beneficiarilor, punând la dispoziția acestora hainele corespunzătoare sexului, anotimpului și mărimile potrivite; schimbarea vestimentației beneficiarilor zilnic sau ori de câte ori este nevoie și lenjeria de pat săptămânal sau ori de câte ori este necesar;
  3. alimentare şi hidratare, conform cerințelor și nevoilor speciale ale acestora; transportă hrana din blocul alimentar în camere pentru beneficiarii care nu se pot deplasa, respectând regulile igienico-sanitare în vigoare, îi pregătește pe aceştia în vederea servirii mesei și hrănește persoanele care nu se pot hrăni singure;
 2. raportează orice modificare apărută în starea de sănătate a beneficiarilor, furnizând cât mai multe informații medicului și asistentelor medicale despre starea acestora; ajută asistentele medicale la efectuarea procedurilor medicale;
 3. solicită ajutor de urgență, apelând telefonic serviciul 112, în absența personalului medical din centru, dacă constată modificări grave ale stării de sănătate la un beneficiar; pregătește și însoțește beneficiarii la consultații în afara centrului și pe timpul internării în spital;
 4. menține permanent ordinea și curățenia la locul de muncă și în alte spații de folosință, iar în lipsa îngrijitoarei de curățenie efectuează curățenia și dezinfecția în spațiile centrului, colectează lenjeria și rufele murdare, separă rufele murdare de alte obiecte personale ale beneficiarilor, depozitează sacii de rufe murdare în locurile special amenajate din centru, ține evidența rufelor predate la spălătorie, respectând normele igienico-sanitare; aduce rufele curate de la spălătorie, se ocupă de împachetarea, aranjarea și repartizarea rufelor curate în spațiile destinate;
 5. în cazul decesului, asigură izolarea decedatului de restul beneficiarilor și anunță de urgență șeful centrului.

(5) Îngrijitoarea îndeplineşte următoarele atribuţii specifice:

 1. supraveghează continuu beneficiarii;
 2. asigură igiena individuală a beneficiarilor;
 3. ajută la hrănirea beneficiarilor care nu se pot alimenta singuri;
 4. asigură igiena camerelor beneficiarilor repartizaţi în cadrul grupei;
 5. însoţeşte beneficiarii în tabere, inclusiv la spital, atunci când situaţia impune acest lucru.

ART. 11 Personalul cu funcții administrative, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire

Personalul avut în vedere deservește toate serviciile sociale din cadrul Centrului ”Nera” Oravița, conform Anexei nr. 5.

ART. 12 Finanţarea centrului

Finanțarea serviciului social modulul locuințe protejate – locuința protejată situată administrativ în oraşul Oraviţa, str. Victoriei, nr. 3A, judeţul Caraş-Severin se realizează conform Anexei nr. 5.

ART. 13 Dispoziţii finale

(1) Beneficiarii au obligaţia să cunoască şi să respecte prevederile prezentului regulament şi normele legale în vigoare.

(2) Personalul care deservește serviciul social modulul locuințe protejate – locuința protejată situată administrativ în oraşul Oraviţa, str. Victoriei, nr. 3A, judeţul Caraş-Severin, indiferent de funcţia pe care o ocupă este obligat să cunoască şi să respecte prevederile prezentului regulament şi normele legale în vigoare.

(3) Personalul care deservește serviciul social modulul locuințe protejate – locuința protejată situată administrativ în oraşul Oraviţa, str. Victoriei, nr. 3A, judeţul Caraş-Severin are obligaţia de a depune toate diligenţele în scopul îmbunătăţirii calităţii serviciilor prestate la locul de muncă.

(4) Prevederile prezentului regulament se completează cu dispoziţiile Regulamentului comun de organizare şi funcţionare al serviciilor sociale din cadrul Centrului „Nera” Oraviţa.

               PREȘEDINTE,                                                       DIRECTOR EXECUTIV,

        SILVIU HURDUZEU                                                             ANA VASILE

 

Anexa nr. 5.5 la Anexa nr. 5 la hotărârea nr. 123/22.06.2017

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL SERVICIULUI SOCIAL MODULUL LOCUINȚĂ PROTEJATĂ – LOCUINȚA PROTEJATĂ  SITUATĂ ADMINISTRATIV ÎN ORAŞUL ORAVIŢA, STR. VICTORIEI, NR. 3B, JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN

ART. 1 Definiţie

(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social modulul locuințe protejate – locuința protejată situată administrativ în oraşul Oraviţa, str. Victoriei, nr. 3B, judeţul Caraş-Severin, aprobat prin hotărâre a Consiliului Judeţean Caraş-Severin, în vederea asigurării funcţionării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere și serviciile oferite.

(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare ale serviciului social, cât şi pentru angajaţii Centrului „Nera” Oraviţa şi, după caz, pentru membrii familiilor beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori.

ART. 2 Identificarea serviciului social

(1) Serviciul social modulul locuințe protejate – locuința protejată situată administrativ în oraşul Oraviţa, str. Victoriei, nr. 3B, judeţul Caraş-Severin, cod serviciu social 8790 CR-D-VII, funcţionează în cadrul Centrului „Nera” Oraviţa, unitate rezidenţială care este administrată de către furnizorul de servicii sociale Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, furnizor acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr. 000262 din data de 22.04.2014.

(2) Serviciul social avut în vedere are sediul în oraşul Oraviţa, str. Valea Minerilor, nr. 35-36, judeţul Caraş-Severin.

ART. 3 Scopul serviciului social

(1) Scopul serviciului social modulul locuințe protejate – locuința protejată situată administrativ în oraşul Oraviţa, str. Victoriei, nr. 3B, judeţul Caraş-Severin este de a oferi servicii sociale pentru a răspunde nevoilor sociale, precum şi celor speciale, individuale ale persoanei adulte cu dizabilităţi, în vederea depăşirii situaţiilor de dificultate, prevenirii şi combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii.

(2) Scopul prioritar este de a menţine funcţionalitatea socială a persoanei cu dizabilităţi, urmărind reinserţia în mediul propriu de viaţă, familial şi comunitar, precum şi menţinerea, refacerea sau dezvoltarea capacităţilor individuale pentru depăşirea unei situaţii de nevoie socială.

ART. 4 Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare

(1) Serviciul social modulul locuințe protejate – locuința protejată situată administrativ în oraşul Oraviţa, str. Victoriei, nr. 3B, judeţul Caraş-Severin funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Organizarea şi funcţionarea serviciului social modulul locuințe protejate – locuința protejată situată administrativ în oraşul Oraviţa, str. Victoriei, nr. 3B, judeţul Caraş-Severin este realizată în baza Hotărârii Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Standardul minim de calitate aplicabil este: Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 67/2015 pentru aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi.

(3) Centrul de plasament pentru copiii cu dizabilități Oravița a fost înființat prin Hotărârea Consiliului Județean Caraș-Severin nr. 118/21.09.2005, cu modificările și completările ulterioare și, în prezent, funcționează sub denumirea de Centrul ”Nera” Oravița, în structura organizatorică a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin.

ART. 5 Principiile care stau la baza acordării serviciului social

(1) Serviciul social modulul locuințe protejate – locuința protejată situată administrativ în oraşul Oraviţa, str. Victoriei, nr. 3B, judeţul Caraş-Severin se organizează şi funcţionează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială, precum şi a principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte internaţionale în materie la care România este parte, precum şi în standardele minime de calitate aplicabile.

(2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul modulului locuințe protejate – locuința protejată situată administrativ în oraşul Oraviţa, str. Victoriei, nr. 3B, judeţul Caraş-Severin sunt următoarele:

 1. a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;
 2. b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare;
 3. c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare;
 4. d) deschiderea către comunitate;
 5. e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor lor;
 6. f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt;
 7. g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont, după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitate de exerciţiu;
 8. h) facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor directe, după caz, cu fraţii, părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane faţă de care acesta a dezvoltat legături de ataşament;
 9. i) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare;
 10. j) preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie sau, după caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent;
 11. k) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate;
 12. l) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;
 13. m) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale;
 14. n) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;
 15. o) colaborarea centrului/unităţii cu serviciul public de asistenţă socială.

ART. 6 Beneficiarii serviciilor sociale

(1) Beneficiarii serviciilor sociale în cadrul modulului locuințe protejate – Locuința protejată situată administrativ în oraşul Oraviţa, str. Victoriei, nr. 3B, judeţul Caraş-Severin sunt: persoane adulte cu dizabilităţi.

(2) Admiterea în cadrul modulului locuințe protejate – locuința protejată situată administrativ în oraşul Oraviţa, str. Victoriei, nr. 3B, judeţul Caraş-Severin se face potrivit următoarelor etape:

 1. a) Persoana cu dizabilităţi/reprezentantul legal al acesteia sau altă persoană interesată va depune şi va înregistra o cerere în acest sens fie la registratura Direcției, fie la primăria în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana cu dizabilităţi, însoţită de următoarele documente:
 • copie de pe actele de identitate;
 • certificatul de naştere, de căsătorie sau de deces al aparţinătorului;
 • copie de pe documentul care atestă încadrarea în grad de handicap;
 • adeverinţă de venit;
 • documente doveditoare a situaţiei locative;
 • ultimul talon de pensie, dacă este cazul;
 • anchetă socială;
 • investigaţii paraclinice;
 • dovada eliberată de serviciul specializat al primăriei în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap, prin care se atestă că acesteia nu i s-au putut asigura protecţia şi îngrijirea la domiciliu sau în cadrul altor servicii din comunitate.
 1. b) Beneficiarii sunt admişi în cadrul modulului locuințe protejate – Locuința protejată situată administrativ în oraşul Oraviţa, str. Victoriei, nr. 3B, judeţul Caraş-Severin numai în baza deciziei de admitere a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Caraş-Severin, emise în condiţiile legii, în limita locurilor disponibile şi numai dacă acesta le poate satisface nevoile specifice handicapului.
 2. c) În temeiul deciziei de admitere a beneficiarului în locuință se realizează încheierea unui contract de acordare de servicii sociale, în baza căruia i se asigură serviciile sociale. În contract sunt stipulate condiţiile în care se desfăşoară activităţile de asistenţă socială, drepturile şi obligaţiile fiecăreia dintre părţi şi acordul de voinţă al acestora în vederea acordării de servicii sociale. Contractul de acordare de servicii sociale se încheie între Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin – Centrul „Nera” Oraviţa şi beneficiar sau, după caz, reprezentantul legal al acestuia. Modelul contractului de furnizare a serviciilor sociale este stabilit prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice.

(3) Condiţii de încetare a serviciilor acordate în cadrul modulului locuințe protejate – locuința protejată situată administrativ în oraşul Oraviţa, str. Victoriei, nr. 3B, judeţul Caraş-Severin:

 1. a) Încetarea serviciilor oferite de modulul locuințe protejate – locuința protejată situată administrativ în oraşul Oraviţa, str. Victoriei, nr. 3B, judeţul Caraş-Severin se face pe baza hotărârii Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Caraş-Severin, în una dintre următoarele situaţii:
 • la cererea beneficiarului sau, după caz, a reprezentantului său legal adresată Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Caraş-Severin;
 • transfer pe perioadă nedeterminată în alt centru de tip rezidenţial/altă instituţie, la cererea scrisă a beneficiarului sau, după caz, a reprezentantului său legal;
 • în situaţia în care centrul nu-i poate oferi toate serviciile de care beneficiarul are nevoie;
 • în caz de deces al beneficiarului;
 • în cazul în care beneficiarul nu mai respectă clauzele contractuale.

În caz de încetare a serviciilor oferite de modulul locuințe protejate – locuința protejată situată administrativ în oraşul Oraviţa, str. Victoriei, nr. 3B, judeţul Caraş-Severin, Centrul „Nera” Oraviţa va transmite, în termen de maxim 30 de zile de la încetare, serviciului public de asistenţă socială pe a cărui rază teritorială îşi are domiciliul sau rezidenţa beneficiarul, o copie a dosarului personal al acestuia. Centrul „Nera” Oraviţa deţine un registru de evidenţă a ieşirilor din centru şi se asigură că beneficiarul părăseşte unitatea rezidenţială în condiţii de securitate şi, după caz, facilitează sau asigură transferul/transportul beneficiarului către noua sa rezidenţă. În registrul de evidenţă a ieşirilor se consemnează modalitatea de transport şi/sau condiţiile în care beneficiarul a părăsit centrul (ex: îmbrăcat corespunzător, a utilizat mijloacele de transport auto etc.). Fişa de ieşire din centru se completează după emiterea, de către Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Caraş-Severin a deciziei de încetare sau de transfer a beneficiarului din centru.

 1. b) Încetarea serviciilor acordate în cadrul modulului locuințe protejate – locuința protejată situată administrativ în oraşul Oraviţa, str. Victoriei, nr. 3B, judeţul Caraş-Severin se realizează la cererea beneficiarilor, dar şi în alte condiţii prevăzute în mod expres de lege sau stipulate în procedura de ieşire din centru ori în contractul de furnizare servicii. Condiţiile de încetare/sistare a serviciilor sunt aduse la cunoştinţa beneficiarilor, de către Centrul „Nera” Oraviţa.
 2. c) Principalele situaţii în care modulul locuințe protejate – locuința protejată situată administrativ în oraşul Oraviţa, str. Victoriei, nr. 3B, judeţul Caraş-Severin sistează acordarea serviciilor către beneficiar pentru o anumită perioadă de timp sunt următoarele:
 • la cererea motivată a beneficiarului în scopul ieşirii din centru pe o perioadă determinată; se solicită acordul scris al persoanei care îi va asigura găzduirea şi îngrijirea necesară, pe perioada respectivă;
 • în caz de internare în spital, în baza recomandărilor medicului curant sau a personalului medical din serviciul de ambulanţă;
 • în caz de transfer într-un alt centru/instituţie, în scopul efectuării unor terapii sau programe de recuperare/reabilitare funcţională sau de integrare/reintegrare socială pe perioadă determinată; se solicită acordul scris al centrului/instituţiei către care se efectuează transferul beneficiarului;
 • în cazuri de forţă majoră (cataclisme naturale, incendii, apariţia unui focar de infecţie, sistarea licenţei de funcţionare a locuinței etc.) centrul stabileşte, împreună cu beneficiarul, modul de soluţionare a situaţiei fiecărui beneficiar (transfer în alt centru, revenire în familie pe perioadă determinată etc.).

(4) Beneficiarii serviciilor sociale furnizate în cadrul modulului locuințe protejate – locuința protejată situată administrativ în oraşul Oraviţa, str. Victoriei, nr. 3B, judeţul Caraş-Severin au următoarele drepturi:

 1. a) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială;
 2. b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică;
 3. c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite;
 4. d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se menţin condiţiile care au generat situaţia de dificultate;
 5. e) să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exerciţiu;
 6. f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime;
 7. g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;
 8. h) să li se respecte toate drepturile prevăzute de legislația în vigoare.

(5) Beneficiarii serviciilor sociale furnizate în cadrul modulului locuințe protejate – locuința protejată situată administrativ în oraşul Oraviţa, str. Victoriei, nr. 3B, judeţul Caraş-Severin au următoarele obligaţii:

 1. a) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, medicală şi economică;
 2. b) să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc., la procesul de furnizare a serviciilor sociale;
 3. c) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală;
 4. d) să nu aducă atingere, prin acţiunile lor, imaginii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin şi/sau Centrului „Nera” Oraviţa, încălcarea acestei obligaţii atrăgând răspunderea în condiţiile legii; această obligaţie va fi inserată şi în contractul cu beneficiarii;
 5. e) să păstreze şi să folosească bunurile din dotarea Centrului „Nera” Oraviţa în condiţii corespunzătoare, pentru ca acestea să nu se deterioreze sau să se distrugă;
 6. f) să respecte prevederile prezentului regulament.

ART. 7 Activităţi şi funcţii

Principalele funcţii ale serviciului social modulul locuințe protejate – locuința protejată situată administrativ în oraşul Oraviţa, str. Victoriei, nr. 3B, judeţul Caraş-Severin sunt următoarele:

 1. a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarele activităţi:
  1. reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară – este asigurată de către Centrul „Nera” Oraviţa;
  2. găzduire pe o perioadă nedeterminată de timp;
  3. îngrijire personală;
  4. asistenţă medicală şi îngrijire;
  5. recuperare/reabilitare funcţională;
  6. socializare;
  7. integrare/reintegrare socială;
  8. informare;
  9. suport emoţional şi după caz, consiliere psihologică;
  10. asistenţă în caz de deces – este asigurată de către Centrul „Nera” Oraviţa.
  11. b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi:
 2. elaborarea şi distribuirea de materiale informative privind activităţile derulate/serviciile oferite;
 3. facilitarea accesului în locuință a potenţialilor beneficiari/reprezentanţilor legali/reprezentanţilor convenţionali/membrilor familiei lor, anterior admiterii beneficiarilor în centru, pentru a cunoaşte condiţiile de locuit şi de desfăşurare a activităţilor/serviciilor, în baza unui program de vizită;
 4. elaborarea şi utilizarea unui Ghid al beneficiarului pentru informarea exclusivă a beneficiarilor sau, după caz, a reprezentanţilor legali/reprezentanţilor convenţionali/familiilor acestora, cu privire la serviciile şi facilităţile oferite;
 5. dezvoltarea de parteneriate şi colaborări cu organizaţii si alte instituţii implicate în furnizarea serviciilor sociale prin încheierea unor protocoale de colaborare, prin intermediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.
 6. c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi:
 7. elaborarea şi aplicarea unei Carte a drepturilor beneficiarilor şi asigurarea informării beneficiarilor/reprezentanţilor legali/reprezentanţilor convenţionali ai acestora cu privire la drepturile înscrise în Cartă;
 8. planificarea şi organizarea de sesiuni de instruire a personalului privind respectarea drepturilor beneficiarilor înscrise în Cartă, precum şi privind identificarea, semnalarea şi soluţionarea cazurilor de abuz şi neglijenţă asupra beneficiarilor;
 9. deţinerea şi aplicarea unui Cod propriu de etică care cuprinde un set de reguli ce privesc, în principal, asigurarea unui tratament egal pentru toţi beneficiarii, fără nici un fel de discriminare, acordarea serviciilor exclusiv în interesul beneficiarilor şi pentru protecţia acestora, respectarea eticii profesionale în relaţia cu beneficiarii şi organizarea de sesiuni de instruire a personalului privind prevederile Codului de etică referitoare la metodele de abordare, comunicare şi relaţionare cu beneficiarii, în funcţie de particularităţile psiho-comportamentale ale acestora;
 10. iniţierea unor colaborări cu instituţiile publice sau private din comunitate pentru promovarea unei imagini pozitive a beneficiarilor şi prevenirea situaţiilor de dificultate în care aceştia pot intra.
 11. d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi:
 12. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;
 13. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;
 14. facilitarea participării tuturor beneficiarilor şi a personalului la stabilirea obiectivelor şi priorităţilor de dezvoltare, în vederea creşterii calităţii serviciilor;
 15. în scopul autoevaluării calităţii activităţii proprii, deţinerea şi aplicarea unei proceduri proprii de măsurare a gradului de satisfacţie a beneficiarilor prin chestionare.
 16. e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale Centrului „Nera” Oraviţa prin realizarea următoarelor activităţi:
  1. ţinerea evidenţei produselor/bunurilor achiziţionate şi asigurarea dotării, întreţinerii şi folosirii eficiente a bazei materiale şi a bunurilor din dotare;
  2. asigurarea respectării reglementărilor legale specifice domeniilor de activitate;
  3. administrarea şi coordonarea resurselor în scopul acordării unor servicii de calitate.

ART. 8 Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal

(1) Serviciul social modulul locuințe protejate – locuința protejată situată administrativ în oraşul Oraviţa, str. Victoriei, nr. 3B, judeţul Caraş-Severin funcționează, conform hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin, cu un număr de 7 posturi, din care:

– personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă; personal de specialitate şi auxiliar – 7 posturi.

(2) La cele 7 posturi se adaugă cele 18 alocate tuturor serviciilor sociale din cadrul Centrului “Nera” Oravița, din care:

 1. a) personal cu funcție de conducere: 1 post;
 2. b) personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă; personal de specialitate și auxiliar: 7 posturi;
 3. c) personal cu funcţii administrative, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire – 10 posturi.

(3) Raportul angajat/beneficiar este 1,6/1.

ART. 9 Personalul cu funcție de conducere

Personalul cu funcție de conducere este reprezentat de şeful de centru și deservește toate serviciile sociale din cadrul Centrului “Nera” Oravița, potrivit Anexei nr. 5.

ART. 10 Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă. Personal de specialitate şi auxiliar

(1) Personalul de specialitate care deservește modulul locuințe protejate – locuința protejată situată administrativ în oraşul Oraviţa, str. Victoriei, nr. 3B, judeţul Caraş-Severin este format din:

 1. a) instructor de educaţie (235204) – 3 posturi;
 2. b) infirmieră (532103) – 2 posturi;
 3. c) îngrijitoare (532104) – 2 posturi.

(2) La personalul anterior menționat se adaugă personalul de specialitate care deservește toate serviciile sociale din cadrul Centrului „Nera” Oraviţa, potrivit Anexei nr. 5.

(3) Instructorul de educaţie îndeplineşte următoarele atribuţii specifice:

 1. supraveghează continuu beneficiarii cu deficit mental sever sau grav;
 2. anunţă asistentul medical, la primele semne de îmbolnăvire sau de tulburări de comportament ale beneficiarilor;
 3. activitatea cotidiană înseamnă supraveghere, educarea beneficiarilor privind igiena individuală, desfăşurarea activităţilor de grup, a activităţilor de terapie ocupaţională, cultural – sportive, cuprinse în orarul zilnic;
 4. organizează activităţi de grup cu beneficiarii şi participă la activităţile de parteneriat desfăşurate de centrul rezidenţial;
 5. încurajează beneficiarii să participe la orice activitate colectivă în cadrul centrului, stimulându-i, diferenţiat, în raport de dezvoltarea şi gradul de înţelegere ale fiecărui beneficiar.

(4) Infirmiera îndeplineşte următoarele atribuţii specifice:

 1. 1. sprijină beneficiarii, daca este necesar, în realizarea activităţilor de bază:
  1. efectuarea igienei personale: supraveghează efectuarea igienei personale de către beneficiari si efectuează igiena personală a beneficiarilor care nu-și pot efectua singuri igiena personală;
  2. îmbrăcarea-dezbrăcarea beneficiarilor, punând la dispoziția acestora hainele corespunzătoare sexului, anotimpului și mărimile potrivite; schimbarea vestimentației beneficiarilor zilnic sau ori de câte ori este nevoie și lenjeria de pat săptămânal sau ori de câte ori este necesar;
  3. alimentare şi hidratare, conform cerințelor și nevoilor speciale ale acestora; transportă hrana din blocul alimentar în camere pentru beneficiarii care nu se pot deplasa, respectând regulile igienico-sanitare în vigoare, îi pregătește pe aceştia în vederea servirii mesei și hrănește persoanele care nu se pot hrăni singure;
 2. raportează orice modificare apărută în starea de sănătate a beneficiarilor, furnizând cât mai multe informații medicului și asistentelor medicale despre starea acestora; ajută asistentele medicale la efectuarea procedurilor medicale;
 3. solicită ajutor de urgență, apelând telefonic serviciul 112, în absența personalului medical din centru, dacă constată modificări grave ale stării de sănătate la un beneficiar; pregătește și însoțește beneficiarii la consultații în afara centrului și pe timpul internării în spital;
 4. menține permanent ordinea și curățenia la locul de muncă și în alte spații de folosință, iar în lipsa îngrijitoarei de curățenie efectuează curățenia și dezinfecția în spațiile centrului, colectează lenjeria și rufele murdare, separă rufele murdare de alte obiecte personale ale beneficiarilor, depozitează sacii de rufe murdare în locurile special amenajate din centru, ține evidența rufelor predate la spălătorie, respectând normele igienico-sanitare; aduce rufele curate de la spălătorie, se ocupă de împachetarea, aranjarea și repartizarea rufelor curate în spațiile destinate;
 5. în cazul decesului, asigură izolarea decedatului de restul beneficiarilor și anunță de urgență șeful de centru.

(5) Îngrijitoarea îndeplineşte următoarele atribuţii specifice:

 1. supraveghează continuu beneficiarii;
 2. asigură igiena individuală a beneficiarilor;
 3. ajută la hrănirea beneficiarilor care nu se pot alimenta singuri;
 4. asigură igiena camerelor beneficiarilor repartizaţi în cadrul grupei;
 5. însoţeşte beneficiarii în tabere, inclusiv la spital, atunci când situaţia impune acest lucru.

ART. 11 Personalul cu funcții administrative, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire

Personalul avut în vedere deservește toate serviciile sociale din cadrul Centrului ”Nera” Oravița, conform Anexei nr. 5.

ART. 12 Finanţarea centrului

Finanțarea serviciului social modulul locuințe protejate – locuința protejată situată administrativ în oraşul Oraviţa, str. Victoriei, nr. 3B, judeţul Caraş-Severin se realizează conform Anexei nr. 5.

ART. 13 Dispoziţii finale

(1) Beneficiarii au obligaţia să cunoască şi să respecte prevederile prezentului regulament şi normele legale în vigoare.

(2) Personalul care deservește serviciul social modulul locuințe protejate – locuința protejată situată administrativ în oraşul Oraviţa, str. Victoriei, nr. 3B, judeţul Caraş-Severin, indiferent de funcţia pe care o ocupă este obligat să cunoască şi să respecte prevederile prezentului regulament şi normele legale în vigoare.

(3) Personalul care deservește serviciul social modulul locuințe protejate – locuința protejată situată administrativ în oraşul Oraviţa, str. Victoriei, nr. 3B, judeţul Caraş-Severin are obligaţia de a depune toate diligenţele în scopul îmbunătăţirii calităţii serviciilor prestate la locul de muncă.

(4) Prevederile prezentului regulament se completează cu dispoziţiile Regulamentului comun de organizare şi funcţionare al serviciilor sociale din cadrul Centrului „Nera” Oraviţa.

 

               PREȘEDINTE,                                                       DIRECTOR EXECUTIV,

        SILVIU HURDUZEU                                                             ANA VASILE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.